Тема 8. Аудит операцій з товарно — матеріальними цінностями та ефективності їх використання. 1....

Тема 8. Аудит операцій з товарно — матеріальними цінностями та ефективності їх використання. 1. Здачі операцій аудиту з ТМЦ.

14
0

Тема 8. Аудит операцій з товарно — матеріальними цінностями та ефективності їх використання.


1. Здачі операцій аудиту з ТМЦ.
2. Використання методів інвентаризації при проведенні аудиту на підприємстві. Аудиторська перевірка матеріалів інвентаризації та достовірності визначення її результатів.
3. Аудиторська перевірка операцій, пов’язаних з надходженням, вибуттям і використанням товарно — матеріальних цінностей.


Література.
1. Про бухгалтерський облік і звітність. Закон України від 16.07.99 №996 — ХІV.
2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затвердженого наказом МФУ від 24.05.95 №88.
3. Інструкція з інвентаризації ОЗ, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затв. Наказом КМУ від 30.10.98р. №90.
4. Облік та порядок визначення розміру збитків від нестач і втрат матеріальних цінностей (Все про бухгалтерський облік 1990р. №57, 59).
5. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМУ від 22.01.96. №116 зі змінами.
Мета аудиту — перевірити достовірність показників балансу по статтям матеріальних цінностей згідно ПБО №9 «Запаси» цих показників з даними Головної книги, ж/о та інших облікових реєстрів.
Основні задачі аудиту матеріально — виробничих запасів.
1. Перевірка наявності та забезпечення зберігання товарно — матеріальних цінностей по місцях зберігання.
2. Перевірка правильності документального оформлення руху матеріально — виробничих запасів.
3. Контроль правильності методів оцінки цінностей та забезпечення незмінності застосування протягом звітного періоду
4. Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування матеріальних цінностей, правильність відображення сум ПДВ сплачених постачальникам.
5. Перевірка відпуску ТМЦ та ефективність використання.
Основні напрями аудиту.
1. Перевірка організації збереження матеріальних цінностей на підприємстві:
а). Стану охорони складських приміщень
б). Стану протипожежної безпеки
в). дотримання санітарних норм, температурних режимів, порядку складування матеріальних цінностей
г). забезпеченості складів вимірювальною технікою і приладами.
2. Перевірка закріплення матеріальної відповідальності за працівниками, які здійснюють операції приймання, збереження і відпуск МЦ своєчасність укладення угоди про повну матеріальну відповідальність), а в бухгалтерії — наявність актів приймання — передавання матеріальних цінностей при звільненні з роботи та при прийомі нових працівників.
3. Перевірка дотримання працівниками встановлених правил щодо прийому і відпуску МЦ, своєчасності і правильності ведення записів у картках складського обліку.
Систематизація даних про порушення з організації збереження МЦ дає можливість обґрунтувати критерії, для вибору об’єктів інвентаризації по конкретним матеріально відповідальним особам, де найбільш вірогідні нестачі, крадіжки, факти безгосподарності та витрачення МЦ.
Контроль повноти та якості проведення інвентаризації матеріальних цінностей і відображення результатів в обліку.
Джерела інформації: накази, розпорядження керівника підприємства про проведення інвентаризації МЦ, описи інвентаризаційні, порівняльні відомості, протоколи засідань центральної інвентаризаційної комісії, розрахунки обсягів природного убування та заліку пересортиць по даним синтетичного обліку, книги головних рахунків.
Основні напрямки аудиту:
1. Перевірка стану інвентаризаційної роботи на підприємстві, щодо призначення планових і позапланових, повних чи часткових інвентаризації МЦ у структурних підрозділах підприємства.
2. Перевірка повноти та якості документації з матеріалів інвентаризації МЦ, а саме:
а). Оформлення інвентаризаційних описів;
б). Повнота відображення об’єктів інвентаризації (найменування, сорт, артикул);
в). чи у всіх МВО здійсненно інвентаризацію.
3. Перевірка правильності складання і оформлення порівняльних відомостей.
4. Перевірка правильності визначення результатів інвентаризації.
а). У натуральних показниках
б). По обсягах вартості окремих об’єктів та в цілому по МВО і підприємству.
5. Перевірка правильності розрахунку обсягів обсягів списання нестач у межах норм натурального природного убування та заліку наявності пересортиці однорідних матеріалів.
6. Перевірка оформлення виявленого браку продукції, бою тари, псування і непридатності матеріалів.
7. Перевірка дотримання порядку оформлення списання витрат від псування матеріальних цінностей (наявність актів про знищення, накладних на здачу в утиль, тобто не створюються умови для повторного списання).
8. Перевірка правильності визначення обсягів нестач, що відносяться за рахунок винних МВО для відшкодування втрат підприємству.
9. Перевірка відображення в обліку результатів результатів інвентаризації матеріальних цінностей.
10. Перевірка стану контролю за реалізацією матеріалів інвентаризації на підприємстві.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ