Практичне заняття № 1 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне заняття № 1

 

Тема 2.1. Персонал

Мета роботи : оволодіти навичками розрахунків необхідної чисельності промислово-виробничого персоналу.

 

Розрахунок планової чисельності промислово-вироб­ничого персоналу (Чпвппл.) здійснюється за формулою:

                                          (1)

де Чпвп.б – базова чисельність промислово-виробничого персоналу (ПВП), чол.;

Іq – індекс росту обсягу виробництва у плановому році;

Іпп – запланований індекс росту продуктивності праці.

Планова чисельність основних робітників (Чор.) визначається за допомогою наступних методів:

1. За трудомісткістю виробничої програми:

 

  або

 

,                                                  (2)

 

де Тсум – сумарна трудомісткість виробничої програми, н-год.;

N – кількість одиниць продукції, яку необхідно виготовити у запланованому періоді, шт.;

Фд – дійсний фонд часу роботи одного робітника (визначається за балансом робочого часу середньоспискового робітника), год.;

Квн – середній коефіцієнт виконання норм на підприємстві (1,1 – 1,15);

Тшт – норма часу на обробку однієї деталі, н-год.; хв.

Важливим моментом в обчисленні чисельності робітників підприємства є правильне встановлення дійсного (корисного) фонду часу роботи одного робітника.

 

Приклад 1

Баланс робочого часу на одного робітника за рік (табл.1).

Таблиця 1

Баланс робочого часу на одного робітника

№ п/п

Назва елементів робочого часу

Дні

Години

1

2

3

4

1.

Календарний фонд часу

365

 

2.

Святкові та вихідні дні

111

 

3.

Номінальний фонд часу

254

 

4.

Невикористаний фонд часу (в днях)

28,3

 

4.1.

Відпустка

15

 

4.2.

Відпустка у зв’язку з пологами

0,2

 

4.3.

Відпустка студентам (учням)

0,6

 

4.4.

Невиходи у зв’язку з хворобою

10,1

 

4.5.

Виконання держобов’язків

2,4

 

5.

Корисний фонд часу робітника

225,7

 

6.

Витрати часу протягом робочого дня

 

0,3

6.1.

Скорочений робочий день підлітка

 

0,2

6.2.

Перерви матерям, що годують

 

0,1

 

Ефективний фонд часу одного робітника становить:

Феф = 225,7 ´ (8,2 – 0,3) = 1783,03 (год.).

 

2. За нормами обслуговування:     

 

,                                (3)

де n – загальна кількість одиниць устаткування, яка обслуговується, (од.);

Зм – кількість змін роботи устаткування;

Ксс – коефіцієнт спискового складу, який обчислюється як відношення явочної чисельності робітників до їх спискової чисельності;

Но – норма обслуговування на одного робітника, (од.).

За нормами обслуговування чисельність основних робітників можна розрахувати також наступним чином:

 

Чор = n ´ Зм ´ Ксс ´ На (чол.),                   (4)

 

де На – кількість основних робітників, які одночасно обслуговують один складний агрегат.

 

3. За нормами виробітку:

 

,                            (5)

 

де N – планова кількість виробів, натур. од.;

Нвир – годинна норма виробітку одного робітника, натур. од.

 

Планова чисельність допоміжних робітників (Чдр) визначається аналогічно до чисельності основних робітників, якщо для них встановлені певні норми виробітку чи обслуговування. Якщо ж такі норми не встановлені, то чисельність допоміжних робітників обчислюється за формулою:

 

Чдр = nд ´ Зм ´ Ксс ,                                  (6)

де – кількість робочих місць допоміжних робітників.

Чисельність керівників, спеціалістів, службовців визначається на основі затвердженого на підприємстві штатного розпису, в якому встановлюється кількість працівників за кожною із вказаних груп згідно з діючими нор­ мативами чисельності.

 

Приклад 2

Квартальна програма виробничої ділянки – 620 комплектів деталей. Час на обробку одного комплекту: з токарних робіт – 8,2 год., з фрезерних – 7,1 год., норми виробітку, що плануються на токарні роботи – 110 %, на фрезерні – 115 %. У кварталі 70 робочих днів, тривалість зміни – 8 годин. Визначити чисельність робітників.

Розв’язання:

1. Визначається ефективний фонд робочого часу за квартал:

Феф = Др. ´ tзм;

Феф = 70 ´ 8 = 560 (год.).

 

2. Визначається чисельність робітників за формулою:

 

– чисельність токарів:

 

 

 

приймаємо Чток = 8 (чол.).

фрезерувальників :

 


Задачі для розв’язання:

 

Задача 1

Механічному цеху потрібно виготовити за один квартал 2 500 виробів.

Визначити:

1. Чисельність токарів, фрезерувальників, якщо трудомісткість токарних робіт – 42 н-год., фрезерних – 34 н-год., норми виконуються на 120 %, невиходи на роботу пла­нуються у розмірі 12 % від номінального фонду часу (519 год.).

2. Спискову чисельність робітників термічної ділянки, якщо на ділянці 10 печей, норма обслуговування – 4 печі на робітника у зміну, цех працює в 3 зміни, невиходи на роботу плануються у розмірі 10 %.

 

Задача 2

Визначити планову чисельність робітників. Цех виготовляє комплект деталей для токарних верстатів.

 

Види робіт

Норма часу на 1 шт. Тшт.к (хв.)

 

Виконання норми

виробітку, Квн (%)

1.

Токарні

20

110

2.

Фрезерні

30

115

3.

Шліфувальні

10

120

 

У плановому році буде виготовлено 2 000 верстатів. Рік – 365 календарних днів, святкових та вихідних – 114 днів. Планові невиходи – 10 %. Цех працює у 2 зміни, тривалість зміни – 8 год.

 


Задача 3

Визначити чисельність робітників, якщо: випущено виробів А = 4 000 шт., Б = 100 000 шт.

Норма часу на одиницю продукції на виріб “А”– 6 год., виріб “Б” – 5,5 год. Процент виконання норм – 112 %. Невиходи на роботу – 10 %. Рік містить 258 робочих дні, режим роботи – 1 зміна, тривалість зміни – 8 год.

 

Задача 4

Річна програма виробничої ділянки складає 2480 ком­плектів деталей. Час на обробку комплекту: з токарних робіт – 10,4 год., з фрезерних – 6,8 год., і з стругальних – 5,8 год. Запланований відсоток виконання на ділянці – 112 %. Невиходи плануються у розмірі 10 % від номінального фон­ду часу за рік(254 робочих дні). Визначити кількість робіт­ників за фахом.

 

Задача 5

Визначити чисельність основних і допоміжних робітників, якщо річний випуск виробів заводу становить: маши­на “МА” – 2 200 шт. із нормою часу на виріб – 490 н-год., ма­шина “МБ” – 150 шт. із нормою часу на виріб – 800 н-год. Норми робітники перевиконують на 20 %. Невиходи на роботу плануються у розмірі 10 %. Робочих днів – 258, тривалість робочої зміни – 8,2 год. Чисельність допоміжних робітників – 40 % від чисельності основних робітників.

 

Задача 6

У механічному цеху є 34 автомати. Цех функціонує у три зміни. Норма обслуговування для наладчика – 8 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника – 260 днів, чергові та додаткові відпустки – 28 днів, невиходи у зв’язку з хворобою – 3 дні. Розрахувати спискову потребу наладчиків.

Задача 7

Планова трудомісткість виробничої програми 6520 н-год., корисний фонд часу робітника – 1 865 год., плановий середній процент виконання норм виробітку – 110 %. Якою повинна бути планова чисельність відрядників?

 

Задача 8

Планова трудомісткість одного виробу – 0,8 н-год.: кількість робочих днів – 223 днів, річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год., втрати на регламентовані простої 5 %. Середній процент виконання норм виробітку 114 %. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

 

Задача 9

Визначити спискову і явочну кількість основних робітників механоскладального цеху за професіями. Річне завдання і трудомісткість виробів наступні:

 

Показники

Виріб 1

Виріб 2

Річний випуск, шт.

900

500

Зміни незавершеного виробництва, шт.

+80

+30

Трудомісткість, н-год.:

 

 

Токарні обробки

50

30

Фрезерування

20

15

Свердління

12

10

Складання

32

20

Квн

1,25

1,2

 

Заплановані невиходи робітників: відпустка – 9 %; державні обов’язки – 0,8 %, хвороби – 3,7 %. У році 255 робочих днів. Річний номінальний фонд часу – 2 079 год.


Задача 10

У звітному році обсяг випуску продукції становив 750 000 грн., а середньоспискова чисельність промислово виробничого персоналу – 150 чол. У плановому році обсяг продукції передбачається збільшити на 7 %, продуктивність праці одного працівника теж збільшиться на 7 %. Визначити, як зміниться спискова чисельність працюючих.

 

Задача 11

Дільницю обслуговує 10 контролерів. Програма випуску продукції дільницею та трудомісткість контрольних операцій наведена в таблиці.

Таблиця

Деталі

Місячний обсяг випуску, шт.

Трудомісткість контролю однієї деталі, хв.

Поршень

16 000

3,0

Клапан

20 000

2,0

Шток

32 000

1,0

 

Визначити, яка кількість контролерів може забезпечити 100 % контроль на дільниці, якщо протягом місяця маємо  22 робочі дні, одну зміну, тривалість якої 8 годин.

 

Задача 12

Визначити ефективний фонд часу одного робітника, якщо у році 365 календарних днів, святкових та вихідних – 112, передсвяткових – 7, тривалість відпустки – 21 день. На виконання державних обов’язків витрачено – 0,5 %, дні хвороби становлять – 1,5 %, додаткова відпустка – 10 % від номінального фонду часу. Передсвяткові дні скорочені на 1 годину. Тривалість робочого дня – 8,2 год.

 


Задача 13

Дані Київської фабрики текстильної галантереї:

 

Показники, чол.

Звіт за

1998 р.

Звіт за

1999 р.

Середньоспискова кількість робітників (чол.)

1604

1571

За рік прийнято на роботу (чол.)

300

315

За рік звільнено, усього (чол.)

365

360

У т.ч. звільнено за власним бажанням і за порушення трудової дисципліни (чол.)

315

308

 

Визначити:

1. Коефіцієнт прийому.

2. Коефіцієнт вибуття.

3. Коефіцієнт плинності.

 

Перевір себе!

 

1.  Які необхідно врахувати фактори зовнішнього середовища при визначенні чисельності?

2.  Як визначається загальна чисельність промислово- виробничого персоналу?

3.  Як визначити чисельність обслуговуючого персоналу?

4.  Як визначити чисельність допоміжних працівників?

5.  Як визначити чисельність службовців, спеціалістів та керівників?

6.  Як складається баланс робочого часу одного середньоспискового робітника?

 

 

 

Тестові завдання

1. До промислово-виробничого персоналу належать:

а) керівники;

б) спеціалісти;

в) працівники медпункту заводу;

г) службовці;

д) робітники;

е) вихователі гуртожитку заводу.

2. До категорії службовців належать:

а) обліковці;

б) діловоди;

в) кур’єри;

г) креслярі;

д) стенографісти;

е) гардеробники;

є) бухгалтери;

ж) соціологи.

3. До категорій спеціалістів належать:

а) начальники цехів;

б) майстри дільниць;

в) інженери;

г) економісти;

д) бухгалтери;

е) нормувальники;

є) соціологи.

4. Які вихідні дані необхідні для розрахунку чисель­ ності робітників-відрядників?

а) продуктивність праці;

б) кількість продукції, що планується;

в) ціна продукції;

г) норма часу на виготовлення продукції;

д) календарний фонд часу;

е) ефективний фонд часу одного робітника;

є) запланований коефіцієнт виконання норм робітниками.

 

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.