§5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

§5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій :: vuzlib.su

12
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§5. Функції та компетенція місцевих державних адміністрацій

.

§5. Функції та
компетенція місцевих державних адміністрацій

Функції місцевих
державних адміністрацій відзначаються багатоманітністю й охоплюють майже всі
сфери суспільного життя на відповідній території.

За формами діяльності
можна виділити нормотворчу, установчу, правозастосовчу (виконавчо-розпорядчу),
контрольну функції місцевих держадміністрацій. Серед них приіоритетною
безумовноє правозастосовча, оскільки мова йде про органи виконавчої влади на місцях,
які повинні забезпечувати виконання Конституції, законів України, актів
Президента і Кабінету Міністрів України, а також інших органів виконавчої влади
вищого рівня в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Значне місце в
діяльності місцевих держадміністрацій займає й контрольна функція, оскільки
вони в межах, визначених Конституцією й законами України, здійснюють на
відповідних територіях державний контроль за:

збереженням і
раціональним використанням державного майна;

станом фінансової
дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань
перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням заподіяних державі
збитків;

використанням та
охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і
тваринного світу та інших природних ресурсів;

охороною пам’яток
історії та культури, збереженням житлового фонду;

додержанням
виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з
її якістю та сертифікацією;

додержанням санітарних
і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових,
побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;

додержанням
архітектурно-будівельних норм, правил і стандартів;

додержанням правил
торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства
про захист прав споживачів;

додержанням
законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони
здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального
захисту населення, фізичної культури і спорту;

охороною праці та
своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;

додержанням
громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього
руху;

додержанням
законодавства про державну таємницю та інформацію.

 Серед основних
предметних функцій місцевих органів виконавчої влади можна виділити економічну,
бюджетну, соціальну, екологічну, юрисдикційну.

Компетенцію місцевих
державних адміністрацій складають їхні власні, а також делеговані повноваження.
Делегованими є повноваження, передані місцевим держадміністраціям відповідними
радами, а також окремі повноваження, передані їм від органів виконавчої влади
вищого рівня Кабінетом Міністрів України у межах, визначених законами України.

Основні власні
повноваження держадміністрації

1. В галузі
соціально-економічного розвитку:

– розробляє проекти
програм соціально-економічного розвитку і представляє їх на затвердження
відповідній раді, забезпечує їх виконання, звітує перед радою про їх виконання;

– забезпечує ефективне
використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

– складає необхідні
для управління соціально-економічним розвитком відповідної території баланси
трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних
матеріалів, палива;

– розглядає і приймає
рішення за пропозиціями органів місцевого самоврядування по проектах планів і
заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній
території;

– розробляє пропозиції
щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів продукції, що підлягає
продажу для державних потреб за рахунок держбюджету; за пропозицією органів
місцевого самоврядування формує обсяги продукції, що постачається для місцевих
потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

2. В галузі бюджету і
фінансів:

– складає і подає на
затвердження ради проект місцевого бюджету і забезпечує його виконання; звітує
перед відповідною радою про його виконання;

– подає у
встановленому порядку в органи виконавчої влади вищого рівня фінансові
показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо
розміру коштів Держбюджету для їх розподілу між територіальними громадами,
розмірів дотацій та субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають
бюджетному фінансуванню;

– отримує від усіх суб’єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, передбачену
законодавством для складання і виконання бюджету;

– здійснює
фінансування підприємств, установ і організацій, переданих у встановленому
законом порядку в управління держадміністрації вищими органами державної влади
або органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних
громад;

– регулює ціни і
тарифи за виконання робіт і надання житлово-комунальних послуг підприємствами,
а також визначає і встановлює норми їхнього споживання.

3. В галузі управління
майном, приватизації та підприємництва:

– здійснює на своїй
території управління майном, що перебуває в державній власності або передане
під її управління, приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління, а також
здійснює делеговані відповідною радою функції управління майном, що перебуває у
спільній власності територіальних громад;

– вносить пропозиції
до проектів програм приватизації держмайна, організує їх виконання;

– забезпечує
реалізацію державної політики сприяння малому бізнесу, надає допомогу
підприємцям, які займаються впровадженням інвестиційних проектів, виробництвом
товарів народного споживання, наданням послуг населенню.

4. В галузі екології

– розробляє та
забезпечує виконання затверджених у встановленому законом порядку програм
раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів, що
перебувають у державній власності;

– подає пропозиції
відповідним радам і здійснює заходи щодо реалізації їх рішень про приватизацію
земель та їх вилучення для державних потреб;

– розробляє, подає на
затвердження відповідної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних
програм; звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до
відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;

– вживає заходів для
відшкодування збитків, заподіяних порушенням законодавства про охорону довкілля
підприємствами, установами, організаціями і громадянами;

– вносить пропозиції
відповідним органам місцевого самоврядування щодо організації територій та
об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;

– інформує населення
про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про
заходи, що вживаються для його поліпшення;

– організовує роботу з
ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності та громадян;

– вносить пропозиції в
установленому законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства
про охорону довкілля і санітарних правил;

– розробляє і
забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними
для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зони санітарної
охорони джерел водопостачання; обмежує або забороняє використання
підприємствами питної води у промислових цілях.

5. В галузі науки,
освіти, охорони здоров’я:

– реалізовує державну
політику в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і
спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді;

– сприяє розвитку
науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм,
впровадженню нових екологічно безпечних технологій, підвищенню технічного рівня
виробництва та якості продукції; забезпечує охорону прав винахідників і раціоналізаторів,
створення територіальних інноваційних центрів і технопарків;

– виконує програми
щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти, здійснює загальне
керівництво закладами науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та
спорту, що належать до сфери її управління, їх матеріально-фінансове забезпечення;

– вживає заходів до
збереження мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури та
спорту й розробляє прогнози її розвитку, враховує їх при розробці проектів
програм соціально-економічного розвитку;

– організовує роботу
медичних закладів у сфері надання допомоги населенню, надає у межах повноважень
встановлені пільги і допомогу, пов’язані з охороною материнства і дитинства,
поліпшенням умов життя багатодітних сімей;

– вживає заходів щодо
запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації;

– бере участь у
вирішенні питань про визнання місцевості як курорту, встановлення зон
санітарної охорони курортів і визначення їх режиму.

6. В галузі
соціального захисту населення:

реалізує державну
політику в галузі соціального забезпечення та соціального захисту соціально
незахищених громадян;

сприяє розвитку
соціального забезпечення соціально незахищених громадян, правильному і
своєчасному призначенню і виплаті державних пенсій та допомоги, поданню
адресної соціальної допомоги та підтримки, призначенню та виплаті цільової
грошової допомоги, інших компенсаційних виплат;

– створює мережу,
забезпечує розвиток матеріально-технічної бази закладів соціального захисту
населення, підвищення рівня обслуговування в них;

– розробляє і
забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально
незахищених громадян;

– забезпечує
працевлаштування інвалідів, сприяє здобуттю ними освіти, набуттю необхідної
кваліфікації, матеріально-побутовому обслуговуванню, санаторно-курортному
лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи; сприяє наданню протезно-ортопедичної допомоги
населенню і забезпеченню інвалідів засобами пересування і реабілітації;
встановлює піклування над повнолітніми дієздатними особами, які за станом
здоров’я потребують догляду;

– забезпечує в
установленому порядку надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги;

– сприяє громадським,
релігійнім організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні
допомоги соціально незахищеним громадянам.

7. В галузі забезпечення
законності й правопорядку:

– забезпечує виконання
Конституції та законів України, рішень Конституційного Суду України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади;

– забезпечує
здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку,
боротьби зі злочинністю;

– забезпечує розгляд
звернень громадян та їх об’єднань, контролює стан цієї роботи в органах
місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах,
розташованих на відповідній території;

– здійснює заходи щодо
правового інформування і виховання населення;

– розглядає питання і
вносить пропозиції про нагородження державними нагородами;

– забезпечує виконання
актів законодавства з питань громадянства, пов’язаних з перебуванням іноземців
та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил
паспортної системи;

– проводить роботу,
пов’язану з розробкою та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування,
соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих
осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

– забезпечує виконання
законодавства щодо національних меншин і міграції, про свободу думки і слова,
свободу світогляду і віросповідання;

– оголошує у разі
стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших
надзвичайних подій зони надзвичайної ситуації; здійснює передбачені
законодавством заходи, пов’язані з підтриманням у них громадського порядку,
врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних
цінностей;

– бере участь у
вирішенні питань проведення виборів і референдумів та
адміністративно-територіального устрою у межах, визначених законодавством;

– розглядає справи про
адміністративні правопорушення, віднесені до її відання, утворює
адміністративні комісії та координує їх діяльність;

– здійснює управління
архівною справою.

8. В галузі
міжнародних та зовнішньоекономічних відносин:

– забезпечує виконання
зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території;

– сприяє розвитку
міжнародного співробітництва в галузі економіки, захисту прав людини, боротьби
з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури,
туризму, фізкультури і спорту;

– укладає договори з
іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної
законодавством;

– сприяє
зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих
на її території, незалежно від форм власності;

– сприяє збільшенню
виробництва продукції на експорт;

– організовує
прикордонну і прибережну торгівлю;

– сприяє діяльності
митних органів та прикордонних служб, створенню умов для їх належного
функціонування;

– вносить до
відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку
економічного потенціалу відповідної території.

9. В галузі оборонної
роботи:

– забезпечує виконання
законодавства про військовий обов’язок посадовими особами і громадянами,
підприємствами, установами і організаціями;

– здійснює заходи,
пов’язані з мобілізаційною підготовкою, цивільною обороною на відповідній
території;

– забезпечує виконання
законодавства про пільги, встановлені для ветеранів війни, військовослужбовців,
звільнених з військової служби, а також про пільги і допомогу сім’ям військовослужбовців
строкової служби;

– сприяє підготовці
молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову
та альтернативну (невійськову) службу;

– вживає заходів щодо
створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний
кордон України.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ