3. Готівкова виручка підприємств Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

3. Готівкова виручка підприємств, які не мають податкової заборгованості, може використовуватися ними для забезпечення господарських потреб, на виплату з/п, допомог. Проте незалежно від наявності у них податкової заборгованості можуть проводитися розрахунки з бюджетом, та державними цільовими фондами у готівковій формі за податками і обов'язковими платежами та іншими платежами. 
Ті підприємства, які мають податкову заборгованість, здійснюють виплати по оплаті праці, виключно за рахунок коштів отриманих з установ банків. Готівка отримана в банку, може зберігатися на підприємстві протягом трьох робочих днів понадвстановленний ліміт залишку готівки в касі. 
Після закінчення цих строків, готівка не використана за призначенням, повертається до банку не пізніше наступного робочого дня. 
Видача готівки під звіт проводиться з кас підприємства за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами. 
Особи, які одержали готівку під звіт, забов"язані подати до бухгалтерії звіт про витрачені суми не пізніше:
- за відрядженнями - 3 робочих днів після повернення з відрядження;
- на закупівлю с/г продукції, втор сировини, металобрухту - 10 робочих днів з дня видачі готівки під звіт;
- на всі інші виробничі потреби - наступного робочого дня після видачі її під звіт. 
У разі здійснення підприємством готівкових розрахунків з іншими підприємствами понад встановлену граничну суму (3 тис. грн.) кошти у розмірі перевищення зазначеної суми розрахунково додаються до фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово, з подальшим порівнянням одержаної суми із затвердженим лімітом каси. 
Касові операції оформлюються документами, типові форми, яких затверджено наказом Міністерства статистики України від 15.02.96р. №51.
У строки, встановлені керівником, але не рідше одного разу на квартал, на кожному підприємстві проводиться ревізія каси (наказ по підприємству, складається акт, виявлення недостачі лишків). 
Аудит дотримання касової дисципліни здійснюється за даними бухгалтерського обліку по рахунку 301 "Каса в національній валюті" ( у разі потреби і за первинними документами - касовими ордерами, платіжними відомостями, податковими накладними, товарними і касовими чеками, касовою книгою).
При перевірці касової дисципліни з'ясовується:
а). Наявність встановленого ліміту залишку каси. Понадлімітні залишки готівки в касі підприємства визначаються прямим розрахунком за кожний робочий день шляхом порівняння залишку готівки в касі на кінець дня з лімітом;
б). Повнота оприбуткування готівки, одержаної з банку, відповідність записів касової книги про суми одержані з банку і здані в банк. У разі розбіжностей, з'ясовуються причини. 
в). Правильність витрачання готівки з виручки. 
г). Забезпечення щоденного дотримання встановлених банком лімітів залишків готівки в касі, строків і порядку здавання грошової виручки, своєчасність повернення в банк не витрачених у встановлений строк сум заробітної плати. У разі виявлення порушень з'ясовується, протягом якого часу, і яка сума не здавалася до банку і за якої причини, коли і на яку суму мало місце перевищення ліміту каси за період, що перевіряється.
д). Правильність ведення касової книги та своєчасність і повнота обліку в ній надходження і видачі готівки; правильність оформлення касиром касових ордерів. 
У разі порушення норм з регулювання обігу готівки застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу:
- "за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в касах - в 2 - х кратному розмірі суми виявленої понадлімітної готівки за кожний день". Отже, якщо перевищення ліміту виявлено на 5 - й день після порушення, тарифна санкція буде застосовуватися за всі 5 днів.
- "за не оприбуткування у касах готівки у 5 - ти кратному розмірі не оприбуткованої суми";
- "за витрачання готівки з виручки … та інших касових надходжень на з/п, за наявності податкової заборгованості - розмірі здійснених виплат"; 
- "за перевищення встановлених строків використання виданої підзвіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування, щодо раніше виданих коштів - у розмірі 25% виданих під звіт суми". 
Готівка, видана під звіт ( у тому числі і на відрядження), але не витрачена і не повернута до каси підприємства, на наступний день після закінчення строків включається розрахунково до суми фактичного залишку готівки в касі на кінець дня. 
- за проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документу (товарного або касового чека, квитанцій до прибуткового ордера, іншого письмового документа), який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів, у розмірі сплачених коштів.

 

 << попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.