Тема 4. Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент

Тема 4. Організація виконання дохідної частини бюджету. Податковий менеджмент

3
0


Тема 4. Організація виконання дохідної частини бюджету.
Податковий менеджмент

1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету.
2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів.
3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов’язаний з мобілізацією доходів.
4. Податковий менеджмент.
5. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету.
6. Касове виконання бюджету: поняття, сутність, системи.

1. Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, які забезпечують виконання дохідної частини бюджету

Виконання бюджету — це четверта стадія бюджетного процесу.
Виконати бюджет означає забезпечити надходження запланованих доходів до всіх ланок бюджетної системи та профінансувати заходи, затверджені в бюджеті держави. До принципів організації виконання бюджету відносять:
— забезпечення повного і своєчасного надходження доходів в цілому і за кожним джерелом окремо;
— фінансування заходів у межах затверджених у бюджеті сум і протягом бюджетного року;
— надання бюджетних коштів за умови виконання кожним підприємством, організацією, установою планових завдань і з урахуванням освоєння раніше виділених коштів;
— фінансування юридичних осіб тільки з одного бюджету;
— дотримання режиму економії у витрачанні трудових та природних ресурсів, матеріальних коштів;
— забезпечення ефективного контролю за правильним використанням бюджетних коштів;
— дотримання на підприємствах і в організаціях бюджетної сфери державної планової та фінансової дисципліни.
Загальне керівництво щодо виконання бюджету покладається на Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України організує виконання бюджету держави через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи виконавчої влади, уряд АРК, місцеві виконавчі органи. Виконання дохідної частини Державного бюджету забезпечують такі органи:
1) Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
2) Органи Державного казначейства України перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
3) Міністерство фінансів України організовує виконання дохідної частини бюджету і здійснює контроль за цим.
4) Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.
Виконання дохідної частини місцевих бюджетів забезпечують такі органи:
1) Податкова адміністрація України здійснює контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом всіх платників податків, зборів, платежів.
2) Фінансові управління обласних, міських, державних адміністрацій і фінансові відділи виконавчих органів перевіряють правильність зарахування доходів відповідно до кодів бюджетної класифікації та ведуть бухгалтерський облік доходів.
3)Установи банківської системи здійснюють прийом, зберігання доходів та їх перерахування.


2. Розпис доходів і видатків. Бюджетна класифікація доходів

Підставою для виконання державного і місцевих бюджетів є розпис доходів і видатків. Розпис доходів і видатків Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України відповідно до показників затвердженого бюджету у місячний термін після його прийняття. Розписи доходів і видатків республіканського бюджету АРК складає Міністерство фінансів АРК; обласних і міських (міста Київ і Севастополь) бюджетів — фінансові управління обласних і міських державних адміністрацій; районних, сільських, селищних, міських — фінансові відділи відповідних виконавчих органів. Бюджетний розпис складають на рік із розбивкою на місяці. Забезпечення збалансування бюджету протягом року і кожного місяця досягається рівномірним розподілом видатків та встановленням відповідних термінів надходження доходів. Складання бюджетного розпису потребує певних навичок та високої відповідальності працівників фінансових органів. Чим краще складений розпис, тим чіткіше організовано виконання бюджету.
Розпис доходів і видатків складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету. Порядкові номери (коди) і повні найменування доходів і видатків бюджету зазначені в бюджетній класифікації. Бюджетна класифікація — це систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками.
Структуру бюджетної класифікації розробляє Кабінет Міністрів України і затверджує Верховна Рада України. В розробці бюджетної класифікації безпосередню участь бере Міністерство фінансів України.
Структура діючої бюджетної класифікації затверджена Постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 р. «Про структуру бюджетної класифікації України» і запроваджена з 1 січня 1998 року наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 1997 року №265.
Діюча бюджетна класифікація складається із чотирьох розділів:
Розділ І. Класифікація доходів бюджету.
Розділ II. Класифікація видатків бюджету.
Розділ III. Класифікація фінансування бюджету.
Розділ IV. Класифікація боргу.
Класифікація доходів бюджету.
Доходи бюджету складаються із трьох складових: сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові фонди. Сукупні доходи складаються із поточних доходів і доходів від операцій з капіталом. Поточні доходи, в свою чергу, поділяються на податкові і неподаткові надходження. Коди доходів складаються із восьми знаків.
Податкові надходження (код — 10 000 000) згруповані в залежності від джерела одержання податку в шість груп. До них належать:
1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 11000000.
2. Податки на власність 12000000.
3. Збори за використання природних ресурсів 13000000.
4. Внутрішні податки на товари та послуги 14000000.
5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 15000000.
6. Інші податки 16000000.
Неподаткові надходження (код — 20000000) групуються за видами, а саме:
1. Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000.
2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 22000000.
3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій 23000000.
4. Інші неподаткові надходження 24000000.
Доходи від операцій з капіталом (код — 30000000) включають в себе:
1. Надходження від продажу основного капіталу 31000000.
2. Надходження від продажу державних запасів, товарів 32000000.
3. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів 33000000.
4. Податки на фінансові операції та операції з капіталом 34000000.
Другою складовою доходів бюджету є офіційні трансферти (код — 40000000). Бюджетною класифікацією передбачені трансферти одержані:
1. Від органів державного управління інших рівнів 41000000.
2. Із-за кордону 42000000.
3. Із недержавних джерел 43000000.
Важливим є поділ одержаних трансфертів на поточні і капітальні.
Третьою і останньою складовою доходів бюджету є державні цільові фонди (код 50000000). В бюджетній класифікації зазначені фонди, які утворюються на рівні держави:
1. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 50010000
2. Пенсійний фонд України 50020000
3. Збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України 50030000
4. Збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Державного фонду сприяння зайнятості населення України 50040000
5. 3бір до Державного інноваційного фонду України 50050000
6. Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу 50060000
7. Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів 50070000
8. Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 50080000
9. Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування 50090000
10. Інші фонди 50100000


3. Система стягнення доходів до бюджету в Україні. Документооборот, пов’язаний з мобілізацією доходів

Прийом доходів від підприємств і організацій здійснюється шляхом перерахування коштів з рахунків платників на рахунки бюджету (в безготівковій формі) в установах банківської системи за допомогою платіжних доручень, які виписують самі платники. У платіжних дорученнях зазначають: код (МФО) установи уповноваженого банку, номер бюджетного рахунка, номер платіжного документа, ідентифікаційний код платника податків, призначення платежу, код бюджетної класифікації доходів, код відомства відповідно до відомчої класифікації, суму платежу.
Приймання платежів від населення (в готівковій формі) оформляють квитанцією-повідомленням, де зазначають прізвище, ім’я та по батькові платника, його адресу, назву фіноргану, який видав платіжне повідомлення, назву платежу і його суму на даний строк сплати. Квитанція залишається у платника, а повідомлення — в установі, яка прийняла платіж.
Платежі здійснюються через установи банків, у яких платники обслуговуються, через установи Міністерства зв’язку, установи Ощадбанку або через сільські, селищні та міські (міст районного підпорядкування) Ради народних депутатів за місцезнаходженням платника. Каси сільських, селищних і міських Рад здійснюють перерахування одержаних доходів у банк на підставі супровідної відомості. Під час передачі доходів додають платіжні документи (платіжні доручення та квитанції-повідомлення).
Платіжні доручення та квитанції-повідомлення — основні первинні документи, якими оформляють зарахування платежів у Доходи бюджету, й є вихідними для обліку доходів бюджету.
Заповнення квитанцій-повідомлень виконують платники на підставі платіжних повідомлень, які фінансовий орган вручає платникам у визначені строки. У платіжному повідомленні зазначають суму й строки платежів і наводять розрахунок цієї суми.
Установи комерційних банків, які здійснюють операції з надходження коштів до Державного бюджету, щоденно перераховують телеграфно в регіональні управління Національного банку загальну суму доходів, що надійшли. Управління Національного банку також щоденно перераховують отримані від комерційних банків кошти по доходах бюджету Операційному управлінню Національного банку. Установи банків, які обслуговують рахунки з обліку доходів, щоденно видають органам Державного казначейства:
1. Виписки із рахунка для обліку доходів з додатками копій платіжних документів, завірених банком.
2. Щоденну банківську звітність за формою 412-Д, яка відображає надходження доходів на рахунки державного бюджету за символами звітності банку.
Працівники відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства перевіряють одержані з банку документи:
• наявність штампу банку;
•наявність підпису бухгалтера банку;
•відповідність сум платіжних документів випискам банку;
•правильність зарахування податків, платежів на відповідні коди бюджетної класифікації.
На підставі виписок з особових рахунків первинні платіжні документи групуються за видами доходів, і працівники цього ж відділу складають реєстр про надходження до Державного бюджету за формою №1 у розрізі кодів бюджетної класифікації та в загальній сумі за кожним видом доходів. В реєстрі ф. №1 відображаються тільки податки і збори, зафіксовані у виписках банку. Для аналізу надходжень доходів до Державного бюджету і підготовки звітів відділ розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства на підставі реєстру ф. № 1, даних про рух коштів на валютних рахунках, інформації про зарахування податків і зборів за результатами взаємозаліків і взаєморозрахунків, сум по векселях та інших видах надходжень складає довідку за ф. № 3 про надходження доходів до Державного бюджету. У ній відображають суми надходжень за день, а також наростаючим підсумком з початку місяця і року по відповідному коду бюджетної класифікації. Реєстр за ф. №1 і довідку за ф. №3 складають у 3-х примірниках, які візуються у Держказначействі та податковій адміністрації. 1-й примірник реєстру разом з копіями розрахункових документів та довідкою передається до відповідного органу Державної податкової адміністрації; 2-й — до відділу бухгалтерського обліку і звітності; 3-й примірник зберігається у відділі розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів Державного казначейства.
Відділи бухгалтерського обліку і звітності відділень Державного казначейства перевіряють правильність оформлення проведених операцій бухгалтерськими проводками, після чого щоденно передають відділу розмежування та оперативно-аналітичного обліку державних доходів обласного управління Держказначейства довідку за ф. №3, які в свою чергу передають зведену довідку управлінню прогнозування доходів державного бюджету Головного управління Державного казначейства України. На підставі довідки в бухгалтерії органів казначейства складають меморіальний ордер за ф.274 на загальну суму зарахованих доходів бюджету за день. Дані меморіального ордеру переносяться в книгу обліку за ф.5-ф у відповідності з кодами бюджетної класифікації.
Наприкінці місяця працівники бухгалтерії проводять з податковою адміністрацією (інспекцією) звірку доходів, які надійшли до державного бюджету з початку року. Про наслідки цієї звірки складається довідка за ф. №5 у 2-х примірниках. Довідка підписується відповідальними особами органів Держказначейства і податкової адміністрації (інспекції). 1-й примірник залишається у Держказначействі, 2-й — у податковій адміністрації.
Дані довідки форми №5 повинні відповідати аналогічним даним у книзі доходів (ф.5-ф), у Головній книзі (ф.1-ф) та даним форми 412-Д, а також відповідним даним оперативно-бухгалтерського обліку у податкових адміністраціях (інспекціях).
Установи банків щоденно подають до місцевих фінансових органів виписки з поточних рахунків відповідних місцевих бюджетів з доданням усіх платіжних документів. Бухгалтер фінансового органу ретельно перевіряє первинні документи, додані до виписки, з’ясовує правильність зарахування доходів і щодня (надає довідку про доходи, які надійшли на поточний рахунок (основний) виконуваного місцевого бюджету за ф. №3.
На підставі цієї довідки, яка є первинним документом для обліку доходів виконуваного бюджету у фінансовому органі, складають меморіальний ордер, за яким роблять записи в книгах обліку. Один примірник довідки передають до податкової інспекції, яка веде на особових рахунках оперативний облік надходження доходів по окремих платниках.
Для забезпечення правильності зарахування надходжень до бюджету згідно з бюджетною класифікацією фінансові органи разом із податковими інспекціями (районні, міські) за місяць до настання нового бюджетного року подають відповідним установам комерційних банків списки платників по кожному району, місту з зазначенням бюджету, в який зараховують платежі і види платежу, а також кодів бюджетної класифікації доходів, символів звітності Національного банку та номерів рахунків, на які повинні зараховуватись платежі.
Платники податків, зборів та інших обов’язкових платежів, незалежно від форм власності, здійснюють розрахунки безпосередньо з Державним та місцевими бюджетами.


4. Податковий менеджмент

у самостійний напрямок бюджетного менеджменту виділяється податковий менеджмент.
Податковий менеджмент — це сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери.
Об’єктом податкового менеджменту є дохідна частина бюджету. Суб’єктом податкового менеджменту виступають органи управління в сфері оподаткування. Органи управління можна об’єднати в три групи:
— органи законодавчої та виконавчої влади;
— органи оперативного управління в податковій сфері;
— органи нефінансового профілю, які виконують лише окремі функції, пов’язані з податковою діяльністю.
Можна виділити наступні складові податкового менеджменту:
— законотворча діяльність;
— планування податків;
— податковий контроль.
У процесі законотворчої діяльності визначаються принципи оподаткування, встановлюються види податків і обов’язкових платежів та їх елементи, розробляється порядок розрахунків із бюджетом.
Планування податків передбачає визначення реальних сум податків та обов’язкових платежів, які мають надійти до бюджету протягом бюджетного року.
Щоб забезпечити надходження запланованих сум платежів до бюджету, необхідно здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати державі податків та обов’язкових платежів. Цей вид діяльності передбачає ведення податкового обліку та здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства. Податковий облік, у свою чергу, включає облік платників податків та облік нарахованих і фактично оплачених сум до бюджету. Контроль за дотриманням податкового законодавства здійснюється шляхом проведення камеральних, документальних та тематичних перевірок.


5. Джерела формування та напрямки використання грошових коштів бюджету

У процесі виконання бюджету фінансування видатків не співпадає в часі із зарахуванням доходів. Касове виконання бюджету має бути побудоване таким чином, щоб доходи випереджали у часі видатки, тобто мало місце перевищення поточних надходжень над поточними видатками. Це перевищення й утворює грошові кошти бюджету.
Стійке фінансове становище держави багато в чому зумовлюється наявністю певного залишку коштів на рахунках бюджету, оскільки це дає змогу безперебійно здійснювати фінансування передбачених видатків. І навпаки, відсутність такого залишку створює труднощі у фінансовому забезпеченні потреб економічного та соціального розвитку.
Розміри залишків коштів на рахунках бюджету мають бути оптимальні. З одного боку, вони повинні забезпечувати стале фінансове становище, а з іншого — не бути надзвичайно завищені, оскільки це означає вилучення коштів із обороту, необхідність у залученні додаткових доходів. По державному і місцевим бюджетам залишок коштів на рахунках лімітується у вигляді встановлюваної щороку під час затвердження бюджету оборотної касової готівки. Оптимальних розмірів залишку коштів на рахунках бюджету досягають шляхом встановлення відповідних строків мобілізації доходів і фінансування видатків. Строки надходження доходів мають дещо випереджувати строки фінансування видатків.
У цілому в бюджеті кожної країни джерелом формування коштів є надходження доходів, а спрямуванням їх використання — фінансування видатків. У розрізі окремих видів бюджетів процес формування й використання коштів охоплює і взаємовідносини між самими бюджетами. Тому загалом джерелами утворення коштів того чи іншого конкретного бюджету є: доходи даного бюджету;кошти, одержані від інших бюджетів під час взаємних розрахунків; позички, одержані від вищестоящого бюджету для покриття тимчасового касового розриву; суми, що надійшли від нижчестоящих бюджетів для погашення заборгованості за позичками виданими; частина доходів у вигляді процентних відрахувань від загальнодержавних податків, зборів і обов’язкових платежів, одержана з Державного бюджету; дотації, субсидії і субвенції, які передають вищестоящі бюджети нижчестоящим. Відповідно кошти бюджету спрямовуються на: фінансування видатків, передбачених даним бюджетом, шляхом перерахування й видачі коштів головним розпорядникам коштів; на погашення заборгованості перед іншими бюджетами за взаємними розрахунками; на видання позичок нижчестоящим бюджетам; на погашення позичок, одержаних від вищестоящого бюджету; на видачу дотацій, субсидій, субвенцій.
Кошти бюджету розміщують на рахунках в установах банківської системи залежно від того, відділення якого з них відкрито в тому чи іншому районі чи місті. За наявності в районі (місті) відділень кількох банків рахунки бюджету веде один із них згідно з укладеними угодами й здійсненим розподілом клієнтури між банками.
Кошти місцевих бюджетів зосереджуються на одному поточному рахунку у відділенні відповідного банку, який здійснює касове виконання того чи іншого бюджету. Перерахування з цього рахунка можуть здійснюватися тільки в межах поточного залишку коштів і в разі необхідності за рахунок оборотної касової готівки. Це передбачає здійснення постійного контролю з боку фінансового органу, який виконує цей бюджет, за ходом виконання плану мобілізації доходів.
Кошти Державного бюджету мобілізуються на території всієї України і акумулюються на централізованому рахунку Державного казначейства України, що відкриваються в установах Національного банку України і уповноважених банківських установах.


6. Касове виконання бюджету: поняття, сутність, системи

У процесі виконання бюджету держави в самостійну сферу виділяється касове його виконання.
Під касовим виконанням бюджету слід розуміти організацію і здійснення розрахунково-касових операцій (прийом, зберігання і видачу бюджетних коштів) щодо виконання бюджету відповідного рівня.
Це одна із найбільш складних і цікавих сфер виконання бюджету в цілому.
Відомо три системи касового виконання бюджету:
— банківська;
— казначейська;
— змішана.
При банківській системі рахунки для виконання бюджету відкриваються в установах банківської системи. Казначейська система касового виконання бюджету передбачає відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету через спеціалізовану структуру — державне казначейство. Змішана система передбачає можливість відкриття та ведення рахунків для виконання бюджету, як в установах банківської системи, так і в казначействі.
До 1993 року в Україні діяла банківська система касового виконання бюджету. В 1993 році з виходом ряду нормативних актів, а саме Указу Президента України від 18 червня 1993 року №210/93 «Про порядок виконання Державного бюджету України» та Тимчасових методичних вказівок «Про порядок Касового виконання Державного бюджету України по доходах та видатках», затверджених Мінфіном України і НБУ від 8 червня 1993 року за №17010/1338, касове виконання бюджету зазнало ряд змін. З 1 липня 1993 року касове виконання Державного бюджету почало здійснюватись Національним банком України через свої регіональні управління та за його дорученням, погодженим з Мінфіном України, — через Укрсоцбанк, банк «Україна», «Промінвестбанк» та інші комерційні банки. Новий порядок касового обслуговування означав, що фінансування повинно було здійснюватися в межах доходів, які реально надійшли, а також одержаних кредитів банку. Державний бюджет України почав виконуватися за схемою, аналогічною місцевим бюджетам.
З моменту утворення Державного казначейства України (1995 р.) почався поступовий перехід від банківської до казначейської системи касового виконання бюджету. З 1 квітня 1997 року почалося запровадження казначейської системи касового виконання видаткової частини Державного бюджету.
Діюча система касового виконання дохідної частини Державного бюджету в Україні передбачає відкриття відповідних рахунків, на яких акумулюються кошти Державного бюджету:
— в установах Національного банку України:
балансовий рахунок №3510 “Кошти Державного бюджету України”
балансовий рахунок №3500 “Кошти бюджетів України до розподілу”
балансовий рахунок №3502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України”
— в установах уповноважених банків:
балансовий рахунок №2510 “Кошти Державного бюджету України”
балансовий рахунок №2500 “Кошти бюджетів України до розподілу”
балансовий рахунок №2502 “Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України”
Розподіл загальнодержавних доходів здійснюється органами Державного казначейства. За платіжними дорученнями останніх установи банків перераховують кошти з рахунка «Кошти бюджетів України до розподілу Державним казначейством України» на:
— рахунки з обліку доходів Державного бюджету, відкриті за балансовими рахунками №№ 3510, 2510 «Кошти Державного бюджету України»;
— рахунки, відкриті на ім’я фінансових управлінь за балансовими рахунками №№ 3500, 2500 «Кошти бюджетів України до розподілу» для подальшого їх розподілу між рівнями місцевих бюджетів.
Крім того, на ім’я Державного казначейства в регіональних управліннях Національного банку України для обліку коштів до перерахування їх центральному апарату Державного казначейства України відкриваються спеціальні транзитні рахунки.
Установи комерційних банків щодня перераховують суми, які надійшли на рахунок Державного бюджету регіональним управлінням Національного банку України, які в свою чергу перераховують відповідні суми Операційному управлінню Національного банку України.
Щодня в банківських установах автоматично здійснюється перерахування з рахунків №№ 3510. 2510 «Кошти Державного бюджету України» на рахунки №№ 3513, 2513 (в установах Національного і уповноважених банків відповідно) «Кошти Державного казначейства України», з яких здійснюється фінансування витрат.
Для акумуляції коштів місцевих бюджетів у банківських установах на балансових рахунках №№ 354, 254 «Кошти місцевих бюджетів» відкриваються наступні рахунки:
•в установах Національного банку України:
рахунок № 3540 «Кошти бюджету АРК»
рахунок № 3541 «Кошти обласних бюджетів»
рахунок № 3542 «Кошти районних, міських, сільських і селищних бюджетів»
•в установах уповноважених банків:
рахунок № 2540 «Кошти бюджету АРК»
рахунок № 2541 «Кошти обласних бюджетів»
рахунок № 2542 «Кошти районних, міських, сільських і селищних бюджетів»
На зазначених рахунках відкривається основний поточний бюджетний рахунок фінансовому органу Міністерства фінансів по відповідному місцевому бюджету, на який зараховуються доходи даного місцевого бюджету. З цього ж рахунка бюджетні кошти перераховуються на бюджетні рахунки розпорядників коштів.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ