ПЕРЕДМОВА Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ПЕРЕДМОВА
Цивільне право — це мистецька і витончена галузь права, коріння якої виходить з далекого минулого і яка ґрунтується на одвічних правових цінностях. Робота над новим Цивільним кодексом України та його прийняття сприяли утвердженню ідеологію приватного права і стали реальною відповіддю на мрії та надії громадян нашої незалежної держави. За своєю сутністю Цивільний кодекс України став не тільки необхідним елементом подальшого реформування нашого суспільства, а й могутньою інтегруючою силою такого реформування. Справа в тому, що Цивільний кодекс — це не звичайний закон порівняно з іншими, з першого погляду, однотипними "базовими" кодифікованими документами. За низкою положень цей кодекс не поступається значенням Конституції, конституційним законам, і тому в деяких країнах його справедливо називають "економічною конституцією".
Така оцінка цивільного права — не просто емоції, а факт, підтверджений життям. Історичні факти свідчать про те, бурхливому, інколи стрибкоподібному розвитку ринкової економіки і демократичних інститутів та становленню громадянського суспільства у всіх країнах незмінно передувало утвердження в суспільстві цивільного права. Яскраві приклади цього — Французький цивільний кодекс (кодекс Наполеона, прийнятий у 1804 р.), а також Німецьке цивільне уложення (прийняте у 1896 р.).
Предметом Цивільного кодексу є особисті немайнові та майнові права. Якщо звести в одне слово всі легальні та наукові характеристики майнових прав, то вони утворюють у найбільш глибокому, суттєвому вигляді власність, при цьому власність не в загальному і декларативному значенні, а в тому реальному та юридичне забезпеченому вигляді, в якому вона має становити фундамент економіки, її статику і динаміку, всі життєво важливі сфери життя суспільства, в тому числі влади. Але власність не є вичерпною, а можливо, навіть не є головною характеристикою цивільного права. Місія цивільного права полягає в тому, що воно вводить у життя і здатне зробити реальним, юридично забезпеченим високе становище фізичної особи в суспільстві та її дійсно захищену свободу у відносинах власності, всіх майнових і пов'язаних з ними немайнових відносинах, в інших важливих сферах життєдіяльності людини.
Цього досягають головним чином тим, що цивільне право, особливо тоді, коли його зміст виражено в прийнятому Цивільному кодексі України, не тільки гарантує судовий захист прав людей, недоторканність власності та ін., ай виконує такі функції:
• встановлює право всім особам самим, своєю волею і своїм інтересом визначати для себе умови власної поведінки, їх наслідки та засоби взаємодії, "дано бути" вільним (і держава зобов'язана юридично охороняти становище таких речей);
• спрямоване на те, щоб виключити свавільне втручання будь-кого, в тому числі державних органів, органів місцевого самоврядування і їх посадових осіб, у приватні, цивільні відносини (і держава позбавляється свого права чинити незаконно);
• встановлює у власності, інших майнових відносинах юридичну рівність всіх осіб (і держави, і посадових осіб, і підприємств, і окремої фізичної особи — всіх без винятку).
Очевидно, що ринкова економіка, демократичні порядки можливі тільки в разі, якщо зазначені цивільно-правові постулати — "фундамент свободи" — утвердяться, стануть життєво необхідними. Цивільне законодавство стосується кожного з нас у повсякденному житті — в захисті особистих немайнових прав, при купівлі в магазинах, укладенні правочинів на ринках, здійсненні замовлень у майстернях, обміні квартир, придбанні дач, відшкодуванні шкоди при дорожньо-транспортних пригодах, страхуванні, при спадкуванні та ін.
Відповідні новації в Цивільному кодексі України, прийняття якого водночас і започаткувало цивілістику нашої країни, зумовлюють необхідність пошуку нових підходів до викладання цивільного права у вищих навчальних закладах.
Сучасна методика викладання цивільного права в основному зводиться до тлумачення і коментування чинного цивільного законодавства. Підручники з цивільного права перенасичені поясненнями статей нормативних актів настільки, що студент нерідко втрачає головну думку, про яку йдеться.
Автор пропонованого посібника ставив собі за мету висвітлити основні засади цивілістики, її основні принципи, головні поняття і категорії, зазначені в новому Цивільному кодексі України. Він виходив з того, що вирішальну роль в оволодінні цивілістичною культурою відіграє опанування ЦИвілістичним мисленням, правильним розумінням цивільно-правових ідей, категорій, понять, що виражені в основному джерелі цивільного права України.
Структура пропонованого посібника не є копією струк-тУри Цивільного кодексу і виходить з найбільш оптимального варіанта подання матеріалу студентам — у запитаннях і відповідях. Обсяг навчального матеріалу повністю відповідає вимогам програми, що є нормативною для всіх юридичних навчальних закладів.
Цей навчальний посібник базується на таких джерелах:
• Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.
• Цивільний кодекс Російської Федерації 1994 — 1995 років.
• Загальна теорія цивільного права. — К., 1992.
• Цивільне право. — К.: Вентурі, 1997.
• Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
• Гражданское право / Под ред. С.А. Суханова. — М., 1993.
• Гражданское й торговеє право капиталистических стран / Отв. ред. Е.А. Васильєв. — М., 1994.
• Международное частное право. Современньїе пробле-мьі / Отв. ред. М.М. Богуславский. — М.: УДН, 1994.
• Гражданское й торговеє право капиталистических стран / И.А. Зенин. — М.: Изд-во МГУ, 1992.
Крім зазначених джерел, широко використано основні нормативні акти України, які містять цивільно-правові норми. У посібнику подаються розроблені відповідно до вимог нового Цивільного кодексу України та з урахуванням практичного досвіду автора зразки юридичних документів з найбільш поширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті. Також додається словник цивільно-правових термінів. Тому пропонований посібник може допомогти в опануванні положеннями Цивільного кодексу України не лише студентам юридичних навчальних закладів, а й громадянам, котрі не мають юридичної освіти.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.