Зміст. Аграрне право України - Гайворонський В.М. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ББК 67.307
А 25
Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів
освіти» надано 5.05.2003р.
Підручник підготовлений викладачами кафедри аграрного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Рецензенти:
доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук України А. П. Гетьман (Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого);
доктор юридичних наук, професор В. В. Долежан (Волинський державний університет імені Лесі Українки)

Автори підручника:
д-р юрид. наук, проф. В. М. Гайворонський — розділи: III, XVIII;
канд. юрид. наук, проф. В. П. Жушман — розділи: І, V, VIII, XI;
канд. юрид. наук, доц. В. М. Корнієнко - розділи: II, VI, розділ VII (у співавторстві з Н. В. Погорецькою), X, XX;
д-р юрид. наук, проф. А. М. Статівка - розділи: IX, XIV, XV, XVII;
канд. юрид. наук, доц. О. П. Радчук - розділи: IV, XII;
канд. юрид. наук, доц. Н. В. Погорецька — розділ VII (у співавторстві з В. М. Корнієнко)',
канд. юрид. наук, асистент О. М. Туєва — розділи: XVI, XIX;
канд. юрид. наук, асистент В. Ю. Уркевич — розділ XIII.

Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін.; За ред. В. М. Гайворон-ського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.
ІSВН 966-7146-82-0

На основі аграрного законодавства України в підручнику розглянуті предмет, методи і система аграрного права, його джерела, аграрні правовідносини, договірні відносини в сільському господарстві, висвітлені питання реформування земельних відносин в АПК, інші важливі проблеми правовідносин в аграрному секторі.
Розрахований на студентів, аспірантів і викладачів сільськогосподарських, економічних, юридичних вузів, усіх, хто цікавиться аграрним правом.

© В. М. Гайворонський, В. П. Жушман, В. М. Корнієнко та ін., 2003 І5ВК 966-7146-82-0 © «Право», 2003

Зміст


Розділ І. Предмет, методи, принципи і система аграрного права
§ 1. Предмет аграрного права
§ 2. Методи аграрного права
§ 3. Принципи аграрного права
§ 4. Система аграрного права

Розділ II. Джерела аграрного права
§ 1. Поняття і види джерел аграрного права
§ 2. Закони як джерела аграрного права
§ 3. Підзаконні акти як джерела аграрного права
§ 4. Внутрішньогосподарські локальні акти як джерела аграрного права
§ 5. Засоби вдосконалення аграрного законодавства

Розділ III. Державна регулятивна діяльність у сільському господарстві України
§ 1. Поняття, сутність і принципи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
§ 2. Форми і методи державної регулятивної діяльності в сільському господарстві
§ 3. Державний вплив на сільськогосподарське виробництво та інші галузі АПК в умовах ринкової економіки
§ 4. Система та правове становище органів, що здійснюють державну регулятивну діяльність у сільському господарстві

Розділ IV. Правове регулювання господарської діяльності виробників аграрної продукції
§ 1. Поняття господарської діяльності виробників агарної продукції
§ 2. Основні засади і правові форми планування господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників
§ 3. Договори і державні контракти - правові основи господарської діяльності аграрних товаровиробників

Розділ V. Аграрні правовідносини
§ 1. Поняття та особливості аграрних правовідносин, їх елементи
§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення аграрних правовідносин.
§ 3. Класифікація аграрних правовідносин

Розділ VI. Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в сільськогосподарських підприємствах
§ 1. Правові форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах
§ 2. Підбір, підготовка та розстановка кадрів сільськогосподарського виробництва
§ 3. Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства
§ 4. Трудова дисципліна в сільськогосподарських підприємствах
§ 5. Охорона праці та здоров'я працівників сільського господарства
§ 6. Порядок розгляду трудових спорів працівників сільського господарства

Розділ VII. Оплата праці в сільському господарстві
§ 1. Поняття та особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах
§ 2. Особливості оплати праці в рослинництві, тваринництві, а також механізаторів сільськогосподарських підприємств.

Розділ VIII. Правове регулювання відносин у соціальній сфері сільськогосподарського виробництва
§ 1. Поняття, значення, проблеми та правове регулювання відносин у сфері соціального розвитку села
§ 2. Джерела фінансування розвитку соціальної інфраструктури села
§ 3. Права та обов'язки сільгосппідприємств у будівництві об'єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення
§ 4. Організаційно-правове забезпечення підготовки фахівців необхідних професій для агропромислового комплексу

Розділ IX. Договірні відносини в сільському господарстві
§ 1. Договір — основна форма регулювання товарне-грошових відносин в агропромисловому комплексі
§ 2. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників
§ 3. Договори у сфері технічного сервісу сільськогосподарських підприємств
§ 4. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного прогресу та передового досвіду в аграрне виробництво
§ 5. Договірні відносини по реалізації сільськогосподарської продукції
§ 6. Договірні орендні правовідносини
§ 7. Порядок розгляду спорів, що виникають з договірних відносин, однією із сторін у яких є суб'єкт аграрного господарювання

Розділ X. Суб'єкти аграрного права
§ 1. Поняття суб'єктів аграрного права та їх класифікація
§ 2. Правосуб'єктність аграрних підприємств кооперативного та корпоративного типів. 
§ 3. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств
§ 4. Порядок утворення, реорганізації і ліквідації підприємств кооперативного і корпоративного типу та державних і комунальних сільськогосподарських підприємств
§ 5. Правовий статус селянських (фермерських) та приватно-орендних підприємств
§ 6. Агробіржа як суб'єкт аграрного права


Розділ XI. Громадяни як суб'єкти аграрних правовідносин (їх правовий статус)
§ 1. Загальна характеристика правового положення громадян як суб'єктів аграрних правовідносин
§ 2. Право членства в сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу. Правовий статус їх членів
§ 3. Поняття права засновництва та права участі громадян в аграрних підприємствах корпоративного типу

Розділ XII. Органи управління сільськогосподарськими підприємствами.
§ 1. Основні принципи управління сільськогосподарськими підприємствами
§ 2. Органи управління сільськогосподарських підприємств колективного типу
§ 3. Органи управління сільськогосподарських підприємств корпоративного типу
§ 4. Органи управління в державних сільськогосподарських підприємствах.

Розділ XIII. Правове положення сільськогосподарських кооперативів.
§ 1. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів.
§ 2. Види кооперативів. Принципи їх діяльності. Кооперативні підприємства та об'єднання.
§ 3. Право власності сільськогосподарських кооперативів. Неподільний та пайовий фонд.
§ 4. Реорганізація і ліквідація сільськогосподарських кооперативів.

Розділ XIV. Правове становище селянського (фермерського) господарства.
§ 1. Поняття та основні ознаки селянського (фермерського) господарства.
§ 2. Порядок створення селянського (фермерського) господарства і його державна реєстрація.
§ 3. Склад селянського (фермерського) господарства, права та обов'язки його членів.
§ 4. Правовий режим майна селянського (фермерського) господарства.
§ 5. Господарська діяльність селянського (фермерського) господарства.
§ 6. Умови та порядок припинення діяльності селянського (фермерського) господарства.

Розділ XV. Правове становище особистого селянського господарства.
§ 1. Поняття особистого селянського господарства і суб'єкти на право його ведення.
§ 2. Право на присадибну земельну ділянку, умови й порядок її надання.
§ 3. Правовий режим майна особистих селянських господарств.
§ 4. Права та обов'язки сільськогосподарських підприємств по розвитку особистих селянських господарств.

Розділ XVI. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.
§ 1. Основні напрямки земельної реформи в сільському господарстві
§ 2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення
§ 3. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення
§ 4. Паювання земель
§ 5. Підстави, порядок виникнення та припинення права власності та права користування земельними ділянками

Розділ XVII. Право власності сільськогосподарських підприємств кооперативного та корпоративного типів.
§ 1. Поняття власності підприємств кооперативного типу.
§ 2. Поняття власності аграрних підприємств корпоративного типу.

Розділ XVIII. Правовий режим майна державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.
§ 1. Характеристика правового режиму майна державного чи комунального сільськогосподарського підприємства.
§ 2. Об'єкти та зміст права повного господарського відання і права оперативного управління.
§ 3. Правовий режим основних, оборотних та інших фондів державних та комунальних аграрних підприємств.
§ 4. Правове регулювання приватизації майна державних та комунальних підприємств у системі АПК.

Розділ XIX. Організаційно-правове забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
§ 1. Характеристика організаційно-правового забезпечення раціонального використання земель та інших природних ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності суб'єктів аграрного підприємництва.
§ 2. Права та обов'язки суб'єктів аграрного підприємництва щодо використання земель сільськогосподарського призначення, їх збереження та підвищення родючості.
§ 3. Охорона земель як об'єкта природного середовища.
§ 4. Підстави та порядок відшкодування збитків, заподіяних власникам земель і землекористувачам.
§ 5. Фіксований сільськогосподарський податок. Визначення його розміру та порядок сплати.
§ 6. Юридична відповідальність землевласників і землекористувачів за шкоду, заподіяну землям сільськогосподарського призначення та іншим природним об'єктам.

 

Розділ XX. Загальна характеристика аграрного законодавства зарубіжних країн.
§ 1. Державне регулювання відносин у сільському господарстві зарубіжних країн.
§ 2. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії.

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.