§ 3. Склад і види правомірної поведінки :: vuzlib.su

§ 3. Склад і види правомірної поведінки :: vuzlib.su

37
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 3. Склад і види правомірної поведінки

.

§ 3.
Склад і види правомірної поведінки

Склад
правомірної поведінки — це система ознак поведінки, яка відповідає
розпорядженням права.

Склад
правомірної поведінки

Суб’єкт

Суб’єктивна
сторона

Об’єкт

Об’єктивна
сторона


суб ‘ єкти права: фізичні та   юридичні особи, які визнані дієздатними і
делікто-здатними, тобто   здатними здійснювати свої   права   і обов’язки та
нести юридичну відповідальність


внутрішнє ставлення (зацікавленість, байдужість) суб’єкта права до своєї
діяльності та її результатів, визначення якості

ВЧИНКІВ,
3 ЯКИХ

складається
поведінка, їх оцінка


явища нав-колишнього середовища, на які спрямовані правомірні вчинки:
матеріальні та нематеріальні блага, суспільні відносини


зовнішня форма вираження правомірних вчинків: дія чи бездіяльність; їх
корисні результати; причинний зв’язок між діяннями та їх наслідками

Залежно
від характеру правових розпоряджень розрізняють такі види правомірної
поведінки:

Належна
Можлива

(соціальне
необхідна)                  (соціальна допустима):

(захист
батьківщини, виконай- — бажана (участь у виборах, ня трудових обов’язків,
додер- оскарження неправомірних дій жання правил дорожнього руху посадових
осіб, вступ до шлюбу); та ін.)                                        —
небажана (розлучення,

страйк
та ін.).


Закріплюється в імператив- — Закріплюється, як правило, у них нормах як обоє
‘язки та за- диспозитивних нормах як права безпечується, крім як в інші спо-
суб’єкта, а не як його обов’яз-соби, державним примусом.         ки,
реалізується відповідно до

його
волі (інтересу) і забезпечу-___________________________ється
державою._____________

За
об’єктивною стороною правомірна поведінка виражається в:


дії;


бездіяльності (наприклад, відмова обвинуваченого від дачі показань).

За
особливостями суб’єктивної сторони розрізняють такі види правомірної
(законослухняної) поведінки:


активну;


звичайну (звичну);


пасивну (конформістську — її різновид);


маргінальну.

Активна
правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який полягає в
цілеспрямованій діяльності громадян, посадових осіб, пов’язаній з реалізацією
своїх прав, обов’язків, компетенції в рамках правових норм і пов’язаний з
додатковими витратами часу, енергії, а іноді й матеріальних коштів.

Звичайна
(звична) правомірна поведінка — це вид законослухняної поведінки, що являє
собою повсякденну службову, побутову та іншу діяльність людини, яка відповідає
розпорядженням правових норм, стала звичкою і не потребує додаткових витрат і
зусиль. Необхідність здійснення поведінки лише правомірним чином стала для
такої людини звичною, навіть неусвідомленою в усіх аспектах.

Пасивна
правомірна поведінка — це вид правомірної поведінки, який виявляється в
бездіяльності, умисному невикористанні суб’єктом належних йому прав і
обов’язків: неучасті у виборах тощо. Пасивна позиція призводить до
конформістської поведінки, тобто пасивно-пристосовницької, яка не відрізняється
від поведінки інших (принцип: «роби так, як роблять інші») — до підпорядкування
суб’єкта груповим стандартам і вимогам.

Маргінальна
поведінка — це вид поведінки, який характеризується «проміжним» (прикордонним)
між правомірним і протиправним станом особи. Маргінальна поведінка особи
виражається в готовності до протиправних дій у разі зменшення нагляду за її
поведінкою, але не стає антисуспільною, не призводить до правопорушення через
страх юридичної відповідальності (наприклад, пасажир оплатив проїзд в автобусі
лише тому, що в нього зайшов контролер).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ