АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК-МІНІМУМ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Q

quality allowance - декорт.

quantity demanded - величина попиту.

quantity rebate - знижка ціни за кількість.

quantity supplied - запропонована кількість.

questionnaire (form) - (n) анкета.

quick ratio - коефіцієнт ліквідності.

quota ['kwqVtq] - (n) квота (частка у загальному виробництві або збуті).

quotation [kwqV'teIS(q)n] - (n) котирування (курсу), встановлення поточної ціни на товар, номер, валюту.

 

R

raise capital - добувати капітал.

raise claim - пред’являти претензію.

range of production - асортимент продукції.

rate - (n) норма, ставка, коефіцієнт, рівень, темп, курс, ціна;

rate of exchange - валютний курс;

rate of interest - процентна ставка;

rate of issue - курс випуску (цінних паперів);

rate of return - норма прибутку, коефіцієнт окупності, рентабельність;

expansion rate - темп росту (економіки);

fixed exchange rate - фіксований валютний курс ;

flexible exchange rate - гнучкий валютний курс;

forced rate of exchange - примусовий курс.

rating - (n) рейтинг цінних паперів.

ratio ['reISIqV] - (n) коефіцієнт, співвідношення, індекс, показник, норма.

rationing - (n) розподіл, нормування;

rationing devices - механізм розподілу ресурсів.

rebate ['ri:beIt] - (n) цінова знижка.

receipt - (n) розписка, квитанція, отримання; (v) видавати розписку;

against receipt - під розписку.

receipts - (n) грошові надходження, виручка, прибутки.

receivable - (n) дебіторська заборгованість, рахунки дебіторів.

recession - (n) пониження, зменшення, спад.

reclamation - (n) рекламація (претензія до якості доставленої продукції).

reconcilement - (n) узгодження (рахунків).

recontracting - (n) перегляд умов контракту / угоди.

records - (n) документи, архів, записи, облік, досьє.

recoup - (v) компенсувати, утримувати.

recover - (v) отримувати назад.

recruitment - (n) набір штату.

rectify - (v) виправляти.

red - (n) пасив, дефіцит;

be in the red - бути у боргу, мати заборгованість.

redeem - (v) викупати, повертати, вилучати з обігу, погашати.

redemption - (n) викуп, повернення, вилучання з обігу, погашення;

call for redemption - оголосити про погашення (облігацій).

rediscount - (n) переоблік.

reference - (n) посилання, рекомендація, відгук, згадування, передача на розгляд.

reference book - довідник.

reflate - (v) допустити інфляцію, стимулювати економічний ріст (державними кредитно-фінансовими заходами /засобами/).

reflation - (n) поновлення інфляції, стимулювання економіки.

regulation - (n) правило, інструкція.

reimburse - (v) повертати, компенсувати, сплачувати.

reimbursement - (n) компенсація, повернення.

reliability - (n) надійність.

remainder - (n) залишок.

settle the remainder - погасити залишок.

remit - (v) переказувати гроші, пересилати, звільняти від сплати.

remittance [rI'mIt(q)ns] - (n) переказ, переведення грошей.

remitter - (n) відправник (грошового переказу).

rental - (n) сума орендної плати, список орендаторів.

rentseeking - (n) прагнення отримувати ренту;

rentseeking behavior - гонитва за рентою, пошук ренти.

remuneration - (n) винагорода.

replenish - (v) наповнювати.

reply-coupon - бланк відповіді.

repudiate - (v) анулювати, відмовлятися від сплати боргу.

repudiation of contract - відмовлення від угоди.

reserve - (n) резервний фонд, рахунок нерозподіленого прибутку.

residual - (a) залишковий.

response - (n) реакція.

restriction - (n) обмеження.

resume ['re(I)zjVmeI] - (n) резюме, зведення, конспект, підсумок, висновок.

retail business - роздрібна торгівля, роздрібне підприємство.

retire - (v) викупати.

retiring [rI'taI(q)rIN] the public debt - викуп державного боргу.

return - (n) віддача, ефект, дохідність, обіг.

return to scale - віддача від масштабу.

revaluation - (n) переоцінка, ревальвація (підвищення курсу валюти).

revenue ['revInju:] - (n) виручка, виторг, валовий прибуток;

revenue tariff - фіскальне мито (збір);

total revenue - загальний прибуток.

revenues - (n) прибуткові статті бюджету, статті прибутку.

revert to - (v) повертатися до... (документу, питання).

revoke an offer - відкликати пропозицію.

revolving fund - поновлений фонд.

right-to work law - закон про право на працю.

royalty - (n) ліцензійний платіж, авторський гонорар.

 

S

salutation - (n) привітання у листі.

saving - (n) заощадження.

scarcity - (n) рідкісність, дефіцит, обмеженість (ресурсів, товарів), недостатня кількість.

scip - (n) сертифікат на участь у підписці.

securities [sI'kjV(q)rItIs] - (n) цінні папери;

counterfeit securities - фальшиві цінні папери;

securities transaction - фондові банківські операції.

seizure - (n) конфіскація.

self-interest - зацікавленість, власна вигода.

self-sufficient - самозабезпеченість, економічно-самостійний.

seniority ["si:nI'PrItI] - (n) право старшинства, трудовий стаж.

setback - (n) спад, регрес;

setback in business - зниження ділової активності.

settlement - (n) сплата, розрахунок.

share - (n) акція.

shareholder ['Seq"hqVldq] - (n) акціонер, пайовик.

shareholders’ equity - акціонерний капітал.

shift in supply - зміна пропорції.

shortage - (n) нестача, дефіцит, рівень дефіциту.

shutdown rule - правило закриття.

sinking - (n) зниження, падіння (цін), вклад (капіталу), погашення, сплата, виплата.

slump - (n) скорочення (ділової активності), різкий економічний спад, криза, різке падіння (курсу).

sole proprietorship [prq'praIqtqSIp] - одноосібне володіння.

soft - (a) той, що характеризується низькою діловою активністю, неконвертований.

softening of economy - спад в економіці, економічний занепад.

software - (n) документація.

solution - (n) розв’язок.

solvency - (n) платоспроможність.

solvent - (a) платоспроможний.

specie - (n) металеві гроші (золоті і срібні).

specially designed heading - спеціально розроблена шапка (ділового листа).

spillover - (n) перелив, надлишок.

squander - (v) марно витрачати (гроші).

square deal - чесна угода, порядне ставлення до клієнта.

stale - (a) прострочений.

standing - (n) фінансовий стан, кредитоспроможність, репутація.

state financing backing - державна фінансова підтримка.

state ownership - державна власність.

statement - (n) звіт, баланс (амер.), виписка рахунку (амер.), відомість, таблиця, підрахунок, кошторис;

statement of charges (costs) - розрахунок витрат;

statement of claim - позовна заява;

statement of condition - документ про фінансовий стан компанії;

statement of income - рахунок прибутків та збитків;

statement of prices - прейскурант.

stationary - (a) стійкий, стабільний, (n) поштовий папір.

status - (n) фінансовий стан.

stock - (n) акція (цінний папір, що свідчить про внесення певного паю до капіталу акціонерного товариства);

stock book - книга реєстрації власників акцій, книга фондових цінностей;

stock capital - акціонерний капітал;

stock company - акціонерне товариство;

stock market - ринок цінних паперів;

stock market values rate - курс цінних паперів.

store of value - засіб збереження (активи або цінності, які відкладаються для використання у майбутньому).

submit - (v) представляти на розгляд.

subject line - рядок, у якому говориться про тему листування.

subject payment order - дане платіжне доручення.

subject title - предмет листа.

subsidy ['sAbsIdI] - (n) субсидія, дотація, грошове асигнування.

substitute goods ['sAbstItju:t] - взаємозамінні товари .

superior good - товар вищої категорії.

support - (n) підтвердження;

in support - на підтвердження.

superannuation ["s(j)u:pqrxnjV'eIS(q)n] - звільнення за вислугу років, пенсія.

surplus - (n) надлишок, перевищення.

survey report - акт огляду.

sustain losses - терпіти збитки, нести втрати.

swap - (n) обмін, обмін активами або зобов’язаннями.

swaping - (n) бартерний обмін.

 

T

tangible wealth - матеріальне багатство.

tatonnement - (n) пошук цін.

tariff ['txrIf] - (n) розцінка; (v) оцінити (встановити) розцінку.

tax - (n) податок, збір; (v) оподатковувати;

tax bearer - платник податків;

tax-free - звільнений від податків;

tax-farmer - відкупщик;

indirect business tax - непрямий податок на підприємство;

liable to tax - той, що оподатковується;

lump-sum tax - одноразовий (акордний) податок;

payroll tax - податок на заробітну платню;

personal income tax - особистий прибутковий податок;

sales tax - податок з продажу;

value added tax - податок на додану вартість.

taxation [txk'seIS(q)n] - (n) сума податку,

оподаткування.

teller - (n) касир.

tender - (n) пропозиція (письмова).

terms of trade - умови торгівлі.

tick - (n) рух ціни доверху або донизу.

thrift - (n) бережливість, економність.

thrifts (pl.) - (n) ощадні заклади.

through a clerical error - через канцелярську помилку.

through a typical error - через помилку друкарки.

tolerance - (n) допустиме відхилення.

total spending - загальна сума витрат.

trade deficit - зовнішньоторговельний дефіцит.

trade surplus ['sWplqs] - активне сальдо торгового балансу (перевищення товарного експорту над її товарним імпортом).

transferability of capital - мобільність капіталу.

transaction [trxn'zxkS(q)n] - (n) ведення (ділових операцій), виконання справи, справа, угода, операція;

non-productive transactions - позавиробничі операції.

transfer - (n) переказ грошей, сум (соціальна) допомога; (v) переказувати.

treasury bill - казначейський вексель.

treasury bonds - казначейське зобов’язання.

treasury stock - бухгалтерські (казначейські) акції.

trial order - пробне замовлення.

trough [trPf] - (n) найнижча точка падіння (цін).

trust - (n) кредит, траст; (v) довіряти, давати y кредит;

trust bond - кредитова облігація.

trustee - (n) довірена особа.

turn in the report - здавати звіт.

turnover - (n) обіг.

 

U

unaudited - (a) неперевірений, непідданий ревізії (неревізований).

unbalanced - (a) неврівноважений, незбалансований.

under advice - при повідомленні, при оповіщенні.

under separate cover - окремою поштою.

underpricing - (n) недооцінка (занижена оцінка).

uniform wholesale prices - єдині оптові ціни.

unprofitable - (a) нерентабельний.

upswing - (n) раптове підвищення, стрибок.

urge - (v) доводити до відома.

utility - (n) корисність, користь.

utilisation - (n) використання.

 

V

validity - (n) строк дії акредитива.

valorisation - (n) встановлення ціни, підвищення цінності (валюти).

valuation - (n) оцінка, оцінювання, визначення вартості, норма, нормування.

value ['vxlju:] - (n) цінність, вартість; (v) оцінювати;

value added - додана вартість;

value in use - споживча вартість;

value of utility - значення корисності;

absolute surplus value - абсолютна додаткова вартість;

anticipated values - очікувані величини;

assessed value - вартість за оцінкою, оціночна вартість;

at value - за ціною;

balanced sheet value - балансова вартість;

carrying value - балансова вартість;

intrinsic value [In'trInsIk] - споживча цінність;

of value - цінний; той, що має цінність;

surplus value ['sWplqs] - додаткова вартість;

use value - споживча цінність, вартість.

variable exchange - валютний курс, що коливається.

variance - (n) відхилення.

variation - (n) зміна, коливання.

velocity of circulation - швидкість обігу.

velocity of currency - швидкість обігу готівки.

verification - (n) перевірка, звірка.

vertical merger ['mWdZq] - вертикальне злиття.

voucher ['vaVtSq] - (n) грошовий виправдний документ, розписка, контрольний талон, свідоцтво.

 

W

wage and payment book - розрахункова книжка.

wage differential ["dIfq'renS(q)l] - різниця ставок зарплати, диференційна заробітна плата.

wage earner - робітник, який отримує зарплату.

wage rate - ставка заробітної плати.

warrant - (n) довіреність.

warranty - (n) гарантія ( син. guarantee).

waybill - (n) накладна.

welfare - (n) добробут, соціальний захист;

welfare program - благодійна програма.

windfall - (n) неочікуваний прибуток, удача; випадкове надходження.

withdraw (v) - вилучати (з обігу), відкликати.

withdrawal of the order - відкликання замовлення.

worthwhile - (a) вартий, слушний.

write down - (n) зниження ціни; (v) знижувати ціну.

write off - (n) повне списання з рахунку; (v) повністю списати з рахунку.

write up - (n) підвищення ціни; (v) підвищувати ціну.

 

Y

yield - (n) прибуток, доход на цінні папери;

yield of bonds - процентний доход з облігацій;

yield to maturity - прибутковість на момент погашення облігації.

yielding - (n) виробництво, кількість продукції; (а) що дає (напр. дивіденд);

yielding interest - що дає процент.

 

 

<< попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.