Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

7
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ТОРГОВЕ ПРАВО

Курс лекцій

СУМИ 2003

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ТОРГОВЕ ПРАВО

Курс лекцій

для студентів спеціальності
„Правознавство”

денної і заочної  форми навчання.

СУМИ 2003

Укладачі:    Завальний В.М.,
завідувач кафедри правового забезпечення АПК СНАУ

Завальний М.В., магістр НУВС

Торгове право. Курс лекцій./ Суми,
2002 рік

Курс лекцій спрямований на надання
студентам допомоги по вивченню навчального курсу з „Торгового права” та розрахований
на студентів спеціальності „Правознавство” денної та заочної форми навчання.

Рецензенти:

         Рекомендовано до видання
методичною радою Сумського національного аграрного університету. Протокол
№______ від „____”__________2003 року.

Сумський національний аграрний
університет, 2003

Завальний Володимир Миколайович

Завальний Михайло Володимирович

Торгове право.

Курс лекцій для студентів
спеціальності „Правознавство” денної та заочної форми навчання.

Суми, РВВ, Сумський національний
аграрний університет, вул. Кірова, 160

Підписано до друку________2002 р.
Формат А5  Гарнітура  Times New Roman

Тираж_____примірників.
Умовн. друк . арк.

__________________________________________________________

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ