§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці :: vuzlib.su

§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці :: vuzlib.su

13
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації
праці

.

§ 1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку
як основи організації праці

Праця у людському суспільстві носить
спільний характер, її учасники повинні координувати, узгоджувати свої дії, для
того щоб досягти бажаних виробничих результатів. Саме тому певний порядок при
виконанні праці є об’єктивною необхідністю, умовою будь-якої спільної роботи,
колективної праці, незалежно від її суспільної організації.

На підприємствах, які становлять
економічну і соціальну ланку суспільства, зосереджена велика кількість
локальних соціальних процесів, що по-різному відображають загальносоціальні
закономірності. Більшість з цих процесів пов’язана із взаємовідносинами людей
під час праці, робота повинна виконуватись злагоджено: на когось покладається
завдання організовувати і управляти працею, хтось повинен додержуватися
встановленого розпорядку виконання робіт.

Поєднання робочої сили із засобами
виробництва незалежно від форм власності здійснюється за допомогою трудового
договору, укладаючи який працівник відповідно до ст. 21 КЗпП зобов’язується
виконувати певну роботу з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. В
свою чергу власник підприємства або уповноважений ним орган повинен належним
чином організувати виконання працівниками роботи у безпечних і нешкідливих
умовах праці, що передбачені законодавством про працю, колективним договором і
угодою сторін.

Забезпечити певний порядок поведінки
людей у процесі праці можна шляхом чіткої регламентації обов’язків кожного
працівника, кожної сторони трудового договору. Виробничий процес має здійснюватись
відповідно до існуючих правил переробки сировини, виготовлення продукції,
надання послуг тощо. Така регламентація провадиться технічними, технологічними,
правовими нормами, зміст яких створює виробничу і технологічну дисципліну.

Порядок поведінки людей у процесі
праці, що спрямований на забезпечення точного виконання працюючими трудових
обов’язків, прийнято називати трудовою дисципліною. Цей порядок визначається
правовими нормами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, статутами і
положеннями про дисципліну, технічними правилами, посадовими положеннями та
інструкціями, наказами і розпорядженнями керівника робіт. Вони спрямовані на
забезпечення бажаної для виробництва поведінки працюючих. Залежно від того,
наскільки працівники правильно сприйняли і усвідомили необхідність належного і
якісного виконання своїх обов’язків, установлюється рівень трудової дисципліни
на виробництві. Кожний працівник зобов’язаний враховувати не тільки свої
інтереси та інтереси виробництва, а й інтереси інших працівників, які працюють
поряд, сприяти створенню згуртованого трудового колективу, який зміг би у
випадках, передбачених законом, стати на захист інтересів колективу навіть при
визначенні правил внутрішнього трудового розпорядку (ст. 142 КЗпП).

Під внутрішнім трудовим розпорядком
розуміється система трудових правовідносин, що складаються в трудовому
колективі підприємства у процесі виконання колективної прані. Він створює
об’єктивно необхідний порядок відносин, що регулюються нормами права. Ці
відносини складаються у процесі трудової діяльності людей, об’єднаних у
колективи. Тому трудова дисципліна є складовою частиною кожного індивідуального
трудового правовідношення, що виражає обсяг повноважень по управлінню процесом
праці чи по виконанню обов’язків кожним працівником.

Зміст дисципліни праці є історично
обумовленим. Мотиви і спосіб підкорення учасників трудового процесу певному
порядку залежать від певних форм розділу і кооперації праці, від пануючої форми
власності на засоби виробництва, від існуючого соціально-економічного устрою.
На ці чинники впливають рівень розвитку засобів виробництва, кваліфікаційний
рівень учасників виробничого процесу та ін.

Регулювання розпорядку праці пройшло
довгу еволюцію як за змістом, так і за формою. Протягом тривалого часу підприємець
одноособове вирішував питання про необхідність видання правил внутрішнього
трудового розпорядку і зміст цих правил. Підприємець міг без будь-якого
контролю встановлювати режим праці, керуючись виключно власними інтересами,
інтересами одержання прибутку.

Пізніше хазяйська влада підприємця
була дещо обмежена. Видання правил внутрішнього трудового розпорядку
залишається обов’язком підприємця, але зміст цих правил вже обмежений певними
рамками, контролюється інспекцією праці.

Внутрішній трудовий розпорядок,
урегульований нормами права, реалізується у межах конкретного підприємства.
Разом з тим він є частиною загального правопорядку, що діє в суспільстві.

Трудовий правопорядок має за мету
забезпечити нормальне функціонування суспільного виробництва. Він є об’єктивно
необхідною системою або сукупністю відносин між людьми, що виникають у процесі
праці, і свідомо регулюється суспільством.

Правопорядок за своїм змістом
включає до себе не тільки належну, правомірну поведінку, а й правопорушення та
заходи боротьби з ними. Тому, розкриваючи тему «Внутрішній трудовий
розпорядок», ми висвітлюємо також питання заохочення за сумлінне виконання
трудових відносин, поняття дисциплінарного проступку, дисциплінарної
відповідальності, порядок застосування дисциплінарних стягнень.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ