Глосарій англомовних термінів

Глосарій англомовних термінів

1
0


Глосарій англомовних термінів

«А» Ordinary Shares (звичайні акції категорії “А”) – акції, що не дають їх власникам права голосу на зборах акціонерів.
Acceptance Price (ціна згоди) – договірна ціна, за якою дилери купують цінні папери корпорацій, що здійснюють їх первісний випуск (емісію).
Account Exеcutive(stock-broker) (брокер) – посередник між продавцем та покупцем цінних паперів на фондовій біржі.
Accrued Interest (нараховані проценти) – величина процентного договору, який припадає на облігації за період від дня останньої виплати цього прибутку. При купівлі облігації покупець звичайно сплачує її ринкову ціну плюс нараховані проценти.
Accumulative Dividend (накопичений дивіденд) – величина накопичених, але не виплачених дивідендів, яка є пасивом корпорації та підлягає розподілу між акціонерами у перспективному періоді.
Acquisition (аквизиція-придбання) – здобуття контролю однією корпорацією над іншою внаслідок купівлі контрольного пакету акцій, злиття компаній і т. д.
Acting in Concert (“діючи узгоджено”) – спільні дії на ринку цінних паперів ряду інвесторів з метою купівлі акцій певної корпорації для її придбання (поглинання).
Active Stocks (“активні акції”) – акції, котирування яких публікуються у щоденних газетах та за якими на ринках укладається найбільше угод купівлі-продажу.
Adjustable Rate Preferred Stocks (привілейовані акції зі ставкою, що регулюється) – акції, у яких процентна норма дивіденду, що виплачується, може змінюватися залежно від дивідендної політики корпорації та величини прибутку, який вона отримує.
Advance-Decline (зростання-зниження) – показник кількості корпорацій, курс акцій яких збільшився чи зменшився за певний період. Зазвичай зображується графічно для ілюстрації загальної тенденції зміни ринку цінних паперів.
All or any part (“усе або будь-яку частину”) – доручення інвестора брокеру виконати замовлення купівлі або продажу на повну суму і/або її частину за його розсудом.
Allonge (алонж) – смужка паперу, що приклеюється до цінного паперу у випадку нестачі на його звороті місця для фіксації передатних надписів.
American Option (американський опціон) – різновид опціонних сертифікатів, які можуть реалізовуватися у будь-який вигідний для клієнта момент протягом обумовленого періоду часу.
Auditor’s Report (аудиторський звіт) – висновок аудиторської служби про достовірність представлених корпорацією звітів.
Annual Report (річний звіт) – щорічний фінансовий звіт корпорації, у якому представлена інформація про величину її активів, пасивів, обсягів реалізації, витрат, прибутків та інших статей, які цікавлять акціонерів.
Apportion (виділення) – кількість цінних паперів, що надається кожному передплатнику, якщо кількість заявок перевищує загальну суму емісії.
Approximate-limit Order (приблизно-лімітоване замовлення) – доручення брокеру на купівлю чи продаж цінних паперів, у якому клієнт приблизно вказує бажану ціну та надає брокеру певну свободу дій при його виконанні.
Arbitrage (арбітраж, комерційний арбітраж) – вид біржової діяльності, який дозволяє отримувати прибутки в результаті ринкового коливання курсу цін на одні й ті ж цінні папери. Можливі арбітражні угоди на одній біржі, коли вони укладаються з розривом у часі, а також арбітражні одномоментні угоди на різних біржах, коли купівля здійснюється в одному місці, а продаж – в іншому.
Articles of Incorporation (параграф інкорпорації) – свідоцтво про реєстрацію акціонерної корпорації владою штату; статут корпорації.
At a Discount (“зі знижкою”), At a Premium (“із премією”) – ціна акції, яка відповідно нижче чи вище за номінальну вартість.
Auction Market (аукціонні торги) – процедура торгівлі цінними паперами на біржах.
Auditor (аудитор) – незалежна організація, яка підтверджує акціонерам справжність звітності їх корпорації.
Authorised Capital(Stock) (дозволений капітал) – максимальна сума дозволених до випуску акцій (на відміну від фактичного випуску).
Averages (усереднення) – різні способи оцінки тенденцій зміни курсу цінних паперів на відповідних ринках (наприклад, на основі індексу Доу-Джонса на Нью-Йоркській фондовій біржі).
Baby Bond (дитяча облігація) – облігації, номінальна вартість яких нижче ніж, як правило, 1000 доларів. Випускаються з метою залучення дрібних вкладників, однак їх емісія підвищує витрати виготовлення.
Band (діапазон) – розмах варіації (інтервал) коливання курсу цінних паперів.
Bang the Market (“удар” по ринку) – продаж акцій, який призвів до падіння їх курсу.
Barron’s Confidence Index (індекс “впевненості” Беррона) – індекс, що розраховується та публікується фінансовою газетою фірми Доу-Джонса (США) і характеризує відношення між цінами облігацій 10 провідних та 40 “середніх” корпорацій. Коли це відношення збільшується, експерти вважають, що “впевненість” у покращанні кон’юнктури ринку облігацій знижується.
Bear (“ведмідь”) – клієнт біржового ринку, який проводить операції, очікуючи зниження цін.
Bear Bond (неіменна облігація) – облігація на пред’явника.
Bear Market (“ведмежий ринок”) – ринок, на якому відбувається зниження цін.
Best Efforts (“найкращі умови”) – організація інвестиційним банком чи банками емісії цінних паперів корпорації без відповідних фінансових зобов’язань щодо їх випуску або розповсюдження.
Beta (“бета”) – показник зростання (зниження) курсу акцій окремих корпорацій порівняно із загальною тенденцією ринку. Наприклад, якщо цей показник для корпорації К* дорівнює 2,0, то це означає, що із зростанням курсу акцій у середньому на 10 *, ціни на акції цієї корпорації зростуть на 20 * .
Bid and Asked (курс покупців та продавців) – курс покупців (“бід”) визначається найвищою ціною, запропонованою кимось із покупців за дані папери у певний період часу; курс продавців визначається мінімальною ціною на ті ж цінні папери, запропонованою одним із продавців. Наприклад, котирування 34-35 означає, що 34 * це найвища ціна, яку один із покупців готовий заплатити за акцію, а 35 – найменша ціна, за яку один із продавців готовий її віддати.
Blanket Recommendation (загальні рекомендації) – рекомендації, які брокери розсилають клієнтам, щодо стратегії купівлі та продажу цінних паперів у даний період.
Blind Broker (“сліпий” брокер) – брокер, який при укладанні угод із цінними паперами не розкриває прізвища свого клієнта.
Block (пакет) – пакет акцій або масштаб операцій (10 тис. акцій і більше).
Blocked Units (блокування одиниці) – цінні папери, які значаться як загублені або викрадені.
Blue-chip Stock (акції “із блакитними корінцями”) – акції провідних корпорацій, які внаслідок малої ймовірності їх банкрутства приваблюють найбільш консервативних інвесторів.
Bond (облігація) – цінний папір, що свідчить про внесення його власником грошових коштів та підтверджує обов’язок емітента відшкодувати його номінальну вартість у передбачений термін зі сплатою фіксованих процентів (якщо інше не передбачено умовами випуску).
Bond Broker (облігаційний брокер) – брокер, який спеціалізується на операціях із облігаціями.
Bond Identure (договір за облігаціями) – юридичний документ, що визначає умови випуску та розміщення корпорацією облігаційної позики.
Bond Market (облігаційний ринок) – ринок цінних паперів із фіксованим процентним прибутком.
Bond Rating (облігаційна пропорція) – коефіцієнт, що характеризує частку суми облігаційних середньо- та довгострокових позик корпорації у загальній емісії цінних паперів (облігації плюс акції).
Bond Yield of Maturity (прибуток за облігацією до дати погашення) – показник, що визначає фактичний процентний прибуток власника облігації на момент її погашення.
Bonus Stock or Bonus Shares (безкоштовні акції) – акції, які корпорація видає своїм акціонерам за певних умов без сплати їх номінальної вартості.
Book Value of a Share (вартість акції за балансом) – показник, що визначається шляхом ділення різниці між величинами активів та пасивів корпорації на кількість випущених простих (загальних) акцій.
Bought Deal (“куплене погодження”) – організація інвестиційним банком чи банками емісії цінних паперів корпорації, яка підкріплена відповідними зобов’язаннями на їх купівлю за обумовленою ціною у випадку неможливості розповсюдження, а також погодженням на їх повний викуп у емітента для наступного перепродажу.
Brokerage (комісійні) – комісійна винагорода брокеру.
Bull (“бик”) – клієнт біржового ринку, який здійснює операції, очікуючи підвищення цін.
Bull Market (“бичий” ринок) – ринок, на якому відбувається підвищення цін.
Buy the Book (купити “портфель”) – доручення клієнта брокеру придбати всі акції певної корпорації, запропоновані до продажу у даний момент часу.
Buying Margin (купівля “на маржі”) – купівля акцій інвестором частково за рахунок кредиту, отриманого від брокера.
Capital Leverage (співвідношення капіталу) – величина пропорції між власними та позиченими коштами корпорації.
Capital Stock (акціонерний капітал) – основний капітал корпорації.
Capitalization (величина капіталізації) – показник, що характеризує загальну вартість цінних паперів, випущених корпорацією. Містить вартість випущених облігацій, боргових зобов’язань, акцій, а також прибуток від емісії (засновницький, який отримується від продажу паперів за цінами, вищими від номінальних).
Carry-over (репорт, відстрочка) – відстрочка виконання угоди на біржі до наступного обговореного моменту шляхом виплати процентів.
Cash Sale (операції з готівкою, або касові операції) – операції, що здійснюються на фондових біржах, при яких оплата куплених цінних паперів проводиться негайно або у встановлені біржею найкоротші строки.
Cash Trade (“чиста” торгівля) – операції з цінними паперами певного виду, у яких кількість купівель та продаж є однаковою, а брокери не мають потреби обмінюватись ними.
Close Company (“закрита” компанія) – “закрите” акціонерне товариство (Великобританія).
Сlose Corporation (“закрита” корпорація) – “закрите” акціонерне товариство (США).
Closing Price (завершальна ціна) – ціна, зареєстрована перед закриттям біржі. Друкується в інформаційних бюлетенях.
Commission (комісійні) – плата брокерам за посередницькі послуги. Її величина на фондових біржах дуже часто нефіксована і є предметом договору між брокером та його клієнтом.
Common Stock (прості, загальні акції) – вид акцій корпорації, які надають акціонерам право голосу та приносять певні прибутки.
Company, Corporation (компанія, корпорація) – юридична особа, яка є об’єднанням вкладників капіталу (акціонерів) з метою здійснення певної діяльності. Тотожне до поняття “акціонерне товариство”.
Contingent Order (умовне замовлення) – доручення клієнта брокеру продати цінні папери одного виду для купівлі за отримані кошти інших або доручення на угоду, яка може здійснюватися тільки після виконання іншого замовлення.
Controlling Interest (контрольний пакет акцій) – частка капіталу корпорації, яка забезпечує контроль за її функціонуванням. При наявності великої кількості дрібних інвесторів такий контроль може досягатися володінням менш ніж 50 * акцій (звичайно – 20-30 *).
Conversion Price (ціна конверсії) – визначає середню ціну акцій при обміні на них конвертованої облігації.
Convertible (конвертація) – умова, за якою облігації, боргові зобов’язання чи привілейовані акції можна обміняти на інші види цінних паперів (прості акції чи облігації), як правило, тих же корпорацій у певній пропорції відповідно до встановлених при їх випуску умов.
Cumulative Preferred Stoсk (кумулятивні привілейовані акції) – акції з гарантованим дивідендом, що накопичується. Якщо дивіденд за такими акціями не виплачується за певні роки, він накопичується до тих пір, поки корпорація не зможе його виплатити.
Cushion Bond (облігації із зворотною купівлею) – облігації з високою купівельною ставкою та помірною премією при продажу. Підлягають зворотній купівлі, якщо їх ціна падає нижче рівня курсу аналогічних цінних паперів (тих, що співставляються з ними).
Cyclical Stock (циклічні акції) – акції корпорації, ціна яких зростає та знижується синхронно з підйомами та спадами в економіці.
Date of Record (дата реєстрації) – дата, на яку акціонер повинен зареєструватися у книзі реєстрації компанії, щоб отримати дивіденд.
Day Order (денне замовлення) – замовлення брокеру на купівлю-продаж цінних паперів, дійсне протягом одного торгового дня.
Dealer (дилер) – фірма, що діє на ринку цінних паперів, або окрема особа, пов’язана з такою фірмою, що виконують не лише посередницькі (брокерські) функції при купівлі-продажу цінних паперів, але є безпосередніми учасниками угод, тобто діють від власного імені.
Debit Balance (дебетовий залишок) – частина ціни акції або облігації, що покривається за рахунок кредиту, який брокер видає клієнту (при операціях з маржею).
Declaration Day (день декларації) – день, після оголошення якого акціонер набуває права на отримання дивідендів.
Defensive Stock (захищені акції) – акції корпорацій, курс яких є відносно стабільним при спадах в економіці.
Delayed Opening (затримка відкриття) – перенесення часу біржової торгівлі, пов’язане, як правило, з дисбалансом замовлень на продаж та купівлю цінних паперів, очікуванням надходження додаткової специфічної інформації від корпорації або з якими-небудь непередбаченими перешкодами.
Delenture Bond (боргові облігації) – облігації, гарантія яких базується лише на репутації корпорації і не забезпечена ніякою заставою майна або інших цінностей.
Discount (знижка) – різниця між номінальною вартістю привілейованої акції або облігації та її продажною ціною.
Discretion (розмір вільної суми) – сума, у межах якої брокер може змінювати ціну замовлення клієнта згідно з домовленістю між ними.
Discretion Funds (вільні фонди) – сума грошових засобів, які клієнти надають брокерам для здійснення інвестицій.
Discretionary Account (вільний рахунок) – грошовий рахунок, який відкриває клієнт і надає у розпорядження брокеру або дилеру для угод з цінними паперами та формування “портфеля” на їх розсуд.
Dividend (дивіденд) – прибуток, що отримує власник акції у вигляді наявних грошових засобів, додаткових акцій або продукції корпорації.
Dividend Cover (покриття дивіденду) – коефіцієнт, що визначається відношенням величини чистого прибутку корпорації до суми дивідендів.
Dividend Cover Ratio (коефіцієнт дивідендного покриття) – коефіцієнт, який показує, у скільки разів чистий прибуток корпорації перевищує суму виплачених нею дивідендів.
Dividend Reinvestment Plan (план реінвестування дивідендів) – умова, за якої акціонери мають право переводити дивіденди, що виплачуються готівкою, у прості (загальні) акції.
Dow Jones Index (індекс Доу-Джонса) – індекси, що характеризують зміну вартості акцій провідних корпорацій США, які котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. З 1897 р. розраховуються для промислових і транспортних корпорацій, з 1929 року – для державних комунальних підприємств. Систематично публікуються у пресі.
Dual Currency Bonds (двовалютні облігації) – облігації, номінал яких виражається у валюті одного виду, а виплата процентного прибутку і (або) погашення здійснюється у іншій валюті за встановленим курсом.
Dual Currency Security (двовалютний цінний папір) – цінний папір, номінал якого визначається у декількох валютах.
Dual Listing (подвійний лістінг) – котирування цінних паперів однієї і тієї ж корпорації більш ніж на одній фондовій біржі.
Earning per Share (чистий прибуток корпорації, що припадає на одну акцію) – показник, що визначається шляхом ділення величини чистого прибутку корпорації на кількість випущених простих (загальних) акцій.
Efficient Market Theory (теорія ефективного ринку) – інвестиційна теорія, що базується на припущенні, що курс акцій змінюється чисто випадково. Звідси робиться висновок про характер апарату прогнозування.
EX-Coupon (без купона) – клієнт купує облігації даної корпорації без права на тільки що виплачений купон. Такі облігації помічаються в інформаційних таблицях символом “Х”.
Ex-Dividend (без дивіденду) – інвестор купує акції даної корпорації без права отримання найближчого дивіденду. У відповідних інформаційних таблицях такі акції помічаються символом “Х”.
Exchange Distribution (біржове розміщення) – операція продажу великої партії акцій на фондовій біржі через брокера, який підшукує клієнтів. Комісійні за угоду виплачує тільки продавець.
Exercise Price (реалізовані ціни) – ціни, за якими було використане право опціону.
Expiration Date (строк закінчення) – дата закінчення опціонного контракту.
Extra-Dividend (екстра-дивіденди) – додаткові дивіденди у формі наявних грошей або акцій, які корпорація може виплачувати своїм акціонерам.
Face Value (особове значення) – номінальна вартість облігації, за якою вона буде викупатись корпорацією.
Faz Index (індекс фаз) – індекс, що характеризує тенденції зміни курсу акцій корпорацій Німеччини. Публікується газетою “Франкфуртер альгемайне цайтунг”.
Financial Times Stock Indices (фондові індекси газети “Файнешнл таймс”) – індекси, які регулярно друкуються у газеті для характеристики тенденцій зміни курсу державних облігацій (1926 – 100), цінних паперів із фіксованим процентом (1928 – 100), простих акцій промислових компаній (1935 – 100), усіх акцій (1962 – 100), акцій ста провідних компаній (1984 – 100).
Firm Underwriting (тверда передплата) – передплата на акції, за якою банк або група банків купує їх на всю емісійну суму.
Floor (зал) – операційний зал фондової біржі.
Floor Trader (продавець у залі) – біржовий маклер, який здійснює операції в операційному залі за свій рахунок або виконує доручення, у яких він бере участь.
Fundamental Theory (фундаментальна теорія) – інвестиційна теорія, яка заснована на припущенні, що дійсна ціна акцій визначається майбутніми прибутками корпорації.
General Mortgage Bond (облігації, повністю забезпечені заставою) – облігації, надійність яких підкріплюється повною заставою майна корпорації, хоча вона може бути і не єдиною.
General Obligation Bond (генеральні облігації) – державні облігаційні займи, які забезпечуються податковою та іншою могутністю держави.
Good Fill Cancelled Order or Open Order (відкрите замовлення) – замовлення брокеру на купівлю-продаж цінних паперів, яке залишається у силі до його виконання або анулювання клієнтом.
Growth Stock (акції зростання) – акції корпорацій, прибуток яких вище середнього рівня у національній економіці.
Hedging (хеджування) – купівля або продаж похідних цінних паперів (опціонів або ф’ючерсних контрактів) для зниження ризику можливих збитків від майбутніх біржових угод.
Holding Company (холдингова компанія) – товариство або підприємство, створене для управління дочірніми корпораціями через систему голосування. Звичайно холдинги володіють контрольними (або великими) пакетами акцій інших підприємств.
Income Stock (прибуткові акції) – акції, дивідендна плата за якими вище середнього рівня.
Independent Broker (незалежний брокер) – член Нью-Йоркської біржі, що виконує замовлення для інших брокерів або фірм, які не мають “місця” на біржі. Його гонорар виплачується із комісійних брокерів (у минулому звався дводоларовим брокером, бо отримував 2 долари за посередництво у купівлі-продажу кожної сотні акцій (одного лота).
Institutional Investor (інституційні інвестори) – організації, які вкладають у цінні папери власні активи, а також активи своїх клієнтів. У країнах з ринковою економікою це пенсійні фонди, інвестиційні та страхові компанії, університети, банки.
Intrinsic Value of a Share (показник справжньої вартості акцій) – показник, що характеризує відношення всіх капітальних ресурсів корпорації до величини випущених акцій.
Investment Bank (інвестиційний банк) – фінансова організація, одним із завдань якої є сприяння корпораціям у розміщенні нових випусків цінних паперів (передплата або розподіл).
Investment Company (інвестиційний фонд) – компанія, яка використовує свій капітал для придбання цінних паперів інших компаній. Бувають фонди закритого і відкритого типу. У першому випадку величина капіталізації компанії фіксована, у другому – ні. Акції інвестиційних фондів продаються на ринках цінних паперів. Інвестиційний фонд відкритого типу відомий також під назвою взаємного фонду (Mutual Fund).
Junk Bond (“сміттєві” облігації) – облігації з високим ступенем ризику. Випускаються корпораціями, у яких дуже низький фінансовий рейтинг.
Leverage (капіталоємність) – відношення вкладень капіталу у цінні папери до величини фіксованого (облігації, привілейовані акції) або нефіксованого (прості акції) прибутку за ними.
Limit Order (лімітоване замовлення) – доручення брокеру на купівлю або продаж цінних паперів, у якому клієнт обумовлює ціну.
Liquidation (ліквідація) – процес обміну цінних паперів у наявні грошові засоби.
Liquidity (ліквідність) – здатність ринку цінних паперів “пропустити” через себе їх певну кількість при поступовій зміні курсу.
Listed Stock (лістинг) – список фондової біржі, у який заносяться корпорації, чиї акції котируються на ній. Для включення у список необхідно пройти відповідну експертизу.
Margin (маржа) – Сума грошей, що виплачується клієнтом за використання брокерського кредиту при купівлі цінних паперів.
Market Order (ринкове замовлення) – доручення брокеру на купівлю або продаж цінних паперів за поточною ринковою ціною.
Maturity Date (строк погашення) – дата, на яку погашаються (викупаються за номінальною вартістю) облігації.
Mortgage Bond (облігації під заставу) – облігації, забезпечені заставою майна, вартість якого може дорівнювати або бути меншою сумою займу.
Noncumulative (некумулятивний дивіденд) – дивіденд за деякими видами привілейованих акцій, який у випадку рішення корпорації про його невиплату не накопичується для подальшого погашення.
Odd lot (неповний лот). Кількість акцій, менша від встановленої необхідної величини для біржової торгівлі (наприклад, на Нью-Йоркській біржі неповний лот – це менше 100 акцій).
Option (опціон) – право купити або продати певну кількість цінних паперів за визначеною ціною на протягом обумовленого періоду. Опціонний сертифікат на право купівлі (або продажу) є самостійним видом цінних паперів.
Over-the-counter Market (небіржовий, “вуличний” ринок) – мережа брокерських контор, що здійснюють торгівлю цінними паперами корпорацій, які котируються на фондових біржах.
Par Value (номінальна ціна) – номінальна вартість, яка друкується на бланку акції.
Payout Ratio (коефіцієнт сплачуваності) – коефіцієнт, що показує, яка частка чистого прибутку, отриманого корпорацією, розподіляється у вигляді дивідендів.
Penny Stocks (дрібні акції) – акції, ціна яких невелика (наприклад, у США – менше ніж 1 долар).
Point (пункт) – характеристика, що використовується у біржовій статистиці. Якщо ціна акції збільшилась із 10 до 12 доларів, це означає, що курс акцій піднявся на 2 пункти.
Portfolio (“портфель” цінних паперів) – комплект цінних паперів різного виду, яким володіє фізична або юридична особа.
Preemptive Right (переважне право) – право акціонера на першочергове придбання нових випусків цінних паперів своєї корпорації до їх надходження у загальний продаж.
Preferred Stock (привілейовані акції) – вид акцій корпорацій, які не дають право голосу, але приносять фіксовані дивіденди.
Premium (премія) – різниця між поточним курсом облігації або привілейованої акції та їх номінальною вартістю.
Price Earnings Ratio (коефіціент “ціна-прибуток”) – розраховується як відношення курсу акцій до величини річного чистого прибутку корпорації, що припадає на одну випущену акцію.
Principal (принципал) – особа, яка бере участь в угоді за власний рахунок або уповноважує іншу особу діяти як свого агента.
Proxy (довіреність) – повноваження, що надаються акціонером іншій особі для голосування на зборах корпорації.
Quotation (котирування, курс) – біржова ціна, що визначається найвищим курсом покупця цінних паперів і мінімальним курсом продавця на даному ринку в даний момент часу.
Registered Bond (іменні облігації) – облігації, прізвища власників яких заносяться у книгу реєстрації компанії.
Round Lot (повний лот) – кількість акцій, представлена для торгів, що дорівнює або кратна встановленій на фондовій біржі чисельності однієї партії.
Secondary Market (вторинний ринок) – ринок, на якому проходить обмін раніше випущених цінних паперів між інвесторами.
Securities (Stock) Exchange (фондова біржа) – установа, в якій регулярно здійснюється купівля-продаж цінних паперів.
Serial Bonds (серійні облігації) – облігації, які погашаються послідовно (за серіями) через певні інтервали часу.
Share Capital (акціонерний капітал) – загальна сума акцій, погоджених до випуску або фактично випущених корпорацією.
Short Sale (продаж на строк) – вид спекулятивних угод. Їх суть – продаж запозичених акцій за курсом даного дня, які потім повинні повертатися брокеру у тій же кількості шляхом відповідної купівлі на біржі до встановленої дати розрахунків.
Stock (акція) – вид цінних паперів, що свідчать про внесення певного паю в капітал акціонерного товариства і дають право на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду.
Stop Order (стоп-замовлення) – доручення брокеру на купівлю або продаж цінних паперів, яке повинне реалізуватися як тільки їх курс досягне величини, раніше обумовленої клієнтом.
Stock Split (дроблення акцій) – рішення корпорації про збільшення кількості вже випущених акцій у певній пропорції (наприклад, 2:1 або 3:1). Якщо корпорація випустила 1 млн. акцій, то при дробленні 2:1 їх кількість складе 2 млн., а індивідуальний власник 100 акцій буде мати вже 200 одиниць.
Syndicate (синдикат) – група інвестиційних дилерів, які об’єднують свої фінансові та маркетингові зусилля, щоб здійснити передплату і розподіл великого блоку цінних паперів (нового або первинного випуску) якої-небудь корпорації.
Technical Theory (технічна теорія) – інвестиційна теорія, яка заснована на уявленні, що ринкова вартість окремої акції визначається попитом і пропозицією на ринку цінних паперів у цілому.
Turnover Rate (коефіцієнт обороту) – показник, що характеризує відношення кількості акцій, проданих протягом року на фондовій біржі, до загальної кількості випущених акцій корпорацій, занесених до лістингу.
Underlying (підкріплені цінні папери) – цінні папери, які інвестор або спекулянт має право купити або продати в установлені строки та за визначеною ціною у зв’язку з дією опціонного контракту.
Underwriter (передплатники) – інвестиційні дилери, які здійснюють передплату цінних паперів перших або нових випусків корпорацій із метою їх подальшого перепродажу.
Yield (віддача цінних паперів) – коефіцієнт, що характеризує прибуток від цінних паперів: за акціями – як відношення величини дивіденду до ринкового курсу, а за облігаціями – як відношення величини процентного прибутку до поточної ціни облігації.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ