3. Аудит фінансового стану підприємства Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

3. Аудит фінансового стану підприємства проводяться за даними певних груп екномічних показників, які дають загальну оцінку фінансового стану підприємства, прибутковості його діяльності і довгострокової платоспроможності. 
При цьому застосовують методи:
1. Аналіз за допомогою коефіцієнтів. 
2. Аналіз на підставі результатів попередніх років. 
3. Аналіз на підставі даних галузевих показників. 
Аналіз за допомогою коефіцієнтів дозволяє виявити як: ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність, становище на ринку цінних паперів. 
Узагальненну інформацію про коефіцієнти можна подати у вигляді схеми:

При оцінці ліквідності розраховують:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4. Коефіцієнт обіговості запасів Коефіцієнт обіговості запасів
5. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості
6. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості 
Перші три коефіцієнти, які розраховуються на підставі даних форми №1 "Балнс" шляхом порівняння поточних активів і поточних забов"язань підприємства, вони характеризують достатність поточних активів для погашення боргів протягом року. 
4,5,6 коефіцієнт розраховується на підставі форми №1 "Баланс" і форми №2 "Звіт про фінансові результати". Ці коефіцієнти дозволяють оцінити ефективність икористання активів.

Логіка обчислення даного показника полягає в тому, що підприємство погашає поточні забов"язання за рахунок поточних активів, показуючи скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 гривню поточних забов"язань. Кооефіцієнт, який = 2 або 2:1, свідчить про сприятливий стан ліквідності активів підприємства.
Значення коефіцєнта у межах 1 - 1,5 свідчить проте, що підприємство своєчасно погашає борги. 
Критичне значення коефіцієнта ліквідності прийняте рівним 1. 
При значенні менше 1 підприємство має неліквідний баланс. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховуються). 

Якщо, наприклад, коефіцієнт = 0,5 (менше 1), то це означає, що на кожну 1 грн. Поточної заборгованості підприємство має менш 50 копійок ліквідних активів. Це є низьким показником за мірками більшості галузей. Однак у рооздрібній торгівлі - це показник невисокий, оскільки більша частина грошових коштів вкладена в запаси.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточнизх забов"язань може бути погашена негайно.

Теоретичне значення неповинно бути меншим 0,2 - 0,25. 
Коефіцієнт оборотності запасів. Показує як часто обертаються запаси для забезпечення поточного обсягу продажу. Він розраховується за формулою.

Чим вищий коефіцієнт, тим швидше обертаються запаси. Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періоду, порівняно з коефіцієнтом, розрахованим на початок звітного періоду, свідчить про зменшення швидкості оборотності запасів, тобто зниження ефективності їх використання. Поділивши тривалість звітного періоду (1 рік) на коефіцієнт оборотності запасів, отримаємо кількість днів необхідну на один оборот запасів.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованоті. (коефіцієнт оборотності за розрахунками). Показує, скільки разів за рік обернулися кошти, вкладені в розрахунки.

У розумних межах чим більша кількість оборотів, тим краще. У цьому випадку підприємство швидше отримує оплату по рахунках.
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості.

Порівняння термінів погашення дебіторської і кредиторської заборгованості дозволить зробити висновок про платоспроможність підприємства. Перевищення терміну погашення дебіторської заборгованості над дебіторською свідчить про погіршення платоспроможності підприємства.
Оцінка рентабельності підприємства
Звичайно при оцінці рентабельність визначає відношення прибутку до таких показників: рівня продажу, активів, власного капіталу. При розрахунку цих показників використовуються:
- чистий прибуток, який визначається, як балансовий прибуток за вирахуванням платежів до бюджету. (р. 220 форми №2 "Звіт про фінансові результати);
- чиста реалізація, яка визначається як виручка від реалізації без урахування ПДВ, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (р. 035 форми №2). 
Реньтабельність продажу. 

Коефіцієнт оборотності активів характеризує на скільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягу реалізації, оскільки показує скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Іншими словами - скільки разів за звітний період активи обернулися в процесі ралізації продукції. 

Рентабельність активів. Він характеризує на скільки ефективно підприємство використовує свої активи для отримання прибутку, тобто який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в активи підприємства.

Рентабельність капіталу. Характеризує на скільки ефективно підприємство використовує власний капітал. Показник визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості власного капіталу.

Фондовіддача. Це показник характеризує, на скільки ефективно підприємство використовує основні фонди. Визначається як відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості основних фондів. Збільшення фондовіддачі свідчить про підвищення ефективності використання основних фондів. Цей показник порівнюється із середньогалузевими показниками.

Оцінка довгострокової платоспроможності підприємства.
З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів і кредиторів. Джерелами коштів підприємства є власний і позичковий капітал. Співвідношення між цими величинами дозволить оцінити довгострокову платоспроможність підприємства. 
Розглянемо коефіцієнти, які можна використати при аналізі довгострокової платоспроможності підприємства:
1. Коефіцієнт коннцентрації власного капіталу.
2. Коефіцієнт концентрації позичкового капіталу.
3. Співвідношення позичкового капіталу і власного. 
4. Коефіцієнт забезпеченності за кредитами.
- коефіцієнт концентрації власного капіталу - він визначає частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладенних у майно підприємства. Характеризує можливість підприємства виконати свої зовнішні забов"язання за рахунок використання власних коштів, незалежність його функціонування від залучення позикових коштів.

- коефіцієнт концентрації позичкового капіталу - характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів,вкладенних у майно підприємства.

Чим нищий цей показник, тим менша заборгованість підприємства, тим стійкіший його стан. Зростання цього показника в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. 
- коефіцієнт співвідношення позичкового капіталу і власного - дає найбільш узагальнену оцінку фінансової стійкості підприємства.

Зростання показника в динаміці свідчить про посилення залежності підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто про деяке зниження фінансової стійкості, і навпаки. 
- коефіцієнт забезпеченності за кредитами оцінюється потенційна можливість підприємства погасити позику. Показує ступінь захищенності кредиторів від несплати відсоткових платежів.

Зменшення значення цього коефіцієнта порівняно з аналогічним показником попереднього періоду свідчить про збільшення витрат підприємства на виплату відсотків за кредит.

 

 

 

 << попередня     зміст    

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.