2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі :: vuzlib.su

2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі :: vuzlib.su

140
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

.

2.4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі
визначається ст. 4 КК, яка встановлює, що «злочинність і караність діяння
визначаються законом, який Діяв на час вчинення цього діяння» (ч. 2).

Питання про набрання чинності законом врегульовано ст. 94 ч.
5 Конституції України, яка встановлює, що «Закон набирає чинності через десять
днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим
законом, але не раніше дня його опублікування».

Для конкретного випадку може бути застосований тільки той
кримінальний закон, який Д’ момент скоєння особою злочину. Недопустиме
застосування закону, який не діяв у момент вчинення злочину. Верховний СУД
України у своїх рішеннях звертає увагу судів на недопустимість такого явища.
Так, ухвалою судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України від
26.10.1999 р. було залишено без задоволення протест заступника Генерального
прокурора України, внесений ним на постанову Президії Донецького обласного суду
по справі С, якою вирок відносно С було скасовано, а справу закрито в зв’язку з
відсутністю в його діях складу злочину Підставою для такого рішення став той
факт, що на момент вчинення С. діяння, яке йому було інкриміновано, воно не
було віднесено до категорії злочинів.

Закон припиняє свою дію у випадках

S скасування;

S заміни новим законом;

S призупинення дії;

S припинення дії умови, Для яких його було прийнято;

закінчення терміну, на який його було прийнято.

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Згідно
з чинним законодавством (ст. 5 КК) закон, «…який скасовує злочинність діяння
або пом’якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію в часі, тобто
поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом
чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання,
але мають судимість». І навпаки, закон, який встановлює злочинність або посилює
кримінальну відповідальність, не має зворотної сили, тобто не поширюється на
діяння, вчинені до його вступу в силу. Закон, який частково пом’якшує
кримінальну відповідальність, а частково посилює, має зворотну силу лише в
частині пом’якшення відповідальності.

При застосуванні правила про зворотну дію кримінального
закону у випадках скасування злочинності діяння всі кримінальні справи, які
порушені за ознаками вчинення діяння, передбаченого скасованим законом, повинні
бути припинені на підставі ст. 6 п. 1 КПК України в зв’язку з відсутністю події
злочину. Відносно осіб, засуджених за діяння, злочинність яких скасована, то
вони повинні бути звільнені від покарання в порядку ст. 405-1 КПК України.

У випадку пом’якшення покарання новим законом його
застосування до осіб, які відбувають покарання, здійснюється на підставі ст. 74
частини 2 і З КК у порядку, передбаченому ст. 405-1 КПК.

Верховний Суд України неодноразово звертав увагу судів на
недопустимість застосування законів, які посилюють відповідальність або
покарання до діянь, які були вчинені до вступу цих законів у силу. Приміром,
колегія в кримінальних справах Верховного Суду України ухвалою від 26 жовтня
1999 скасувала вирок Тернопільського районного суду Тернопільської області
відносно Т., якого було засуджено в тому числі до сплати штрафу при призначенні
відстрочки виконання вироку ст. 46-1 у редакції КК України 1960 р. При цьому
колегія вказала, що на момент вчинення Т. злочину ст. 46-1 КК не передбачала
можливість застосування штрафу.

2.5. Тлумачення кримінального закону

У зв’язку із необхідністю однотипного розуміння та
застосування закону про кримінальну відповідальність здійснюється його
тлумачення, під яким розуміється процес з’ясування та роз’яснення змісту
кримінального закону. Виділяються такі види тлумачення (рис. 5): за суб’єктом,
за способом (прийомом), за обсягом.

Рис. 5. Види тлумачення

Тлумачення за суб’єктом поділяють так: а) аутентичне; б)
легальне; в) судове; г) доктринальне (наукове). Перші два види це офіційні види
тлумачення, а інші — неофіційні.

Аутентичним називається тлумачення, яке здійснюється органом,
що прийняв відповідний закон. До прийняття Конституції України ним була
Верховна Рада України. У зв’язку з тим, що Конституція України (ст. 147)
визнала єдиним органом, правомочним здійснювати тлумачення закону
Конституційний суд, цей вид тлумачення в Україні не застосовується.

Легальним називають тлумачення, яке здійснюється
вповноваженим на те органом. Відповідно до Основного Закону України таке
тлумачення дає Конституційний суд України. Тому слід визнати, що єдиним
офіційним тлумаченням в Україні на сьогодні є те, яке дає Конституційний суд
України.

Судове тлумачення — тлумачення, яке дає кримінальному закону
суд будь-якої ланки в процесі розгляду кримінальних справ. Судовим також є
тлумачення, яке здійснює Пленум Верховного суду України у своїх постановах про
практику розгляду судами окремих категорій кримінальних справ. Незважаючи на
те, що даний вид тлумачення не віднесено до офіційних, ступінь його
обов’язковості надзвичайно високий, оскільки фактично його мають враховувати й
органи досудового слідства, й органи прокуратури, і суд всіх ланок.

Доктринальне (наукове) тлумачення — це тлумачення
кримінального закону, яке дається фахівцями в галузі кримінального права у
монографіях, статтях тощо.

За способом (прийомом) тлумачення поділяється на філологічне;
історичне; систематичне; логічне.

Філологічне тлумачення — тлумачення яке здійснюється за
допомогою аналізу тексту правових норм з використанням законів граматики,
синтаксису, морфології, пунктуації.

Історичне тлумачення — з’ясування та роз’яснення змісту
кримінального закону шляхом аналізу історичних (соціально-політичних та
економічних) аспектів, які обумовили його прийняття, зіставлення з нормативними
актами, які регулювали (охороняли) ті самі правовідносини раніше, аналіз
перспектив застосування закону на тлі можливих змін соціально-політичної та
економічної ситуації в країні.

Систематичне тлумачення здійснюється шляхом зіставлення
кримінального закону з іншими нормами кримінального, а також інших галузей
права, які охороняють (регулюють) ті самі або близькі правовідносини.
Систематичне тлумачення — визначення місця правової норми в системі права.

Логічне тлумачення здійснюється за допомогою законів та
прийомів науки логіки, її категоріального апарату. Логічне тлумачення
надзвичайно поширене, хоча часто здійснюється автоматично особою, яка тлумачить
закон.

За обсягом тлумачення поділяється на буквальне; поширювальне
та обмежене.

Буквальним визнається тлумачення, яке здійснюється у точній
відповідності до тексту кримінального закону. Це найпоширеніший вид тлумачення
за обсягом.

Поширювальне тлумачення надає кримінальному закону ширше
поле для застосування, ніж це визначено в тексті кримінально правової норми
(напр., визнання пом’якшуючими обставинами і ті, які безпосередньо не вказані в
ст. 66 КК).

Обмежене тлумачення — визначає можливість більш вузького
поля застосування закону, ніж це вказано безпосередньо в самому законі (напр.,
можливість суду не визнавати як обтяжуючу обставину вчинення злочину в стані
сп’яніння ст. 67 КК).

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ