§ 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ :: vuzlib.su

§ 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ :: vuzlib.su

18
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Значення стадії судового розгляду цивільних справ

.

§ 1. Значення стадії
судового розгляду цивільних справ

Значення стадії
розгляду цивільних справ визначається змістом діяльності суду першої інстанції
і виконуваних ним функцій в цій частині розвитку цивільного судочинства. Шляхом
розгляду цивільних справ здійснюються функції правосуддя і виконуються завдання
цивільного судочинства — захист прав і законних інтересів фізичних, юридичних
осіб і держави. Розглядаючи цивільні справи, суд покликаний спрямовувати свою
діяльність на всебічне, повне і об’єктивне вирішення цивільних справ у повній
відповідності з чинним законодавством.

Точне і неухильне
додержання і застосування норм матеріального і процесуального законодавства при
розгляді і вирішенні цивільних справ є гарантією їх правильного, справедливого
і швидкого вирішення з метою захисту і охорони суспільного ладу і державності
України, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб всіх форм
власності, дальшого зміцнення законності і правопорядку та виховання громадян і
посадових осіб у дусі неухильного виконання законів і поважання прав і свобод,
честі і гідності інших людей.

В процесі розгляду
судом цивільних справ особи, які беруть участь у справі, — громадяни і
організації, можугь в демократичній процесуальній формі активно здійснювати
доказову діяльність, спрямовану на досягнення мети процесу, на встановлення
судом об’єктивної істини у справі і постановлення в ній законного і
обґрунтованого рішення.

В процесуальній
діяльності суду і учасників процесу в цій стадії розкривається зміст і
демократичний характер принципів цивільного процесуального права — справи
розглядаються у відкритому судовому засіданні, обраними у встановленому порядку
суддями, одноособове і колегіальне, в усній і безпосередній процесуальній
формі; судді незалежні і вирішують справи на підставі принципів законності і
об’єктивної істини, а сторони мають рівні процесуальні можливості — можуть
використовувати на засадах диспозитивності і змагальності передбачені законом
процесуальні засоби для захисту своїх суб’єктивних прав.

Верховний Суд України
звертає увагу судів на необхідність підвищення рівня здійснення правосуддя у
цивільних справах і культури цивільних процесів, на забезпечення неухильного
додержання принципів рівності громадян перед законом і судом, незалежності
суддів і підкорення їх лише закону, гласності судових процесів і вимог про
мову, якою ведеться судочинство, забезпечення захисту конституційних прав і
свобод громадян. Суворо додержуватися правил судочинства розгляду кожної
цивільної справи у точній відповідності з законом, у встановленні строки і на
високому професійному рівні.

Судовий розгляд
цивільних справ надає можливість суду активно здійснювати попереджальну
(превентивну) і виховну функції, спрямовувати свою діяльність на зміцнення
законності і правопорядку в Україні. На досягнення зазначеної мети Верховний
Суд України зобов’язує суди підвищувати рівень підготовки і проведення судових
процесів, покращувати інформованість населення про прийняті судом рішення. А
про найбільш актуальні процеси широко оповіщати в пресі, по радіо, телебаченню,
доводити до відома трудових колективів, надсилати їм копії рішень. При розгляді
цивільних справ виявляти причини правопорушень, постановлювати окремі ухвали і
здійснювати контроль за своєчасним їх виконанням.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ