Анотація :: vuzlib.su

Анотація :: vuzlib.su

19
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


Анотація

.

Анотація

М.М. Недашківській, Г.І. Євтушенко, Л.П. Гацька, Н.І.
Барабанова

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення

дисципліни

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МЕНЕДЖМЕНТ

 ПЕРСОНАЛУ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

ІРПІНЬ 2001

Автори:

М.М. Недашківський, Г.І. Євтушенко, Л.П. Гацька, Н.І.
Барабанова

При підготовці посібника використовувались матеріали
семінару “Управління персоналом”, проведеного КТЕУ в 1999 р., та підручника
Єгоршина А.П. “Управління персоналом”.

Рецензенти:

В.І. Куценко, д-р екон. наук, проф.,

(Рада по вивченню продуктивних сил України)

Н.В. Циганова, к-т екон наук, доц.,

(Київський торговельно-економічний університет)

Менеджмент персоналу в органах ДПС України: Навч.-метод.
посібник для самост. вивч. диск./ М.М. Недашківській, Г.І. Євтушенко, Л.П.
Гацька, Н.І. Барабанова – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. — с.

Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних
питань щодо менеджменту персоналу. Досліджено загальні закономірності
формування, функціонування та розвитку системи управління персоналом
організації, умови та фактори підвищення його ефективності.

Дисципліна розрахована на студентів, які навчаються за
магістерською програмою та оволоділи теоретичними знаннями в галузі економіки
та менеджменту, а також проходили практику в організаціях та фірмах. Викладання
дисципліни базується на знаннях, які отримані при вивченні курсів “Менеджмент”,
“Економіка праці”, “Управління трудовими ресурсами”, “Психологія”, “Етика
ділового спілкування”.

Г.І. Євтушенко, Л.П. Гацька,

М.М. Недашківський,

Н.І. Барабанова 2001

Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.

Навчальне видання

НЕДАШКІВСЬКИЙ Михайло Миколайович

ЄВТУШЕНКО Ганна Іванівна

ГАЦЬКА Людмила Павлівна

БАРАБАНОВА Надія Іванівна

МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРСОНАЛУ

Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни

Редактор

Технічний редактор

Коректор

Комп’ютерна верстка С.П. Матвєєва

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ