§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи ::...

§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи :: vuzlib.su

113
0

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ


§7. Виконавчі комітети місцевих рад: структура, порядок утворення, форми
і методи роботи

.

§7. Виконавчі комітети
місцевих рад: структура, порядок утворення, форми і методи роботи

Згідно зі ст.ст. 51 і
54 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», до виконавчих органів
сільських, селищних, міських, районних у місті рад відносяться виконавчі
комітети, відділи, управління й інші виконавчі органи. Особливе місце серед них
займають виконавчі комітети, що створюються сільськими, селищними, районними в
місті радами, перед якими ці виконавчі органи підзвітні і підконтрольні, а з
питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також
підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Виконавчий комітет
створюється на строк повноважень ради. Після закінчення повноважень ради,
сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий
комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Радою визначається
чисельність виконкому, затверджується його персональний склад за пропозицією
голови. Якщо чисельність територіальної громади села складає до 500 жителів, то
за рішенням сільської ради або територіальної громади виконавчий орган може не
створюватися. У цьому випадку його функції (крім розпорядження земельними та
природними ресурсами) здійснює одноосібно сільський голова.

Структура виконавчого
комітету складається з наступних елементів:

– сільський, селищний,
міський, районний у місті голова – очолює виконком;

– заступник
(заступники) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради;

– керуючий справами
(секретар) виконкому (його функції в селах може здійснювати секретар ради);

– керівники відділів,
управлінь та інших виконавчих органів ради;

– секретар сільської,
селищної, міської ради;

– апарат виконкому.

До складу виконавчого
комітету можуть входити й інші особи, крім депутатів місцевої ради.

Особи, які входять до
складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на
постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення
повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових
обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи
та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету,
за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Організує роботу
виконавчого комітету голова. Основною організаційною формою роботи виконкому є
засідання, що скликаються головою або його заступником за потреби, але не рідше
одного разу на місяць. Засідання є правомочними, якщо в них беруть участь
більше половини від загального складу виконкому.

Власні й делеговані
повноваження виконкомів закріплені в розділі 2 ст.52 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні». Під час здійснення делегованих повноважень виконкоми
підконтрольні органам виконавчої влади. На засіданнях більшістю голосів
приймаються рішення, що підписуються головою. У випадку незгоди голови з рішенням
виконкому, він може призупинити його дію своїм розпорядженням і внести це
питання на розгляд ради.

Виконавчий комітет
ради попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і
культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету,
проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради,
підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності
відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів,
управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Сільська, селищна,
міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її
виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради
та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих Законом
«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад.

Правовими формами
діяльності виконкому є нормотворча, правозастосовча і контрольна. Нормотворча
форма реалізується шляхом прийняття рішень, що носять нормативний характер.
Правозастосовча форма здійснюється шляхом прийняття рішень з питань організаційної
й поточної роботи, а також діяльності щодо виконання законодавства України та
рішень місцевих рад. Контрольна форма виявляється у контролі за ефективністю
діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у в комунальній
власності, з боку відділів, управлінь та інших виконавчих органів рад і їх
керівників, апарату виконкому, а також у контролі з боку самого виконкому за
законністю актів відділів, управлінь та їх керівників з правом їх зміни або
відміни.

Організаційними
формами роботи виконкомів є засідання, персональна діяльність членів виконкому,
участь членів виконкому в сесіях місцевих рад, засіданнях постійних комісій
ради, а також звіти про діяльність членів виконкому перед радою.

Матеріально-технічна
форма діяльності виконкомів виявляється у роботі з депутатськими запитами і
зверненнями, складанні проекту місцевого бюджету і звіту про його виконання,
проектів програм соціально-економічного, культурного розвитку, а також у
матеріально-технічному забезпеченні діяльності ради.

Організаційні методи
роботи виконкомів місцевих рад є багатоманітними і спрямовані на найбільш
ефективне виконання їх завдань і функцій. Серед них можна виділити методи
планування, координації та інформаційного забезпечення.

Метод планування в
діяльності виконкомів має два аспекти: зовнішній і внутрішній. «Зовнішнє»
планування полягає у розробці планів соціально-економічного і культурного розвитку
відповідної території, а також складанні проектів місцевих програм і місцевого
бюджету. Виконкоми також розглядають проекти планів комунальних підприємств і
організацій, вносять до них зауваження і пропозиції.

«Внутрішнє» або
організаційне планування спрямоване на покращення організаційних відносин між
підрозділами виконкому, досягнення передбачуваності та поступовості в їх
діяльності. Прикладами «внутрішнього» планування є складання поточних і
перспективних планів роботи виконкому, серед яких виділяються плани організаційних
заходів і плани реалізації власних і делегованих повноважень. Організаційні
плани розробляються апаратом виконкому під безпосереднім керівництвом керуючого
справами і голови виконкому із врахуванням пропозицій керівників відділів,
управлінь і органів місцевої ради.

Метод координації в
діяльності виконкому має два різновиди: координація-субординація і
координація-взаємодія.

Координація-субординація
має місце у випадку, коли виконком координує діяльність відділів, управлінь та
інших виконавчих органів ради, комунальних підприємств і організацій. З іншого
боку, виконком повинен координувати свою діяльність з місцевими радами шляхом
спільної праці щодо місцевого бюджету і програм соціально-економічного
розвитку, охорони довкілля.

Координація-взаємодія
полягає в узгодженні діяльності виконкому з рівними за правовим статусом
суб’єктами. Зокрема, на договірних засадах виконком координує реалізацію
спільних програм щодо комплексного соціально-економічного розвитку сіл, селищ і
міст; на договірній і податковій основі координує свою роботу з підприємствами,
установами, організаціями, що не належать до комунальної власності. Призначення
на посаду керівників підприємств державної власності, які знаходяться на
відповідній території відбувається за погодженням з виконкомом. Координація
роботи виконкому з правоохоронними органами відбувається у напрямку
забезпечення додержання правопорядку під час проведення масових заходів, додержання
правил паспортної системи та ін.

Ефективне виконання
повноважень виконкому вимагає налагодження стійкого інформаційного обміну з
територіальною громадою та підприємствами, установами, організаціями, що
розташовані на відповідній території. В юридичній літературі слушно
зазначається, що нині інформаційне забезпечення місцевого самоврядування
набуває самостійного значення – зі специфічними відносинами, суб’єктами
(об’єктами) цих відносин, їх правами і обов’язками. Метод інформаційного
забезпечення в діяльності виконкомів має багато проявів. Зокрема, на вимогу
виконкому керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані
прибути на його засідання для подання інформації з питань, віднесених до
відання виконкому.

.

Назад

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ