Анотація :: vuzlib.su
Ищите Господа когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Анотація

.

Анотація

ББК 67.9(4УКР)308я73 К82

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів

(лист№ 1/11-1887від 29.04.2004р.)

Рекомендовано Вченою радою Національної академії внутрішніх справ України,

Вченою радою Київського міжнародного університету та Вченою радою Київського юридичного інституту МВС України

Рецензенти:

Костенко О. М— доктор юридичних наук, професор (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, завідуючий відділом проблем кримінального права, кримінології та судоустрою);

Мисливий В. А- кандидат юридичних наук, професор (Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, проректор).

К82 Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов./ За ред. М. І. Мельника, В. А. Климен-ка.- К.: Юридична думка, 2004.- 352 с ISBN 966-326-041-6

У підручнику висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, розкривається зміст (у загальних рисах) кримінального законодавства іноземних держав.

Розрахований на студентів, аспірантів (ад'юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, а також науковців і практичних працівників.

ББК 67.9(4УКР)308я73

© Александров Ю В , Антипов В І, Володько М В , Дудоров О О, Клименко В А, Коробенко В М , Мельник М І, Музика А А , Навроцький В О, Осадчий В І, Останін В О, Приходько Т М , Савченко А В , Стрельцов Є Л , Хавронюк М І,

тог>л.гп/с^ м/: /ілі /С ЧубарєвВ Л.ШепелеваН В,2004

ISBN 966-326-041-6 ©Видавництво «Юридична думка», 2004

Авторський колектив

Александров Юрій Валер'янович - к. ю. н., професор, заслужений юрист України (Міжрегіональна академія управління персоналом, професор) - глава XIV;

Антипов Володимир Іванович - к. ю. н., доцент, заслужений юрист України (Науково-дослідний інститут фінансового права Національної академії податкової служби України, директор) - глава І;

Володько Микола Васильович - к. ю. н., професор (Національна академія внутрішніх справ України, професор кафедри теорії кримінального права) - глава VIII;

Дудоров Олександр Олексійович — к. ю. н., доцент (Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному університеті, завідуючий кафедрою кримінального права та кримінології) - глава XV;

Клименко Вадим Арсенович - доцент (Київський міжнародний університет, професор) - глави II, III, XI;

Коробенко Володимир Миколайович - (Національна академія внутрішніх справ України, доцент) - глава X;

Мельник Микола Іванович - д. ю. н., професор, заслужений юрист України, член Вищої ради юстиції (Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, заступник керівника) - глава XII;

Музика Анатолій Ананійович - д. ю. н., професор (Київський юридичний інститут МВС України, проректор з наукової роботи) - глава XXI;

Навроцький В'ячеслав Олександрович - д. ю. н., професор (Львівський юридичний інститут МВС України, декан) - глава XXII;

Осадчий Володимир Іванович - к. ю. н., доцент (Національна академія внутрішніх справ України, начальник кафедри теорії кримінального права) - глави V, XIX, XX;

Останін Валерій Олексійович - (Національна академія внутрішніх справ України, доцент кафедри теорії кримінального права) - глава VI;

Приходько Тетяна Миколаївна - к. ю. н. (Національна академія внутрішніх справ України, старший викладач кафедри кримінального права) - § 4 глави IX;

Савченко Андрій Володимирович - к. ю. н., доцент (Національна академія внутрішніх справ України, доцент кафедри теорії кримінального права) - глава VII;

Стрельцов Євген Львович - д. ю. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України (Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова, проректор, завідуючий кафедрою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики) - глава IX (крім § 4);

Хавронюк Микола Іванович - к. ю. н., доцент (Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, завідуючий відділом з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю) - глави IV, XVII;

Чубарев Валентин Леонідович - д. ю. н. (Київський міжнародний університет, професор) - глави XIII, XVI, XXIII;

Шепелева Наталія Володимирівна - к. ю. н., доцент (Національна академія внутрішніх справ України, докторант кафедри теорії кримінального права) - глава XVIII.

 

Навчальне видання КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

За редакцією

Мельника Миколи Івановича та Клименка Вадима Арсеновича

Головний редактор Гайдук Н М

Редактор Радвансъка Н О

Художнє оформлення Молодід Л В

Коректор СікорськаЛ Л

Комп'ютерна верстка КонопльоваЛ І

Підписано до друку 27 IV 2004 р Формат 60x90/16 Папір офсетний Гарнітура Тип Тайме

Друк офсетний Умови друк арк 22 Тираж20 000пр (1-й завод 1—5000 пр ) Зам №4—88

Орипнал-макет виготовлений ТОВ «Юридична думка»,

04060, Киів-60 вул М Берлинського 9 Свідоцтво про видавничу діяльність і розповсюдження видавничої продукції

Серія ДК № 1703 від 25 II 2004 р , видане Державним комітетом інформаційної політики,

телебачення та радіомовлення України Виготовлено в ЗАТ «Київська книжкова фабрика»,

03151, Київ-151, вул Ушинського, 40 Свідоцтво серія ДК № 787 від 28 І 2002 р

.

Назад

Главная Новости Книги Статьи Реферати Форум
 
 
 
polkaknig@narod.ru © 2005-2006 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.