3. Власні методичні прийоми аудиторського контролю Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

3. Власні методичні прийоми аудиторського контролю вироблені практикою на основі досягнень економічної науки. 
Об"єднують в такі групи:
- органолептичні
- розрахунково - аналітичні
- документальні 
- узагальнення і іреалізації результатів контролю
2.1. Органолептичні - інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові і суцільні спостереження, тохнологічний та хіміко - технологічний контроль, експертизи, службове розслідування, експеремент. 
2.1.1. Інвентаризація - перевірка об"єктів контролю в натурі, визначається оглядом, підрахунками, зважуванням, обмірюванням.
2.1.2. Контрольні заміри - прийом фактичного контролю обсягів виробництва робіт, послуг. 
2.1.3. Вибіркові спостереження - використовується коли суцільний контроль технічно не можливий. 
2.1.4. Суцільні спостереження - прийом статистичного контролю фактичного стпну об"єктів, які вивчають, наприклад, проведення хронометричних спостережень при контролі норм виробітку, використання робочого часу працівників за звітний період. 
2.1.5. Технологічний контроль - прийом контролю інженерної і технологічної підготовки виробництва, а також якості продукції, яку випускають, її відповідність технологічним умовам. 
2.1.6. Хіміко - технологічний контроль - прийом контролю якості сировини і матеріалів, які використовуються в виробництві (у громадськом у харчуванні - це встановлення калорійності, смакових якостей, додержання рецептур страв та інше). Здійснюють такий контроль лабараторним аналізом. 
2.1.7. Експертизи різних виідів - прийоми експертних оцінок, що застосовується технологічними, судово-бухгалтерськими, криміналістичними, товарознавчими та іншими еспертизами. 
2.1.8. Службове розслідування - сукупність прийомів перевірки додержання посадовими особами, а аткож робітниками і службовцями нормативно - правових актів, що регулюють виробничі відносини у різних сферах виробництва. 
2.1.9. Експеремент - науково поставлений дослід відповідно до мети аудиторського контролю. 
2.2. Розрахунково - аналітичні - економічний аналіз, статистичні розрахнки, економіко - математичні методи. 
2.2.1. Економічний - система прийомів в аудиторському контролі для розкриття причинних зв"язків, що зумовлюють результати явищ і процесів. Застосовують при попередноьму, поточному і заключному контролі виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства. 
2.2.2. Статистичні розрахунки - прийом одержання таких величин і якісних характеритик, яких немає в економічній інформації. Розраховують коефіцієнти трудової участі членів бригади, використання обладнання, динаміку виконання завдань. 
2.2.3. Економіко - математичні методи - визначення впливу факторів на результати господарських процесів з метою їх оптимізації на стадії планування і проектування. 
Наприклад: Оптимізація маршрутів перевезення пасажирів. 
2.3. Документальні - інформаційне моделювання, досліження документів, камеральні перевірки, нормативно - правове регулювання. 
2.3.1. Інформаційне моделювання - це інформаційна сукупність, яка представляє контрольний об"єкт у вигляді моделі. Метою моделювання є одержання необхідної інформації про об"єкт для вивчення його стану, при цьому контролюють обєкти Основних фондів, товарно матеріальних цінностей, кошти та інші засоби. 
2.3.2. Дослідження документів - прийоми документального контролю достовірності, доцільності, ефективності господарських операцій, відповідності їх законодавчим і нормативним актам.
2.3.3. Камеральні перевірки - прийоми документального контролю проектно-кошторисної документації по капітальним вкладенням, які подають установі банку, що здійснює контроль за фінансуванням капітальних вкладень із держбюджету. Застосовуються податковими службами для контролю звітності, до проведення контрольної перевірки її на підприємстві. 
2.3.4. Нормативно - правове регулювання - система прийомів, що використовується в аудиторському контролі для вивчення порушень нормативних і правових актів у процесі здійснення господарських і фінансових операцій. 
2.4. Узагальнення і реалізація результатів контролю - сукупність прийомів синтезування результатів контролю і прийняття рішень щодо усунення виявленних недоліків і запобіганню їх у майбутньому. До таких прийомів відносять:
3.4.1. Групування недоліків - систематизація і узагальнення недоліків і порушень нормативно-правових актів за економічною однорідністю, часом проведення і важливістю.
Групування передбачає хронологічну послідовність, систематизований і хронологічно - систематизований способи.
3.4.2. Хронологічна послідовність - спосіб групування недоліків і порушень виявленних в процесі дослідження документів. При цьому документи перевіряють у такому порядку, в якому їх було згруповано при бухгалтерській обробці і зброшуровано у папки за звітними періодами. 
3.4.3. Систематизований спосіб групування дає змогу виявити недоліки при дослідженні однорідних документів за весь період. При цьому спочатку перевіряють документи, що відображають касові операції, потім - товарні, розрахункові. 
3.4.4. Хрнологічно - систематизований спосіб - це мішане групування, яке полягає в тому, що аудитор виявляє недоліки в хронологічні й послідовності, систематизує їх за хронологічною однорідністю операцій (касові, банківські, товарні, розрахункові). 
3.4.5. Документування результатів проміжного контролю - це спосіб оформлення результатів контрольних дій напроміжних стадіях аудиту (наприклад - складання акту, вибіркова інвентаризація товарно - матеріальних цінностей). 
3.4.6. Аналітичне групування - це сукупність прийомі статистичних групувань за однорідністю ознак підконтрольних об"єктів та виявленних недоліків (складання таблиць аналізу факторів, які впливають на випуск, реалізацію продукції, аналіз факторів збитковості).
3.4.7. Слідчо - юридичне обгрунтування включає способи одержання доказів аудитом недоліків і попрушень законодавства, розміри завданих матеріальних збитків і відповідальних за них конкретних осіб (опитування і розгляд письмових пояснень складання позовної заяви у арбітражні органи). 
3.4.8. Систематизований виклад недоліків в акті аудиторського контролю - комплекс прийомів узагальнення результатів проведеного контролю відповідно до правил Єдиної державної системи діловодства (при складанні актів аудиторського контролю, тема перевірок, доповідних записок). 
3.4.9. Прийняття рішень за результатами аудиту - спосіб впливу суб"єкта на об"єкт контролю, що забезпечує його функціонування у заданих параметрах і режимах (Застосовують при розробці і виданні наказів, розпоряджень, службового листа за результатами аудиту, тематичної перевірки тощо).
3.4.10. Контроль за виконанням прийнятих рішень - прийом реалізації пракитчних рішень, який передбачає встановлення фактичного стану об"єкта і його поведінки відповідно до управлінської ідеї (наприклад - перевіряють виконання розпорядчих документів за результатами аудиту щодо відшкодування заподіяного збитку підприємству).

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.