Довідник основних термінів (до частини 2) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Довідник основних термінів (до частини 2)

Автоматизована інформаційна система - сукупність двох і більше взаємопов‘язаних АС, в якій функціонування однієї (кількох) з них залежить від результатів функціонування іншої (інших) так, що цю сукупність можна розглядати як єдину АС
Автоматизована система - система реалізації інформаційної технології виконання встановлених функцій, яка складається з персоналу та комплексу засобів автоматизації його діяльності
Автоматизоване робоче місце - програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації визначеного виду діяльності
Адміністратор АС - особа (група осіб), яка здійснює координацію всіх робіт у процесі функціонування АС
Адміністратор БД АС - особа (група осіб), яка має повні знання про базу даних конкретної предметної галузі і забезпечує її проектування, наповнення, ведення та ефективне використання
АС оброблення інформації - сукупність технічних і програмних засобів, методів оброблення інформації й дій персоналу, що забезпечують виконання автоматизованого оброблення інформації
База даних - сукупність поєднаних даних, правила організації яких основані на загальних принципах опису, збереження і маніпулювання даними.
Банк даних – це автоматизована система, що являє собою сукупність інформаційних, програмних, технічних засобів і персоналу, що забезпечує зберігання, накопичення, оновлення, пошук і видачу даних. 
Державний реєстр фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) – це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України. Формування та ведення ДРФО здійснюється органами державної податкової служби.
Документ - інформаційне повідомлення, яке зафіксоване ручним або друкованим способом на бланку встановленої форми і яке має юридичну силу.
Документована інформація - інформація, яка зафіксована на матеріальному носії і має реквізити для її ідентифікації.
Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб (далі – Єдиний банк даних юридичних осіб) – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про платників податків. Формується з районних рівнів Єдиного банку даних юридичних осіб державних податкових інспекцій в районах, містах і районах у містах, а також міжрайонними та об’єднаними інспекціями і ведеться Державною податковою адміністрацією України.
Елемент АС - окрема, відносно самостійна частина компонента АС, що реалізує одну чи кілька функцій АС і розглядається як неподільне ціле
Еталонний довідник - довідник, що формується в ДПА України (самостійно або на основі відповідних довідників, що розроблені сторонніми організаціями чи іншими підрозділами ДПАУ), містять актуальні інформаційно-довідкові дані та слугують джерелом для формування довідників для підрозділів ДПС та сторонніх організацій
Захист - засіб обмеження доступу до використання всієї обчислювальної системи або її частини
Інформаційна база АС - сукупність упорядкованої інформації, використовуваної при функціонуванні АС
Інформаційна культура - уміння цілеспрямовано працювати із інформацією і застосовувати для її отримання, обробки і передачі комп'ютерну інформаційну технологію, сучасні технічні засоби і методи.
Інформаційна послуга - отримання і надання у розпорядження користувача інформаційних продуктів.
Інформаційний продукт - сукупність даних у речовинній або неречовинній формі, які сформовані виробником для розповсюдження. 
Інформаційні ресурси - окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах. 
Інформаційна система - впорядкована сукупність документованої інформації і інформаційних технологій.
Інформація - відчужене знання (відомості про особи, предмети, факти, випадки, явища і процеси незалежно від форми їх подання), яке може бути записано на матеріальному носії для доступу користувача. 
Каталог довідників - перелік довідників, що використовуються в “АІС реєстрів платників податків” (довідників загального використання та довідників, що розроблені спеціально для використання в “АІС реєстрів платників податків”)
Каталог екранних форм - перелік екранних форм із визначенням умов формування реквізитів, програмного модуля для виклику (обробки)
Каталог реєстрів - перелік реєстрів в складі основних реєстрів, формується за довідником реєстрів, із визначенням програмного модуля для виклику (обробки)
Класифікація, це - система розподілу об'єктів (предметів, явищ, процесів, понять) по класам у відповідності до визначеної ознаки.
Кодування - процес присвоєння умовного позначення різним позиціям номенклатури.
Компонент АС - частина автоматизованої системи, виділена за певною ознакою чи сукупністю ознак, яка бере участь у реалізації однієї чи декількох функцій АС
Конфлікт оновлення – спроба оновлення запису двома користувачами, можливо, із протиричними даними).
Користувач - суб'єкт, який звертається до власника або володаря інформації для отримання необхідних інформаційних ресурсів або інформаційних технологій.
Об‘єкт автоматизації - суб‘єкт (структурний підрозділ) з окремою інфраструктурою, на базі якого організується функціонування та експлуатація комплексу засобів автоматизації
Підсистема - це частина системи, визначена по якомусь признаку. 
Платник податків – це юридична особа або фізична особа, на яку згідно із законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі).
Програмне забезпечення - сукупність програм на носіях інформації з програмною документацією
Протокол - сукупність правил, що регламентують формат і процедури обміну даними між двома чи кількома незалежними процесами (пристроями)
Реєстр договорів про спільну діяльність – це автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного обліку платників, які здійснюють свою діяльність за договорами про спільну діяльність.
Реєстр великих платників податків – це складова частини Єдиного автоматизованого банку даних про платників податків – юридичних осіб, яка забезпечує облік великих платників податків.
Реєстр неприбуткових організацій і установ – це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації та установи.
Реєстр платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні – це автоматизований банк даних, створений для забезпечення обліку платників податків – постійних представництв нерезидентів в Україні.
Реєстр фізичних осіб – платників податків суб’єктів підприємницької діяльності (далі – Реєстр фізичних осіб) це банк даних платників податків, який створюється для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків – фізичних осіб в органах державної податкової служби і який є складовою частини ДРФО.
Реляційні бази даних - бази даних, в яких інформація розташована у табличній формі.
Словник (каталог реквізитів) - перелік реквізитів, із визначенням використання довідників, використання в екранних формах
Супроводження - діяльність по наданню послуг, необхідних для забезпечення функціонування та розвитку системи
Сучасна інформаційна технологія - технологія, яка опирається на досягнення в області комп'ютерної техніки і засобів зв'язку. 
Функція - сукупність дій АС, спрямована на досягнення визначеної мети

Великий платник податків – це юридична особа, яка органами державної податкової служби зарахована до категорії великих платників за встановленими критеріями, а саме:
а) Сукупний валовий дохід4:
до 20 млн.грн. 1 бал;
від 20 млн.грн. до 100 млн.грн. 2 бали; 
понад 100 млн.грн. 3 бали; 
б) Загальна сума нарахованих платежів до бюджету4:
від 200 тис.грн. до 1 млн.грн. 1 бал; 
від 1,0 млн.грн до 5,0 млн.грн. 2 бали;
понад 5 млн.грн. 3 бали; 
в) Загальна сума сплачених платежів до бюджету :
від 200 тис. грн. до 1 млн.грн. 1 бал;
від 1 млн. до 5 млн. грн. 2 бали;
понад 5 млн.грн. 3 бали.
Облікова справа платника податків (реєстраційна частина) – формується із переліку документів, які подаються платником податків до органів державної податкової служби при взятті його на податковий облік. Облікова справа зберігається в органах державної податкової служби при взятті його на податковий обліку. Облікова справа зберігається в органах державної податкової служби до ліквідації юридичної особи або припинення фізичною особою підприємницької діяльності.
Облікова справа платника податків (звітна частина) формується із звітних документів, які подаються платником у період його діяльності.
Суб’єкти підприємницької діяльності – громадяни України, інших держав, особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або діяєздатності; юридичні особи всіх форм власності; об’єднання Юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.