Практичне заняття № 12 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне заняття № 12

 

Тема 3.4. Комерційна і фінансова діяльність

Мета роботи: оволодіти методикою обчислення цін на продукцію.

 

Існують такі основні методи ціноутворення:

– метод "витрати + прибуток";

– отримання цільової норми прибутку;

– оцінка споживчої вартості;

– пропорційне ціноутворення;

– метод "очікуваного прибутку";

– метод швидкого повернення витрат.

Ціна реалізації:

Цр = С+ П + А + ПДВ – ціна із врахуванням акцизного збору і ПДВ.

Нарахування акцизного збору:

Ца = ((С + П) : (100 - А)) ´ 100 – ціна з акцизним збором.

Нарахування ПДВ:

ПДВ = (С + П + А) х 0,2;

ПДВ = ((С + П) : (100 - А)) х 100 х 0,2 .

Вилучення з ціни сум податків:

ПДВ = Цр : 1,2 х 0,2 ;

АЗ = (Ц р – ПДВ) : 100 х А ;

АЗ = (Опт Цн – ПДВ – Нац) : 100 х А ,

де С – собівартість виробу;

П – прибуток;

А – ставка акцизного збору;

АЗ – акцизний збір;

ПДВ – податок на додану вартість;

Нац – націнка.

Ціна імпортних товарів:

Ціт = Контрактна ціна + Мито + Митн. збір + Акциз + ПДВ,

Митн. збір – митний збір.

Нараховується ПДВ після нарахування акцизного збору.

Мито це непрямий податок, який стягується митницею з товарів, що пере­тинають митний кордон в обох напрямках або прямують транзитом.

Митні збори – це плата за митне оформлення, яка використовується на роз­виток митниці.

Мито сплачується лише в національній валюті. Порядок обчислення визна­чається єдиним митним тарифом України, де оподатковані товари зведені в товарну класифікаційну сферу, що базується на гармонізованій системі опису та ко­дування товарів.

 

Приклад 1

Калькуляція собівартості одиниці продукції підприємства наведена в таблиці:

 

Статті калькуляції

Сума, грн.

1.

Вартість основних і допоміжних матеріалів (за мінусом повернених відходів)

93,6

2.

Куповані напівфабрикати

73,5

3.

Паливо та енергія на технологічні цілі

58,2

4.

Основна заробітна плата виробничих робітників

29,5

5.

Додаткова заробітна плата виробничих робітників

2,3

6.

Відрахування на соціальні заходи

3,1

7.

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

56,7

8.

Цехові витрати

20,2

9.

Загальнозаводські витрати

33,8

10.

Інші виробничі витрати

0,8

11.

Усього виробнича собівартість

?

12.

Позавиробничі витрати

5,3

13.

Повна собівартість

?

Рівень рентабельності запланований у розмірі 18 %. Обчислити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

 

Розв'язання:

В основі відпускної ціни лежить собівартість продукції.

Спочатку обчислюємо вартість матеріальних затрат у собівартості продукції (МЗ) і повну собівартість (С):

МЗ = 93,6 + 73,5 + 52,8 = 225,З (грн.)

У даному розрахунку витрати на матеріальні ресурси не враховують ПДВ, сплаченого постачальникам цих ресурсів, оскільки у витрати виробництва він не включається.

С = 225,3+ 29,5 + 2,3 + 3,1 + 56,7 + 20,2 + 33,8 + 0,8 + 5,3 = 377,0 (грн.)

При запланованому рівні рентабельності за відношенням до собівартості виробу можемо визначити гуртову ціну підприємства Ц гурт , яка відповідає вільній відпуск­ ній ціні (Цвв):

Цгурт = Цвв = 377 ´ 1,18 = 444,86 (грн.).

При ставці ПДВ = 20 % сума цього податку становитиме:

ПДВ = 444,86 ´ 0,2 = 88,97 грн.

Тоді, вільна відпускна ціна з ПДВ (Цвв ПДВ) дорівнюватиме:

Цвв ПДВ = 444,86+88,97=533,83 (грн.).

Сума ПДВ, що сплачується виробником продукції до бюджету, дорівнює різниці між сумою податку, одержаного від покупця продукції, і сумою податку, сплаченого постачальникам матеріальних ресурсів. ПДВ, сплачений постачальникам, дорівнює:

ПДВпост = 225,3 х 0,2 = 45,06 (грн.)

Отже, до бюджету виробником продукції буде сплачено податку на додану вартість у сумі

88,97 – 45,06 = 43,91(грн.).

 

Приклад 2

Визначити ціну роздрібної торгівлі за наведеними даними:

собівартість виробу – 200 грн., норма прибутку – 25 %, ставка акцизного збору – 15 %, ставка ПДВ – 20 %, збутова націнка – 10 %, торговельна націнка – 15 %. Визначаємо ціну підприємства:

– ціна підприємства: 200 + (200 ´ 0,25 ) = 250 (грн.);

– ціна з акцизним збором: 250 : (100 - 15) ´ 100 = 294 (грн.);

– ціна з ПДВ: 294 ´ 1,2 = 353 (грн.);

– ціна оптової торгівлі: 353 ´ 1,1 = 388 (грн.);

– ціна роздрібної торгівлі: 388 ´ 1,15 = 446 (грн.).

 

Приклад 3

Визначити суму ПДВ і акцизного збору, суму збутової націнки та оптову ціну виробу за такими даними: ціна підприємства-виробника – 50 грн., ставка акцизного збору – 25 %, збутова націнка – 20 %.

 

Розв’язання:

Визначається ціна з урахуванням акцизного збору:

– сума акцизного збору, що включає ціну:

– 50 : (100 – 25) ´ 100 = 67 (грн.);

– сума ПДВ, яка включається у ціну підприємства:

– 67 ´ 0,2 = 13 (грн.);

– визначаємо вільну відпускну ціну з ПДВ:

– 67 + 13 = 80 (грн.);

– сума збутової націнки:

– 80 ´ 0,2 = 16 (грн.);

– оптова ціна:

– 80 + 16 = 96 (грн.).

 

Задачі для розв’язання:

 

Задача 1

Визначити собівартість ювелірного виробу залишковим методом, якщо ціна оптової торгівлі – 300 грн., збутова націнка – 25 %, ставка ПДВ – 20 %, ставка акцизного збору – 35 %, норма прибутку – 30 %.

 

Задача 2

Визначити суму акцизного збору і ПДВ у складі ціни автомобіля, якщо роздрібна ціна – 8 900 у.о., ставка акциз­ного збору – 45 %, ставка ПДВ – 20 %, націнка збутова – 17 %, націнка торговельна – 15 %.

 

Задача 3

Пальто з натурального хутра має повну собівартість 1000 грн. Рівень рентабельності даного виробу – 33 %. Надбавка за високу якість і відповідність міжнародним стандартам – 15 %. Ставка акцизного збору – 30 %. Торговельна надбавка – 12 % до вільної відпускної ціни з ПДВ. Розрахувати роздрібну ціну пальта.

 

Задача 4

Визначити ціну виробу.

 

№ п/п

Показники

Сума, грн. ггрнгрн.

1.

Сировина та матеріали

55

2.

Зворотні відходи (віднімаються)

15

3.

Паливо та електроенергія

19

4.

Основна та додаткова зарплата робітників

60

5.

Відрахування на соціальне страхування

3,5

6.

ВУЕМО

39

7.

Загальновиробничі витрати

80

8.

Загальногосподарські витрати

75

9.

Виробнича собівартість

?

10.

Позавиробничі витрати

35

11.

Повна собівартість

?

12.

Норма прибутку (25 %)

?

13.

Ціна підприємства

?

 

Задача 5

Визначити ціну виробу.

 

п/п

Показники

Сума, грн.

1.

Змінні витрати на одиницю продукції

22

2.

Загальна сума постійних витрат

45000

3.

Обсяг випуску продукції (пгг)

2500

4.

Постійні витрати на одиницю продукції

?

5.

Рентабельність продукції (%)

30

6.

Сума прибутку

?

7.

Ціна одиниці продукції

?

 

Задача 6

Підприємству необхідно встановити ціну за таких умов:

– ймовірні обсяги виробництва знаходяться в межах 300 – 700 шт.;

– постійні витрати становлять 4 500 грн.;

– змінні витрати на одиницю продукції становлять 18 грн.;

– ціна може бути встановлена в межах 45 – 70 грн.

 

п/п

Ціна,

грн.

Обсяг

вир-ва, шт.

Виручка,

грн.

Витрати, грн.

Прибуток грн.

Змінні

Постійні

Повні

1.

70

300

 

 

 

 

 

2.

55

550

 

 

 

 

 

3.

45

700

 

 

 

 

 

 

Задача 7

Знайти повну собівартість, прибуток та ціну оптової торгівлі за наведеними даними:

 

№ п/п

Показники

Сума, грн.

1.

Матеріальні витрати

2 000

2.

Електроенергія

300

3.

Паливо

100

4.

Основна заробітна плата

1 500

5.

Додаткова заробітна плата

15 %

6.

Відрахування на соціальні заходи

37,5 %

7.

Загальновиробничі витрати

150 %

8.

Загальногосподарські витрати

130 %

9.

Позавиробничі витрати

2 %

10.

Рентабельність

25 %

11.

Ставка ПДВ

20 %

12.

Збутова націнка

15 %

 


Перевір себе!

 

1. Дайте визначення поняття “маркетинг”.

2. Які основні функції маркетингу Ви можете назвати?

3. Охарактеризуйте цінову політику підприємства.

4. Які основні методи ціноутворення Ви знаєте?

5. Охарактеризуйте основні складові елементи ціни.

6. Види цінової стратегії та їх загальна характеристика.

7. Дайте характеристику факторам, які впливають на вибір методу ціноутворення та цінової стратегії на підприємстві.

 

Тестові завдання

 

1. Який вид зв’язку між ціною і попитом:

а) прямий;

б) зворотний;

в) зв’язку не існує.

 

2. Який попит щодо даних товарів володіє максимальною еластичністю за ціною:

а) поштові марки;

б) хліб;

в) персональні комп'ютери;

г) жувальна гумка.

 

3. Відпускна ціна виробника на підакцизний товар розраховується за формулою:

а) (С + П + А) ´ 1,2;

б) (С + П) ´ 1,2 + А;

в) (С + П + А + ПДВ) ´ 1,2.

 

3. Збутова націнка на підакцизний товар має таку структуру:

а) С + П;

б) С + П + А;

в) С + П + ПДВ;

г) С + П + А + ПДВ.

 

4. Види реклам, які зорієнтовані на попит:

а) корпоративна реклама;

б) інформаційна реклама;

в) реклама переконання;

г) нагадуюча або підтримуюча реклама;

д) галузева реклама.

 

5. За допомогою яких засобів стимулюють споживачів:

а) проведення сумісної реклами;

б) залікові талони;

в) заліки за закупку;

г) премії;

д) товари, що продаються за пільговими цінами;

е) розповсюдження зразків;

є) розповсюдження купонів.

 

6. За допомогою яких засобів стимулюють сферу торгівлі:

а) товари видаються безкоштовно;

б) заліки дилерам за введення товару в номенклатуру.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.