Зміст. Банки: сучасні інформаційні технології  - Костіна Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 336.71:681.3](477)
ББК 65.9(4укр)262.1-5
Г 19
ISBN 966-7257-51-7

Гриф надано Міністерством освіти та науки України. Лист від 11.04.2000 № 1/496.

Рецензенти:
Савлук М.І., к.е.н., доктор економічних наук, професор.
Геєць В.М., академік НАН України, доктор економічних наук, професор.

Н.І. Костіна, В.М. Антонов, Н.І. Ганах
Г 19 Банки: сучасні інформаційні технології: Навч. посібник. – Ірпінь, 2001. – 359 c.

У книзі вперше системно викладено теоретичні та прикладні питання інформаційних та інтелектуальних технологій, які застосовуються у банківській системі. Розглянуто суть і особливості національної фінансово-кредитної та банківської систем, питання електронної комерції, автоматизації банківської справи, систему “Банк-клієнт”, моделювання діяльності банків, фондових бірж, фінансову діяльність в Internet. Матеріал ґрунтується на реальних науково-практичних дослідженнях, ілюстрований конкретними прикладами.
Навчальний посібник має усі риси монографії і може бути рекомендований для студентів економічних спеціальностей університетів, академій, інститутів. Він буде корисним для фахівців-практиків фінансової та банківської систем, широкому загалу читачів.

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

Глава 1. Національна фінансово-кредитна система
1.1. Суть фінансів
1.2. Національні гроші
1.3. Структура кредитної системи

Глава 2. Банківська система
2.1. Фінанси банків
2.2. Гносеологічні особливості банківської системи
2.3. Банківська справа в Україні
2.4. Національний банк України – гарант стабільності урядової грошової політики
2.5. Універсальні і спеціалізовані банки України
2.6. Мета державної банківської політики
2.7. Стисла історія розвитку українських банків

Глава 3. Основні операції та документи банківської справи
3.1. Цінні папери
3.2. Документи платіжного обігу
3.3. Банківські безготівкові розрахунки
3.4. Використання векселів
3.5. Факторингові операції
3.6. Касові операції
3.7. Міжнародні розрахунки

Глава 4. Електронна комерція
4.1. Тенденції розвитку
4.2. Принципи електронної комерції
4.3. Електронні розрахунки в Іnternet та розрахункові засоби
4.4. Електронна готівка, комерція та пластикові картки
4.5. Смарт-картки
4.6. Методи забезпечення безпеки розрахунків

Глава 5. Автоматизація банківської справи
5.1. Особливості автоматизації
5.2. Комп’ютеризовані банківські системи
5.3. Функції банківських систем
5.4. Критерії вибору
5.5. Використання СУБД
5.6. Операційний день банку

Глава 6. Корпоративні мережі банків
6.1. Основні поняття
6.2. Іntranet – корпоративна мережа
6.3. Вимоги до корпоративних мереж
6.4. Архітектура корпоративної мережі
6.5. Інтегрована передача даних
6.6. Клірингові міжбанківські системи і депозитарій
6.7. Депозитарій

Глава 7. Системи “банк-клієнт”
7.1. Взаємодія клієнтів з банківськими системами
7.2. Переваги системи
7.3. Телекомунікаційні засоби
7.4. Типова система
7.5. Банкомати

Глава 8. Фінансова діяльність в Іnternet

8.1. Роль мережі Іnternet у банківській діяльності
8.2. Переваги і недоліки Іnternet
8.3. Фінансова інформація в Іnternet
8.4. Віртуальні банки
8.5. Віртуальні мережеві технології
8.6. Корпоративні мережі архітектури Іntranet/Extranet
8.7. Віртуальні приватні мережі в Іnternet

Глава 9. АБС в Україні
9.1. Проект АБС НБУ
9.2. Схема телекомунікаційної мережі
9.3. Сучасні схеми

Глава 10. Моделювання діяльності банків, фондових бірж та акціонерних підприємств
10.1. Принципи та типи банківської комерції
10.2. Банківський маркетинг
10.3. Ліквідність та платоспроможність
10.4. Організація платіжного обігу
10.5. Ресурси та пасивні операції
10.6. Оцінка економічного ризику
10.7. Аналіз показників банківської звітності
10.8. Особливості функціонування акціонерних підприємств в умовах ринкової економіки
10.9. Приклад побудови ймовірносно-автоматної моделі діяльності комерційного банку
10.10. Моделювання діяльності фондових бірж
10.11. Сфера кредитно-грошових відносин


Глосарій англомовних термінів

Словник основних термінів ринку цінних паперів

Література

Додатки

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.