§ 2. Кримінальне право у системі права України :: vuzlib.su

§ 2. Кримінальне право у системі права України :: vuzlib.su

451
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§ 2. Кримінальне право у системі права України

.

§ 2. Кримінальне право у системі права України

Кримінальне право займає особливе місце в правовій системі
України. Це обумовлено, як уже зазначалося, його предметом і методом правового
регулювання. Водночас, кримінальне право має певний зв’язок з іншими галузями
законодавства, оскільки охороняє від злочинних посягань суспільні відносини і
цінності, що регулюються цими галузями законодавства (наприклад, трудовим,
цивільним, фінансовим), і які можуть охоронятися також певними галузями права
від незлочинних на них посягань (наприклад, адміністративним).

Безпосереднім джерелом основних принципів і навіть окремих
норм Загальної та Особливої частин кримінального права є Конституція України.
Це можна проілюструвати на конкретних прикладах.

Так, ч. 2 ст. 27 Конституції України наголошує: «Кожен має
право захищати своє життя й здоров’я, життя й здоров’я інших людей від
протиправних посягань». Це є підґрунтям для такого кримінально-правового
інституту, як необхідна оборона, основні положення якого сформульовані у ст. 36
КК.

Основний Закон України (ч. 1 ст. 28) встановлює: «Ніхто не
може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує
його гідність, поводженню чи покаранню». Відповідно до цього в кримінальному
праві при формулюванні покарання підкреслено, що воно не має на меті завдати
фізичних страждань або принизити людську гідність (ч. З ст. 50 КК), у ст. 127
передбачена відповідальність за катування, а у ст. 434 — за жорстоке поводження
з військовополоненими.

Ст. 58 Конституції України передбачає, що закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може відповідати за
діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Ці
конституційні положення знаходять закріплення і розвиток, зокрема, у ч. 2 ст. 4
та ч. 2 ст. 5 КК.

У ч. З ст. 2 КК закріплений принцип, відповідно до якого
ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий
злочин більше одного разу. Цей принцип базується на положеннях ст. 61
Конституції України.

Надзвичайно важливим для застосування норм кримінального
права є конституційне положення, що міститься у ст. 68 Конституції України:
«Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів
України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання
законів не звільняє від юридичної відповідальності».

Кримінальне та кримінально-процесуальне право.
Кримінально-процесуальне право регламентує порядок порушення, розслідування і
розгляду справ про вчинені злочини. Воно також регламентує порядок приведення у
виконання вироків та інших рішень судів за кримінальними справами. Кримінальне
право обумовлює багато норм і інститутів кримінально-процесуального права.
Інакше кажучи, кримінальне (матеріальне) право і кримінально-процесуальне право
співвідносяться між собою як зміст і форма. Кримінально-процесуальне право є
формою, в якій знаходить своє застосування зміст кримінального права.

Норми кримінально-процесуального права не можуть суперечити
нормам кримінального права, оскільки основне їх призначення полягає у сприянні
забезпеченню реалізації норм кримінального права.

Кримінальне та адміністративне право. Тісний зв’язок
кримінального права з адміністративним правом проявляється, зокрема, у
використанні ним положень адміністративного права при побудові деяких своїх
норм та інститутів. Так, однією з підстав направлення засудженого, який раніше
був звільнений судом від відбування покарання з випробуванням, для відбування
призначеного покарання є систематичне вчинення ним правопорушень, що потягли за
собою адміністративні стягнення (ч. 2 ст. 78 КК).

Адміністративне право, передбачаючи відповідальність за
різні правопорушення, також виконує охоронну функцію — захищає суспільство
(правопорядок) від адміністративних правопорушень. Однак кримінальне право
охороняє правопорядок від найбільш небезпечних посягань — злочинів. Саме
ступінь суспільної небезпеки відрізняє адміністративні правопорушення від
злочинів.

Кримінальне та кримінально-виконавче право.
Кримінально-виконавче право регулює порядок та умови виконання і відбування
покарань, визначає засоби виправлення засуджених, охорони їхніх прав і законних
інтересів, надання засудженим допомоги в соціальній адаптації. Воно базується
на відповідних нормах та інститутах кримінального права, що визначають
підстави, межі, загальні засади призначення покарання. Порядок і умови
виконання (відбування) кримінальних покарань регулюються нормами
кримінально-виконавчого права.

Кримінальне право і міжнародне право. У ст. 9 Конституції
України вказується, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно з ч. 5 ст. З КК закони України про кримінальну
відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних
міжнародних договорах, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою
України. Тому ряд норм чинного КК сконструйовані відповідно до змісту
міжнародних договорів. Це норми, які регулюють питання: кримінальної
відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства; відповідальності
осіб, що користуються дипломатичною недоторканністю; видачі особи, яка
обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення
злочину, тощо. Фактично усі статті розділу XX Особливої частини КК — злочини
проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку — кореспондуються з
положеннями відповідних міжнародних конвенцій, угод, протоколів тощо.

Крім того, згідно з ч. 1 ст. З КК норми законодавства про
кримінальну відповідальність повинні ґрунтуватися на загальновизнаних принципах
і нормах міжнародного права.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ