2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання :: vuzlib.su

2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання :: vuzlib.su

143
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання

.

2. Напрями і завдання розвитку професійного навчання

Основними напрямами розвитку системи професійного навчання
працівників органів державної податкової служби є:

здійснення навчання відповідно до державних освітніх
стандартів та вимог державної податкової служби України;

забезпечення навчання у таких обсягах, які сприятимуть
продуктивній діяльності та повному задоволенню поточних і перспективних потреб
органів державної податкової служби України;

комплексний та системний підхід до навчання, посилення його
професійної спрямованості;

удосконалення організаційної структури управління системою
професійного навчання;

визначення науково обгрунтованих нормативів кадрового
забезпечення системи навчання на всіх рівнях управління;

створення належної власної навчально-матеріальної бази у
підвідомчих вищих навчальних закладах, які реалізують мету концепції;

розширення взаємозв’язків з іншими закладами освітянської та
наукової сфери різних форм власності для здійснення комплексного розвитку
системи професійної підготовки працівників органів державної податкової служби
України;

формування цільового замовлення для підвідомчих вищих
навчальних закладів на підготовку фахівців та здійснення науково-дослідних
робіт для потреб державної податкової служби України;

удосконалення інформаційно-рекламної роботи (підготовка та
видання проспектів, буклетів, відеофільмів, радіо- і телепередач тощо);

запровадження заходів, спрямованих на підвищення
зацікавленості кадрів у своєчасній перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

визначення науково обгрунтованого переліку спеціальностей
підготовки фахівців відповідно до потреб розвитку податкової системи;

створення гнучкої системи підвищення кваліфікації з
урахуванням нових напрямів, форм та методів професійного навчання;

забезпечення тісної взаємодії органів державної податкової
служби з органами освітянської та наукової сфери України і зарубіжних країн;

створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації спеціалістів, які залучатимуться до організації професійного
навчання;

підготовка навчально-методичного забезпечення професійного
навчання з урахуванням досвіду роботи органів державної податкової служби
України та аналогічних зарубіжних структурних формувань;

удосконалення процесу професійної підготовки працівників
органів державної податкової служби на основі впровадження активних методів
навчання, нових педагогічних технологій, інформатизації;

розроблення та впровадження заходів щодо економічної
зацікавленості підвідомчих вищих навчальних закладів, установ і організацій в
якісному проведенні професійного навчання;

організація міжнародного співробітництва у сфері
професійного навчання з метою обміну досвідом роботи та виведенням професійного
навчання на рівень розвинених країн світу.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ