Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

49
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист№ 1/11-1887від 29.04.2004р.)

Рекомендовано Вченою радою Національної академії внутрішніх
справ України,

Вченою радою Київського міжнародного університету та Вченою
радою Київського юридичного інституту МВС України

Рецензенти:

Костенко О. М— доктор юридичних наук, професор (Інститут
держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідуючий відділом проблем
кримінального права, кримінології та судоустрою);

Мисливий В. А- кандидат юридичних наук, професор (Юридична
академія Міністерства внутрішніх справ, проректор).

К82 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник.
(Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл.
та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Климен-ка.- К.: Юридична думка, 2004.-
352 с ISBN 966-326-041-6

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини
кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах)
кримінального законодавства іноземних держав.

Розрахований на студентів, аспірантів (ад’юнктів) та
викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних
працівників.

ББК 67.9(4УКР)308я73

© Александров Ю В , Антипов В І, Володько М В , Дудоров О О,
Клименко В А, Коробенко В М , Мельник М І, Музика А А , Навроцький В О, Осадчий
В І, Останін В О, Приходько Т М , Савченко А В , Стрельцов Є Л , Хавронюк М І,

тог>л.гп/с^ м/: /ілі /С ЧубарєвВ Л.ШепелеваН В,2004

ISBN 966-326-041-6 ©Видавництво «Юридична думка», 2004

Авторський колектив

Александров Юрій Валер’янович — к. ю. н., професор,
заслужений юрист України (Міжрегіональна академія управління персоналом,
професор) — глава XIV;

Антипов Володимир Іванович — к. ю. н., доцент, заслужений
юрист України (Науково-дослідний інститут фінансового права Національної
академії податкової служби України, директор) — глава І;

Володько Микола Васильович — к. ю. н., професор (Національна
академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії кримінального права)
— глава VIII;

Дудоров Олександр Олексійович — к. ю. н., доцент (Азовський
регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті,
завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології) — глава XV;

Клименко Вадим Арсенович — доцент (Київський міжнародний
університет, професор) — глави II, III, XI;

Коробенко Володимир Миколайович — (Національна академія
внутрішніх справ України, доцент) — глава X;

Мельник Микола Іванович — д. ю. н., професор, заслужений
юрист України, член Вищої ради юстиції (Головне науково-експертне управління
Апарату Верховної Ради України, заступник керівника) — глава XII;

Музика Анатолій Ананійович — д. ю. н., професор (Київський
юридичний інститут МВС України, проректор з наукової роботи) — глава XXI;

Навроцький В’ячеслав Олександрович — д. ю. н., професор
(Львівський юридичний інститут МВС України, декан) — глава XXII;

Осадчий Володимир Іванович — к. ю. н., доцент (Національна
академія внутрішніх справ України, начальник кафедри теорії кримінального
права) — глави V, XIX, XX;

Останін Валерій Олексійович — (Національна академія
внутрішніх справ України, доцент кафедри теорії кримінального права) — глава
VI;

Приходько Тетяна Миколаївна — к. ю. н. (Національна академія
внутрішніх справ України, старший викладач кафедри кримінального права) — § 4
глави IX;

Савченко Андрій Володимирович — к. ю. н., доцент (Національна
академія внутрішніх справ України, доцент кафедри теорії кримінального права) —
глава VII;

Стрельцов Євген Львович — д. ю. н., професор, заслужений
діяч науки і техніки України (Одеський національний університет імені 1.1.
Мечникова, проректор, завідуючий кафедрою кримінального права, кримінального
процесу та криміналістики) — глава IX (крім § 4);

Хавронюк Микола Іванович — к. ю. н., доцент (Головне
науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, завідуючий
відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та
боротьби зі злочинністю) — глави IV, XVII;

Чубарев Валентин Леонідович — д. ю. н. (Київський
міжнародний університет, професор) — глави XIII, XVI, XXIII;

Шепелева Наталія Володимирівна — к. ю. н., доцент
(Національна академія внутрішніх справ України, докторант кафедри теорії
кримінального права) — глава XVIII.

Навчальне видання КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

За редакцією

Мельника Миколи Івановича та Клименка Вадима Арсеновича

Головний редактор Гайдук Н М

Редактор Радвансъка Н О

Художнє оформлення Молодід Л В

Коректор СікорськаЛ Л

Комп’ютерна верстка КонопльоваЛ І

Підписано до друку 27 IV 2004 р Формат 60×90/16 Папір
офсетний Гарнітура Тип Тайме

Друк офсетний Умови друк арк 22 Тираж20 000пр (1-й завод
1—5000 пр ) Зам №4—88

Орипнал-макет виготовлений ТОВ «Юридична думка»,

04060, Киів-60 вул М Берлинського 9 Свідоцтво про видавничу
діяльність і розповсюдження видавничої продукції

Серія ДК № 1703 від 25 II 2004 р , видане Державним
комітетом інформаційної політики,

телебачення та радіомовлення України Виготовлено в ЗАТ
«Київська книжкова фабрика»,

03151, Київ-151, вул Ушинського, 40 Свідоцтво серія ДК № 787
від 28 І 2002 р

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ