МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

98
0


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

В Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Фінансово-господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-правового забезпечення в тому числі й бухгалтерського обліку.
Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної і квартальної звітності.
Курс “Основи обліку у бюджетних організаціях та установах” є складовою завершального блоку навчальних дисциплін при підготовці молодших спеціалістів. Процес навчання носить комплексний характер і включає лекційні, практичні та семінарські заняття. Крім того, навчальною програмою передбачено відповідну кількість годин на самостійну роботу студентів.
Мета вивчення даного курсу – допомогти студентам за допомогою різноманітних методів навчання та контролю засвоїти теорію та практику бухгалтерського обліку бюджетних установ у повному її обсязі. Значна увага на практичних і семінарських заняттях приділяється формуванню наукового мислення у студентів.
Завдання курсу “Основи обліку у бюджетних організаціях та установах” полягають у:
· вивченні теоретичних основ обліку бюджетних установ;
· ознайомленні із завданнями обліку за різними його напрямами;
· засвоєнні методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку бюджетних установ;
· визначенні проблемних питань обліку бюджетних установ і шляхів їх вирішення.
Вивчення предмета закінчується складанням заліку.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ