§ 1. Поняття та ознаки юридичної науки :: vuzlib.su

§ 1. Поняття та ознаки юридичної науки :: vuzlib.su

23
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття та ознаки юридичної
науки

.

§ 1.
Поняття та ознаки юридичної науки

Юриспруденція,
або правознавство — спеціалізована галузь знань у сфері суспільствознавства.
Якщо суспільствознавство — це наука про суспільство взагалі, то правознавство —
система знань у галузі права і держави. Термін «правознавство» тотожний терміну
«юриспруденція».

Термін
«юриспруденція» виник у Стародавньому Римі наприкінці IV — на початку III
століття до н.е. (лат. jurisprudentia — знання права) і зараз вживається у
значеннях:


науки про право і державу, тобто юридичної науки, інакше — теоретичної
діяльності у галузі права;


професійної практичної діяльності юриста (суддя, прокурор, слідчий, нотаріус,
адвокат тощо).

Юридична
наука — це система знань про об’єктивні властивості права і держави в їх
поняттєво-юридичному розумінні та вираженні, про загальні та окремі
закономірності виникнення, розвитку та функціонування-цержави і права в їх
структурній багатоманітності.

Основні
риси (ознаки) юридичної науки:

1.
Суспільна наука, що має прикладний характер. Вона покликана обслуговувати
потреби громадського життя, юридичної практики, юридичної освіти, забезпечувати
юридичних робітників необхідними даними про видання і застосування законів.

2.
Наука, що має властивості точних наук. Юридична наука включає в основному
конкретні знання, виражені у точних конструкціях, співвідношеннях, як і
природничі науки. Юриспруденцію деякою мірою можна порівняти з медичною наукою,
яка також поєднує теоретичну і прикладну (практичну) спрямованість. Юрист, як і
лікар, має справу зі здоров’ям і життям. Діяльність юриста стосується «здоров’я»
суспільства у цілому, духовного життя людини. Юрист проводить профілактичну
роботу, «лікує» пороки у суспільному житті, духовному світі людини.

У
цьому полягає гуманістична спрямованість професій юриста і лікаря, які виникли
за стародавніх часів.

3.
Наука, що втілює у собі позитивні якості наук про мислення.

Вона
досліджує питання, пов’язані зі спроможністю відображати об’єктивну дійсність у
правових судженнях і поняттях у процесі створення і застосування законів
(вивчення обставин юридичної справи, тлумачення законів і т. і.). Так, скажімо,
одна із юридичних дисциплін — криміналістика[1]
присвячена специфічним питанням людського мислення, застосуванню багатьох
спеціальних знань при розслідуванні злочинів.

Отже,
юридична наука вбирає в себе якості всіх трьох основних галузей людських знань
— суспільних наук, природничих наук, наук про мислення.

Головне
призначення теоретичної юриспруденції (юридичної науки) — бути науковим
орієнтиром для практики державного і правового будівництва на підґрунті
пізнання і усвідомлення відповідних суспільних процесів та явищ. Юридична наука
в сучасній Україні ґрунтується на досягненнях і досвіді вітчизняної
юриспруденції та юриспруденції інших країн, на ідеях і цінностях прав і свобод
людини, панування права і соціально-правової державності.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ