АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

А

abandon - (v) відміняти, припиняти, відмовлятись;

abandon goods to the insurer -(v) відмовлятись від товару на користь страхувальника.

abandonee [ `xbqndq`nJ ] - (n) страхувальник, на користь якого лишається застрахований вантаж або судно після аварії.

abbreviation [qbrJvi`eiSn] - (n) скорочення, що вживається на письмі та в усному мовленні.

ability-to-pay - платоспроможність;

ability-to-pay-taxation - оподаткування на підставі платоспроможності.

absorbed overhead - накладні витрати.

abundance - (n) достаток, багатство, надлишок.

acceleration clause - умова прискореної виплати позики.

acceptance [qk`septqns] - (n) акцептований вексель, тратта, акцептування, згода на сплату грошових, розрахункових, товарних документів;

acceptance of bonds - популярність облігацій, попит на облігації.

access to market - доступ до ринку.

account [q'kaVnt] - (n) рахунок;

adjunct account ['xdZANkt] - доповнюючий рахунок; бухгалтерський рахунок, який накопичує доповнення до іншого рахунку;

advance account - рахунок позик;

advance report account - авансовий звіт;

account day - розрахунковий день;

account executive - діловод;

account holding bank - банк, який зберігає рахунок;

account of expenses - рахунок витрат;

account of charges - рахунок накладних витрат;

account payable ledger - книга закупок, рахунків;

account receivable [rI'si:vqb(q)l] - рахунок дебіторів

(у баланс ), дебіторська заборгованість;

account statement - виписка із рахунку;

accounts department - бухгалтерія;

accounts payable - рахунок кредиторів;

accounts receivable turnover - оборотність засобів за рахунками дебіторів;

approval of account - визнання рахунку правильним;

assets account - рахунок капіталу;

below-line balance account - позабалансовий рахунок;

blocked account - арешт на внесок (блокування рахунку);

business account - рахунок підприємств у системі національних рахунків;

business saving account - ощадний рахунок для ділового підприємства;

capital account - рахунок капіталу;

charge account - кредит за відкритим рахунком;

checking account - поточний рахунок (у банку);

compound interest account - рахунок, за яким нараховуються проценти, ощадний вклад;

credit account - рахунок кредиту (узгодження про купівлю товарів з відстрочкою);

currency account - рахунок валюти;

current account - рахунок поточних операцій;

debit account - рахунок з дебетовим сальдо, рахунок активу;

deferred account - рахунок з відстроченими податковими платежами;

fancy account - фіктивний рахунок;

frozen account - заморожений рахунок;

general account - рахунок головної бухгалтерської книги;

giro account - рахунок витрат;

impersonal account - рахунок, що не належить конкретній особі;

income statement account - результативний рахунок, рахунок прибутків і збитків;

inland account - місцевий рахунок;

invalid account - рахунок, за яким можуть проводитись операції;

interest - bearing transaction account - поточний рахунок з виплатою процентів;

movement of an account - операції на рахунку;

nominal account - пасивний рахунок, активно-пасивний рахунок;

noncheckable savings account - безчековий ощадний рахунок;

outstanding account - несплачений, незавершений рахунок;

overextended account - прострочений рахунок;

passbook savings account - ощадний рахунок;

phoney account - фіктивний рахунок;

property account - рахунок нерухомого майна;

public account - рахунок державного закладу;

purchase on account - купівля в кредит ( за твердим рахунком);

reciprocal control account - рахунок головної книги;

received on account - отримано на рахунок належної суми;

regular checking account - звичайний поточний рахунок;

reserve account - резервний рахунок;

retail account - невеликий рахунок (у банку);

revenue account - рахунок прибутків;

salary account - поточний рахунок;

saving account - ощадний вклад;

securities account - рахунок цінних паперів;

segregated account - окремий рахунок;

settlement account - розрахунковий рахунок;

statement of account - виписка банківського особистого рахунку клієнту, виписка за рахунком;

statement of accounts - звіт про стан рахунків;

stock account - рахунок капіталу, рахунок цінних паперів;

subsidiary account - допоміжний рахунок;

summary account - підсумковий рахунок, заключний баланс;

suspense account - рахунок сумнівних дебіторів;

thrift account - терміновий рахунок (у банку);

trade account receivable - рахунок розрахунків з покупцями;

transaction account - поточний рахунок, короткостроковий депозит;

trust account - довірчий (секретний) рахунок;

unsettled account - неурегульований (неоплачений) рахунок;

valuation account - рахунок залишкової вартості;

wholesale account - крупний рахунок у банку;

agree accounts - узгоджувати рахунки;

balance an account - підсумовувати, підводити підсумок;

be in account with - мати рахунок у кого-небудь;

clean out an account - зняти всі гроші з рахунку;

clear an account - сплатити за рахунком;

close an account - закрити рахунок у банку;

draw up an account - виписати (виставляти) рахунок;

draw upon an account - знімати з рахунку;

make up an account - закрити рахунок, виписувати рахунок;

pass to the credit of account - записати в кредит рахунку;

pay an account - заплатити рахунок;

pay into an account - записати на рахунок, платити переказом на рахунок;

place to a person’s account - перерахувати комусь на рахунок;

run (up) an account - збільшити залишок на рахунку, записати на рахунок;

settle an account - сплатити рахунок;

set up an account - відкрити рахунок;

take accounts of the needs - враховувати попит;

withdraw from an account - зняти з рахунку.

accountancy [q'kaVntqnsI] - (n) бухгалтерський облік.

accountant - (n) кваліфікований бухгалтер;

accountant in charge - головний бухгалтер;

certificated accountant - дипломований бухгалтер;

certified public accountant - дипломований бухгалтер вищої категорії;

chartered accountant - привілейований бухгалтер;

chief accountant- головний бухгалтер;

chief managerial accountant - головний бухгалтер-контролер, фінансист-контролер;

general accountant - головний бухгалтер;

office accountant - головний бухгалтер.

accounting - бухгалтерський облік, аналіз господарчої діяльності.

accounting cost - бухгалтерські (балансові) витрати;

accounting conventions - бухгалтерські узгодження;

accounting equation - балансове рівняння ;

accounting money - рахункові гроші;

accounting records - бухгалтерські рахунки;

accounting spread - бухгалтерська різниця;

accounting valuation - оцінка вартості за записом у бухгалтерській книзі;

accrual accounting - бухгалтерський облік відповідно до методу нарахувань;

activity accounting - функціональний бухгалтерський облік;

administrating accounting - оперативний облік, пов’язаний з потребами управління;

cost accounting - виробнича бухгалтерія;

current accounting - поточна звітність;

distribution cost accounting - облік витрат у торгівлі;

full-cost accounting - фінансовий облік за повною вартістю;

national economic accounting - система національних рахунків;

national income accounting - складання національних рахунків;

replacement-cost accounting - бухгалтерський рахунок у поточних цінах;

social accounting - звіт компанії про витрати на соціальні потреби;

store accounting - бухгалтерський облік запасів.

accredit - (v) акредитувати, приписувати, відносити на рахунок.

accretion - (n) приріст, накопичення;

accretion to the capital - приріст вартості капіталу.

accrual [q'krVql] - (n) накопичення.

accrue [q'kru:] - (v) збільшувати, накопичувати;

accrued interest - нараховані проценти;

accrued (accumulated) depreciation [dI"pri:SI'eIS(q)n] - акумульовані амортизаційні відрахунки, амортизаційний резерв.

accumulate [q'kju:mjVleIt] - (v) накопичувати, нагромаджувати.

accumulation - (n) накопичування, акумуляція.

acknowledge - (v) підтверджувати отримання.

acknowledgement of debt - підтвердження боргу.

acknowledgement of receipt - офіційне повідомлення про отримання.

adjustment - (n) регулювання (економічне), пристосування.

advance [qd'vQ:ns] - (n) ріст, підвищення (цін), аванс, позика; (а) достроковий;

advance of capital - витрати (затрати) капіталу;

advance of living standard - підвищення життєвого рівня;

advance of wages - підвищення заробітної плати.

advance-decline theory - теорія підвищення і знижок.

advanced economy - економіка промислово розвинутої країни.

advice book - підшивка авізо.

advice note - повідомлення.

advise - (v) сповіщати.

adjustable pegs - підтримка валютних курсів.

adjusting entries - регулюючі записи.

affiliated members - філіали.

affix - (v) прикладати, поставити (підпис).

aggravation ["xgrq'veIS(q)n] - (n) погіршення.

aggregate ['xgrIgIt] - (v) збиратися докупи; (а) сукупний, спільний; (n) сукупність;

aggregate capital - сукупний капітал;

aggregate expenditures - загальні (сукупні) витрати;

aggregate social product - сукупний (суспільний) продукт.

agio - (n) ажiо, різниця між курсами валют.

allege [q'ledZ] - (v) посилатися (на), стверджувати (що, ніби).

allocation - (n) розміщення, розподіл, відрахування.

allocative factor - фактор розподілу.

allowance [q'laVqns] - (n) утримування, знижка, дозвіл;

allowance for depreciation - знижка на знос.

allowances - надбавки до заробітної плати.

amortization [q"mO:taI'zeIS(q)n] - (n) амортизація, поступове відкриття боргу.

amortize [q'mO:taIz] - (v) амортизувати, покривати борг у кредит.

annuity [q'nju:ItI] - рента, щорічна рента, страхування ренти.

anticipated inflation - очікувана інфляція.

appeal [q'pi:l] - (v) апелювати, подавати скаргу; (n) апеляція, оскарження.

applicant ['xplIkqnt] - (n) замовник, прохач, кандидат, претендент.

application ["xplI'keIS(q)n] - (n) клопотання, заява, прохання, застосування;

application money - сума підписки;

application for the position - заява про зарахування на посаду;

application form - замовлення, бланк замовлення (спеціальний бланк, який заповнюється, коли продаються цінні папери).

appraisal [q`preizql] - експертна оцінка (оцінка активів чи зобов’язань за участю експертів).

appreciation [qprJSi`eISqn] - (n) підвищення вартості, подорожчання, приріст вартості основного капіталу;

appreciation of goods - підвищення вартості товарів, оцінювання товарів;

appreciation of the dollar - підвищення курсу долара.

appropriate [q`proVprieit] - (v) асигнувати, привласнювати, виділяти (засоби, кошти).

appropriation request - запит про асигнування.

assess [q'ses] - (v) обкладати податком, оцінювати майно.

assessment - (n) оцінка (майна), оподаткування.

ask-bid system - система встановлення і пропонування ціни.

assets ['xset] - (n) активи (балансу), майно неспроможного боржника, капітал, фонди, засоби, кошти;

asset demand for money - попит на гроші зі сторони активів;

active assets - кошти, які знаходяться в обігу;

available assets - вільні активи (можуть бути продані або інвестовані);

capital assets - основний капітал;

circulating assets - оборотні кошти;

current assets - оборотні кошти, оборотні фонди;

deferred assets - сплачені витрати (страхування), активи майбутніх років;

extra circulating assets - позаобігові активи;

fixed assets - основні засоби, основний капітал, нерухоме майно;

illiquid assets - неліквідні активи;

intangible assets [In'txndZqb(q)l] - нематеріальні активи;

liquid assets - ліквідні (легкореалізовані, поточні) активи;

real assets - нерухомість;

revaluation of assets - переоцінка вартості активів;

tangible assets - матеріальні активи;

total assets - загальна вартість майна, сума балансу.

assignment form (notice) - повідомлення про перехід власності на цінні папери.

at an early date - найближчим часом.

at par - за номіналом ( облігації або привілейовані акції, випущені або реалізовані за їхньою номінальною вартістю).

attested by the signature - завірений підписом.

audit ['O:dIt] - (n) аналіз господарської діяльності, перевірка, ревізія; (v) перевіряти, проводити ревізію;

annual audit - річний аналіз господарчої діяльності;

associated audit - асоціативне опитування споживача;

bank audit - ревізія банківської звітності;

detailed audit - повна ревізія (рахунків книг, журналів та записів);

field audit - ревізія на місці, виїзна ревізія;

interim audit - проміжний аналіз (господарської діяльності).

audit the accounts - проводити ревізію рахунків.

auditing expenses - витрати з ревізії (стаття балансу).

authorised share capital - дозволений акціонерний капітал.

authorised stock - оголошений акціонерний капітал.

aval - (n) аваль (гарантія банку зі сплати боргового зобов’язання).

average - (n) індекс курсів;

average down - скуповувати в міру зниження курсу;

average revenue - середня виручка (виторг);

average tax rate - середня ставка оподаткування;

average up - скуповувати в міру підвищення курсу.

aversion to risk - неприйняття ризику.

 

B

backer - (n) індосант, авеліст.

backing - (n) субсидування, фінансування, покриття, гарантія, індосамент.

backdating - (n) датування минулим числом.

ballot period - період викупу.

balance - (n) сальдо (різниця між сумою записів за дебетом і кредитом рахунку), стан рахунку; (v) сальдувати, підводити підсумок;

balance book - бухгалтерська балансова книга;

balance of claims and liabilities - розрахунковий баланс, баланс вимог і зобов’язань;

balance of current accounts - баланс поточних операцій;

balance of payments - платіжний баланс;

balance of payments deficit - дефіцит платіжного балансу;

balance of the capital account - баланс просування капіталу;

balance sheet - баланс (звіт про фінансовий стан);

balance sheet account - балансовий рахунок, стаття бухгалтерського балансу;

balance sheet assets - балансова вартість активів;

balance sheet audit - ревізія балансу;

balance sheet equation [I'kweIZ(q)n] - балансове рівняння;

balance sheet ratios - балансові показники;

adjusted debit balance - скоректоване дебетове сальдо;

bank balance - баланс банку;

capital balance - баланс просування капіталу;

closing balance - залишок на рахунку на кінець дня, кінцевий залишок (сальдо);

composite balance sheet - зведений баланс;

consolidated balance sheet - зведений баланс;

credit balance - кредитний баланс;

demand balance - залишок грошових записів (на поточному рахунку);

favourable balance - активний (сприятливий) (платіжний) баланс;

foreign balance -платіжний баланс;

interium balance - пробний баланс;

interesectoral balance - міжгалузевий баланс;

opening balance - залишок на рахунку на початок дня;

overall balance - підсумковий баланс;

preliminary trial balance - попередній бухгалтерський баланс;

trade balance - торговий баланс;

transfer of balance - перенос сальдо;

trial balance - пробний баланс;

unfavourable balance - пасивний баланс;

visible balance - стаття балансу;

strike a balance - підбивати (підводити) баланс;

balancing - (n) балансування, складання рахунків.

bankrupt ['bxNkrApt] - (n) банкрут; (v) доводити до банкрутства; (а) неплатоспроможний.

bank accommodation - банкова позика.

bankers bank - банк банків (банк, який приймає вклади депозитних інститутів і надає їм позику).

bank cost accounting - аналіз операційної діяльності банку.

bank statement - звіт банку.

bank transfer / remittance - банківський переказ.

banking by mail - банківські операції поштою.

bargaining - (n) ведення переговорів, укладання угоди, торг.

barrier to entry - бар’єр на шляху до вступу в галузь.

barter - (n) бартерна торгівля.

bearer ['be(q)rq] - (n) власник, пред’явник (наприклад, чеку);

bearer security - цінний папір на пред’явника.

behaviour [bI'heIvIq] - (n) розвиток (економічних категорій).

benefit in kind - додатковий прибуток.

benefit-cost analysis - аналіз витрат і вигод.

bid and ask - найвища і найнижча ціна.

bid and asked quotation (quote) - ціни покупця і продавця.

bill - банкнота;

bill discount - облік векселя;

bill of credit - акредитив;

bill of exchange - перевідний вексель (тратта);

bill of parcels - фактура, накладна;

bill of payable - рахунок до оплати;

bill of sale - купча, закладна;

cancel bill - анулювати вексель;

settle a bill - сплатити за рахунком;

blank - (n) бланк; (a) чистий, пустий;

blank bill - бланковий вексель;

blank transfer - бланковий трансферт, (безіменна передача прав власника на акції).

block - (n) пакет.

board lot - акції на продаж.

board of directors - рада директорів.

bond (mortgage ) - (n) облігація, заставна;

bond broker - брокер по операціях з облігаціями;

bond indenture - облігаційний контракт;

bond rate - курс облігацій;

bearer bond ['be(q)rq] - облігація на пред’явника;

perpetual bond - безстрокова облігація.

bonus ['bqVnqs] - (n) премія, доплата до заробітної плати;

bonus fund - преміальний фонд.

book - (n) бухгалтерська книга; (v) заносити до книги, реєструвати, замовляти;

book cost - балансова вартість;

book inventory - книжковий (обліковий) запаси (сума залишку матеріалів на складі);

book of accounts - книга рахунків;

book of final entry - реєстр (книга) кінцевого запису;

book of original entry - реєстр (книга) первинного запису;

book value - балансова вартість, чисті активи фірми;

book value of equity - балансова (бухгалтерська) вартість особистого капіталу.

bookkeeping - (n) рахівництво.

borrowing - (n) запозичення, позика;

borrowing costs - витрати за кредитом;

borrowing power of securities - кредитоспроможність цінних паперів.

borrowed finances - залучені кошти.

bought day book - щоденна книга (реєстр) закупок.

bought ledger ['ledZq] - реєстр (книга) закупок.

brand - (n) торгова марка;

brand loyalty - прихильність(споживачів) до торгової марки.

break-even analysis - аналіз беззбитковості.

brokage - (n) торгівля посадами, хабар (даний для одержання посади).

brokerage ['brqVk(q)rIdZ] - (n) брокерські операції.

bucket shop - незаконна фірма.

budget ['bAdZIt] - (n) бюджет, фінансовий кошторис; (v) асигнувати;

actual budget - фактичний (поточний) бюджет;

annually balanced budget - збалансований річний бюджет;

budget deficit - бюджетний дефіцит;

budget restraint [rI'streInt] - межа споживчого бюджету;

approve the budget - узгодити бюджет.

budgetary ['bAdZIt(q)rI] - (a) бюджетний, передбачений бюджетом.

budgeting [ 'bAdZItIN ] - (n) бюджетування.

budgeted cost - бюджетні витрати.

budgeted statements - бюджетні звіти.

bulk reduction - знижка за розміщення крупного замовлення.

bullion ['bVljqn] - (n) злиток золота або срібла, золоті або срібні монети, які продаються на вагу.

burden ['bWdn] - (n) накладні витрати.

business - (n) економічна діяльність, замовлення, об’єм виробництва;

be out of business - збанкрутувати;

business day - операційний день;

business economy - підприємницька економіка;

business loss - зниження ділової активності;

business paper - бухгалтерський документ;

business transaction [trxn'zxkS(q)n] - господарська операція;

buy low - купити дешево;

buyers’ over - надмір на кількість покупців (перевищення попиту над пропозицією).

 

C

cable - (n) телеграма.

call provision - умова дострокового викупу.

c a ncellation - анулювання, відміна.

cancelled cheque - анульований чек.

capital (n) - капітал, багатство, майно;

capital budget - бюджет капітальних вкладень;

capital budgeting - фінансове планування;

capital expenditures - капіталовкладення, інвестиції;

capital impairment - послаблення капіталу;

capital investment - основна інвестиція;

capital - intensive commodity - капіталомісткий товар;

capital flight - витік капіталу;

capital gain - приріст вартості капіталу;

capital gains - доходи від продажу капіталу;

capital goods - інвестиційні товари;

capital outflow - вивіз капіталу;

capital reserve [rI'zWv] - резервний капітал;

capital surplus ['sWplqs] - додатковий капітал;

called up capital - сплачувана частина капіталу;

venture capital - вкладений з ризиком капітал, спекулятивний капітал;

stock (share) capital - акціонерний капітал.

capitalization - (n) капіталізація, перетворення на капітал.

cash - (n) кошти, готівка; (v) продавати, реалізувати;

cash assets - грошові активи;

cash audit - ревізія касових залишків;

cash book - книга обліку коштів, касова книга;

cash budget - бюджет коштів (плановий документ, що відображає майбутні надходження коштів);

cash balance - касова наявність (готівка);

cash card - грошова картка;

cash credit - кредит готівкою (овердрафт);

cash dispenser - автомат, що видає готівку;

cash dividend - грошовий дивіденд;

cash flow - грошовий потік;

cash flow statement - звіт про рух грошових коштів;

cash flow yield - прибуток у вигляді готівки;

cash in hand - готівка;

cash in transit - гроші в дорозі;

cash payment journal ['dZWn(q)l] - журнал грошових платежів;

cash purchase ['pWtSIs] - купівля за готівку;

cash receipts journal - журнал грошових надходжень;

cash sale - продаж за готівку;

cash transaction - касова справа;

cash with order - платіжне доручення, пред’явницька тратта;

non-cash / clearing transaction - безготівковий розрахунок;

outcoming cash - гроші, які виплачуються із каси;

payment spot cash - негайна сплата готівкою;

petty cash - дрібні гроші, розмінна монета;

spot cash - негайна сплата готівкою;

valt cash [`vLlt] - касова готівка.

certificate of indebtedness - сертифікат заборгованості.

certificated copy - завірена копія.

certificated security - засвідчений цінний папір.

certified check - посвідчений чек (чек, акцептований банком).

chairman’s statement - звіт голови.

change in quantity supplied - зміна величини пропозиції.

charge [tSQ:dZ] - (n) ціна, вартість, нарахування, відрахування; (p1) витрати; (v) вимагати, призначати ціну.

charge off - витрати (списання вартості активів на витрати звітного періоду).

chargeable accounting period - оподаткований обліковий період (період часу, який використовується для визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню).

chargeable assets - активи, що підлягають оподаткуванню.

chargeable gain - оподаткований випадковий прибуток.

chargeable event - поділ, пов’язаний з оподаткуванням.

chargeable transfer - оподаткований переказ.

charitable contribution - благодійний внесок.

charity accounts - благодійні рахунки.

chart of accounts - план рахунків.

charter - статут (документ, складений у компанії і зареєстрований у державному закладі).

chaser - (n) запит (syn. enquire).

cheap money - гроші, які мають низьку купівельну ціну.

checking account money - гроші на поточному рахунку.

cheque (check) - (n) банківський чек;

cheque guarantee cards - картки, що гарантують чек;

cheque payable to a named person - іменний чек.

claim - (n) рекламація, претензія.

clause [klO:z] - (n)стаття, пункт, клаузула (у договорі).

clearing - (n) безготівковий обіг;

clearing house funds - розрахункові засоби.

clerical ['klerIk(q)l] - (a) канцелярський.

closing entries - кінцеві записи.

closing stock (inventory) - кінцевий запис.

coin - (n) монета; (v) чеканити монети.

coinage ['kOInIdZ] - (n) чеканка монет, монетна система.

coined gold - золоті монети.

collateral [kq'lxt(q)rql] - (n) застава (активи, які є забезпеченням одержаних позик).

collection - (n) інкасо (банківська операція);

collection order - інкасове доручення;

collection of checks - інкасо чеків;

collection period - період інкасації.

come into possession - отримати (лист).

command of high price - продавати за високою ціною.

command at the market - контролювати ринок, господарювати на ринку.

command a ready sale - легко продаватися.

command finance - розпоряджатися фінансами.

commercial bank - комерційний банк.

commitment - (n) зобов’язання.

commodity - (n) товар, предмет (широкого вжитку), продукт.

common equity - капітал у формі звичайних акцій.

complementary goods - супровідні (доповнюючі блага).

complimentary close - заключна фраза ( у листі).

comply with request - задовольнити прохання.

competitive list - конкретний лист (документ, який узагальнює інформацію про якість, ціни, умови при реалізації).

competitive pricing - конкурентне ціноутворення.

confirmation ["kPnfq'meIS(q)n] - (n) підтвердження.

consignment note - транспортна накладка.

consumer goods (commodities) - предмети широкого вжитку.

consumption [kqn'sAmpS(q)n] - (n) споживання;

consumption forecast - вивчення попиту.

contention - (n) твердження, заява.

contingent - (a) випадкова, непередбачена (ціна).

conversion - (n) конверсія (процес обміну конвертованих цінних паперів на інші).

convertibles - (n) конвертовані цінні папери.

convertible securities - конвертовані цінні папери.

co-product - співпродукт.

corporate income tax - податок на прибуток корпорацій.

cost [kPst] - (n) ціна, вартість; (v) коштувати;

cost absorption - поглинання витрат;

cost accounting - виробничий облік (облік витрат);

cost accumulation - узагальнення (накопичення) витрат;

cost allocation - розподіл витрат;

cost behaviour - поведінка витрат, реагування витрат на вигоди від реалізації проекту зіставлення з витратами, необхідними для його здійснення;

cost benefit analysis - аналіз витрат і вигод;

cost driver - фактор витрат ( діяльність, яка впливає на витрати і визначає характер їх зміни);

cost ledger - реєстр витрат;

cost method -метод собівартості;

cost objectives - об’єкти витрат;

cost of goods sold - собівартість реалізованої продукції;

cost pool [pu:l] - об’єднання витрат (узагальнення однорідних витрат з метою встановлення об’єктів витрат);

cost prediction - передбачення витрат;

cost sheet - відомість витрат;

cost variance - відхилення витрат (різниця між величиною фактичних і стандартних витрат);

cost ration - співвідношення витрат виробництва;

allocated costs - рознесені витрати;

average fixed cost - середні постійні витрати;

avoidable cost - витрати, яких можна уникнути;

capital costs - витрати постійного капіталу;

carrying cost - витрати на постачання;

decreasing costs -спадаючі витрати;

depreciated cost - залишкова вартість;

distribution costs - витрати обігу;

explicit costs - зовнішні витрати, фактичні витрати, грошові витрати;

fixed costs - фіксовані (постійні) витрати;

implicit costs - внутрішні (неявні) витрати;

incremental costs - додаткові витрати;

least cost - з найменшими витратами;

production costs - витрати виробництва;

residual costs - залишкова вартість;

selling costs - витрати реалізації;

spillover cost ['spIl"qVvq] - витрати переливу, побічні витрати;

total cost - сукупні (загальні) витрати;

variable capital costs - витрати змінного капіталу.

cover - (v) покривати, забезпечувати, страхувати;

cover note - повідомлення;

cover of money - забезпечення грошей (покриття, сплачування).

coupon - купон (відривний талон цінного паперу);

coupon rate - купонна ставка.

credit - (n) кредит, (права сторона бухгалтерського рахунку, можливість чи право отримання товарів, послуг на зобов’язання повернути заборгованість; (v) кредитувати;

back - to - back credit - компенсаційний акредитив;

external (trade) credit - зовнішньоторговельний кредит;

investment credit - кредит для фінансування довгострокових вкладень;

long-term credit - довгостроковий кредит;

paper credit - вексельний кредит;

target credit - цільовий кредит.

crediting - фінансування.

creditor - кредитор.

currency ['kArqnsI] - (n) гроші, валюта; грошовий обіг; (a) поточний, ходячий;

currency clause - валютне замовлення.

currency note - грошовий знак;

base currency - базисна валюта (по відношенню до якої котируються інші валюти);

convertible currency - конвертована валюта.

current maturity - поточний строк до погашення.

curriculum vitae - автобіографія.

cutback - (n) зниження, скорочення; (v) знижувати, скорочувати, зменшувати кількість грошей.

cut off procedure - виведення кінцевого сальдо, процедура закриття регістрів бухгалтерського обліку (на дату проведення ревізії).

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.