3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками :: vuzlib.su

3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками :: vuzlib.su

53
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

.

3.5. Кредитні відносини між НБУ та комерційними банками

Постановою Правління НБУ № 484 від 15.12.2000 р. затверджено
Положення про механізми рефінансування комерційних банків України.

Комерційні банки можуть отримувати від НБУ як банку
останньої інстанції кредити через кредитні аукціони (тендери), ломбардні
операції, переоблік векселів на умовах двосторонніх договорів. Ці кредити
поділяються на коротко- і довгострокові. До ломбардних, як відомо, відносяться
кредити, отримані від НБУ під забезпечення державних цінних паперів, які
відповідають вимогам НБУ.

НБУ надає комерційним банкам короткострокові кредити в межах
коштів на здійснення первинної кредитної емісії (випуску в обіг платіжних
засобів). Такі кредити НБУ надає як безпосередньо, так і через свої регіональні
управління комерційним банкам, які дотримуються економічних нормативів,
встановлених НБУ для їх діяльності, та попереднього аналізу кредитоспроможності
банків, тобто визначення гарантій повернення кредиту.

Використовується також такий різновид короткострокових
кредитів як овердрафт за кореспондентським рахунком комерційних банків у НБУ
(за умови існування відповідної угоди).

У першій половині 2001 р. структура платіжних засобів, що
були випущені в обіг НБУ для рефінансування комерційних банків, мала такий
вигляд: усього випущено в обіг платіжних засобів — 100%, у тому числі через
кредити «овернайт» — 88,4%, кредити, продані на тендері — 0,8%,
операції РЕПО — 10,8% (у 1997 р. структура платіжних засобів для рефінансування
комерційних банків була інша: кредитні аукціони — 38,4%, ломбардне кредитування
— 37,1%, операції РЕПО — 16,4%, інші механізми — 8,1%). Рефінансування означає
отримання комерційними банками від НБУ позик з метою надання кредитів своїм
клієнтам. Головна мета рефінансування — забезпечити належну ліквідність
діяльності комерційних банків. Середня відсоткова ставка за кредитами НБУ,
наданими комерційним банкам у першій половиш 2001 p., становила 23,75% річних,
у тому числі за кредитами «овернайт» — 23,98%, кредитами, проданими
на тендері — 21,0%, операціями РЕПО — 22,0%.

Національний банк може надавати стабілізаційний кредит
банку, який переведений у режим фінансового оздоровлення або який взяв на себе
борг банку, що перебуває у режимі фінансового оздоровлення, за наявності його
клопотання та висновків відповідного територіального управління Національного
банку. Стабілізаційний кредит може надаватися банку лише за умови його
забезпечення заставою високоліквідними активами банку-позичальника (державними
цінними паперами, іншими цінностями після здійснення експертної оцінки їх
вартості, які перебувають у власності комерційного банку і не обтяжені іншими
зобов’язаннями) або гарантією чи порукою іншого фінансове стабільного банку або
фінансової установи. Здійснення банком операцій із надання кредитів за рахунок
коштів стабілізаційного кредиту не дозволяється.

Правила проведення кредитних тендерів затверджуються
Правлінням НБУ. Тендер Національного банку — це форма задоволення попиту на
грошові кошти при рефінансуванні, яка передбачає надання Національним банком
кредитів банкам, що потребують підтримання ліквідності шляхом відбору за
критеріями, які встановлюються Національним банком. Ціна тендера — ціна надання
кредитів НБУ, сформована в процесі тендера, є пропозицією учасника тендера
процентної ставки за кредит, з якою погодився організатор тендера. Банк може
подати тільки одну заявку на участь у тендері. Під забезпечення кредиту банк
може запропонувати тільки однорідну заставу (або державні цінні папери, або векселі).
Не дозволяється пропозиція різних видів забезпечення в одній заявці.

Відповідальність за повернення кредитів та відсоткових
виплат за ними в зазначений строк покладається на банки-покупців, що
обумовлюється в кредитному договорі, а контроль за своєчасне їх повернення — на
регіональні управління НБУ. Придбані на тендері кредити не повинні приводити до
порушення встановлених для діяльності комерційних банків економічних нормативів
і не підлягають пролонгації.

В Україні робилися спроби використати механізм
рефінансування комерційних банків з боку НБУ для стимулювання вітчизняного
народного господарства. Так, у 1995 р. НБУ проводив цільові кредитні аукціони з
продажу кредитних ресурсів комерційним банкам для державної кредитної підтримки
тих вітчизняних підприємств, що здійснювали структурну перебудову та санацію
виробництва, нарощували обсяги випуску та реалізації продукції, здійснювали
закупівлю товарів українських виробників для подальшої реалізації споживачам.
На жаль, ці заходи з кредитної підтримки вітчизняних товаровиробників не дали
необхідного ефекту.

При наданні ломбардного кредиту комерційний банк передає на
тимчасове користування в НБУ цінні папери. Сума кредиту залежить від двох
основних чинників: вартості державних цінних паперів і термінів їх погашення.

Ломбардний кредит є важливим інструментом рефінансування
комерційних банків. Це — позика, забезпечена державними цінними паперами (в
даному випадку). Ломбардні кредити можуть отримувати комерційні банки,
діяльність яких відповідає встановленим НБУ вимогам (одержали ліцензію на
здійснення банківської діяльності; дотримуються встановлених НБУ економічних
нормативів, нормативів обов’язкових резервів, правил ведення бухгалтерського
обліку та не мають простроченої заборгованості за кредитами НБУ).

Ломбардні кредити за дорученням НБУ можуть надавати
регіональні управління Національного банку України, в яких відкрито
кореспондентські рахунки комерційних банків. Термін погашення державних цінних
паперів не повинен припадати на термін користування ломбардним кредитом.

Рефінансування комерційного банку у вигляді ломбардного
кредиту здійснюється на підставі кредитного договору, який укладається між
даним банком та регіональним управлінням Національного банку України за
дорученням НБУ на основі заяви позичальника.

Після настання строку погашення ломбардного кредиту
регіональне управління НБУ стягує суму наданої позики з кореспондентського
рахунка комерційного банку в порядку, встановленому кредитним договором. У разі
відсутності або недостатності коштів на кореспондентському рахунку комерційного
банку залишок заборгованості за ломбардним кредитом та відсотки за ним
погашаються за рахунок коштів від реалізації НБУ цінних паперів, наданих йому
під забезпечення відповідно до чинного законодавства. Відразу ж після погашення
ломбардного кредиту та відсотків за його користування комерційний банк отримує
право проводити вільні операції із закладеними раніше державними цінними
паперами.

У забезпечення ломбардного кредиту приймаються державні
цінні папери, що рахуються на балансі комерційного банку і які тимчасово
передаються Національному банку. Як забезпечення ломбардного кредиту
приймаються державні цінні папери, що включені в ломбардний список НБУ.

НБУ щоквартально визначає граничну суму ломбардного кредиту
і встановлює ліміти для регіональних управлінь НБУ. Ломбардний кредит надається
за ломбардною відсотковою ставкою, яку встановлює Правління НБУ залежно від
ситуації на національному грошово-кредитному ринку.

Важливим інструментом рефінансування вітчизняної банківської
системи є операції РЕПО — угоди з продажу державних цінних паперів із
зобов’язанням наступного їх викупу.

Постановою правління НБУ № 204 від 29.05.2001 р. затверджено
Положення про порядок здійснення Національним банком України з банками операцій
РЕПО. Учасниками операцій РЕПО можуть бути банки, які мають ліцензію на
здійснення банківських операцій та письмовий дозвіл Національного банку на
здійснення операцій за дорученням клієнтів або від свого імені, депозитарну
діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.
Інші обмеження на участь в операціях РЕПО не встановлюються.

Постановою Правління НБУ № 499 від 07.10.1999 р. було
затверджено «Положення про депозитний сертифікат Національного банку
України». Депозитний сертифікат Національного банку України — це один із
монетарних інструментів, що є борговим цінним папером НБУ у бездокументарній
формі, який засвідчує розміщення в Національному банку України коштів
комерційних банків та їх право на отримання внесеної суми та процентів після
закінчення встановленого строку.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ