3. - :: vuzlib.su
; , . (, 55:6)


3. -

.

3. -

 

 

.

 

1000 200

 

200... 100

 

100...50

 

5030

 

30...20

 

2010

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(, .)

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

,

 

,

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 45

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

100...150

 

 

 

,

 

 

,

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

20...25

 

 

 

,

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

,

 

 

 

 
 
polkaknig@narod.ru 2005-2006 .