Практичне заняття № 3 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне заняття № 3

 

Тема 2.2. Виробничі фонди

Мета роботи: оволодіти навичками визначення різних видів вартості основних фондів.

 

1. Початкова вартість основних виробничих фондів (ОФ) – це сума витрат на придбання (виготовлення), транспортування та монтаж обладнання (устаткування):

 

Вп = Ц + Т + М (грн.),                                                                              (1)

 

де Вп – балансова початкова вартість основних фондів, грн.;

Ц – ціна обладнання, грн.;

Т – вартість витрат на транспортування, грн.;

М – вартість витрат на монтаж, грн.

2. Залишкова вартість – це вартість основних фондів з урахуванням суми зносу :

Взал = Вп – (t ´ А) (грн.),                                                                                (2)

де Взал – залишкова вартість, грн.;

t ´ А – вартість, що враховує суму зносу за певний час роботи, грн.;

А – щорічна сума амортизаційних відрахувань, грн.;

t термін експлуатації обладнання, років.

Згідно із Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” (травень 1997 р.) балансова вартість групи основних фондів підприємства на початок розрахун­ кового року (Вб) обчислюється за формулою:

Вб = Вбпр + Вн + Вкр + Врек – Вв – Ао (грн.),               (3)

де Вбпр – балансова вартість групи основних фондів на початок року, що передував звітному, грн.;

Вн – витрати на придбання нових основних фондів, грн.;

Вкр – вартість капітального ремонту основних фондів, грн.;

Врек – витрати на реконструкцію виробничих приміщень і модернізацію устаткування, грн.;

Вв – вартість виведених з експлуатації основних фондів протягом року, що передував звітному, грн.;

Ао – сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у році, що передував звітному, грн.

 

3. Середньорічна вартість основних фондів визначається за формулою:

 

                  (4)

де Вср – середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.;

Вбпр – балансова вартість основних фондів на початок року, грн.;

Вв – вартість введених ОФ, грн.;

Ввив – вартість виведених ОФ, грн.;

Тв – час використання ОФ протягом року.

Приклад 1

Початкова вартість токарного верстата – 750 грн. Строк експлуатації – 10 років. Визначити залишкову вартість верстата, якщо він пропрацював 6 років.

Розв’язання:

1. Визначається сума зносу токарного верстата за 6 ро­ ків:

 

.

 

2.Залишкова вартість токарного верстата складає:

Взал = 750 – 450 = 300 (грн.).

Приклад 2

Визначити середньорічну вартість основних фондів за рік, якщо на початку року їх вартість становила 274 млн. грн., у квітні було введено в експлуатацію 5 токарних верстатів вартістю 800 тис. грн. кожен, а з 1 жовтня виведено з експлуатації основних фондів на суму 100 тис. грн.

Розв’язання :

Визначаємо середньорічну вартість ОФ:

 

 

 

де Вв – вартість 5 токарних верстатів .

Отже,

Вв = Ц ´ С = 800 ´ 5 = 4,0 млн. грн.

 

 

Задачі для розв’язання:

 

Задача 1

Підприємство на початок року мало основних фондів на суму 945 тис. грн. З 1.07. були введені основні фонди на суму 28 тис. грн., а з 1.10. виведені основні фонди на суму 21 тис. грн. Річна сума зносу складає 50 тис. грн. Виз­ начити залишкову вартість основних фондів після 4 років експлуатації.

 

Задача 2

Визначити початкову та залишкову вартість устаткування, а також річну суму зносу на одиницю продукції за такими даними:

 

 

Найменування ОФ

Кіль-кість, шт.

Ціна за 1 шт., тис. грн.

Витрати на доставку 1 шт., тис. грн.

Сума амор ­тизації, %.

1.

Верстати

40

423,7

1,8

15

2.

Транспортні засоби

 

4

 

50,2

 

2,0

 

25

3.

Електродвигуни

12

21,0

2,7

25

4.

Передавальні пристрої

 

3

 

70,0

 

5,8

 

5

5.

Споруди

1

49,5

4,0

5

 

Основні фонди експлуатуються протягом 5 років.

Задача 3

Початкова вартість основних фондів за винятком зносу на початок року механічного цеху становить 190 тис. грн. Знос основних фондів на початок року – 20 %. За рік в експлуатацію були введені нові основні фонди на суму 8 тис. грн. Середньорічна норма амортизації становить 15 %. Визначити початкову і залишкову вартість основних фондів на кінець року.

 

Задача 4

Початкова вартість основних виробничих фондів інструментального цеху на початок року становить 380 тис. грн. Вартість зносу цих фондів на початок року – 60 тис. грн. З 1 березня введені в експлуатацію нові фонди на суму 15 тис. грн.; з 10 травня виведені з експлуатації застарілі фонди, початкова вартість яких становить 30 тис. грн., а вартість зносу – 20 тис. грн. Середньорічна норма амортизації – 15 %. Визначити початкову і залишкову вартість на кінець року.

 

Задача 5

Балансова вартість основних виробничих фондів підприємства на початок 2000 р. становила 60 млн. грн. Протягом квітня і листопада 2000 року будуть введені в дію нові основні фонди вартістю відповідно 750 та 1500 тис. грн. Крім того, за раніше укладеною угодою із зарубіжною фір­ мою буде придбане у жовтні того самого року обладнання вартістю 1000 тис. дол. США. Витрати на його транспортування та монтаж становитимуть 10 % від вартості імпортної техніки. У вересні цього самого року має бути виведене із експлуатації устаткування через повне фізичне спрацювання на загальну суму 1,5 млн. грн. Економічне спрацювання (амортизація) виробничих основних фондів на початок 2001 року досягне 40 %. Для розрахунків: 1 дол. США дорівнює 5,4 грн.

Визначити:

Середньорічну вартість основних виробничих фондів підприємства у 2000 році.

Початкову (балансову) і залишкову вартість основних фондів підприємства на початок 2001 року.

 

Задача 6

Визначити балансову і залишкову вартість основних фондів на кінець планового року за нормами амортизації відповідних груп основних фондів.

Вихідні дані:

 

Показники

Звітний рік

Плановий рік

Вартість основних фондів на початок року, тис. грн.

у т.ч., %

3000

 

Будівлі та споруди

50,0

 

Транспортні засоби

7,0

 

Машини та обладнання

43,0

 

Зношення основних фондів на кінець року, %

 

 

Будівлі та споруди

30

 

Транспортні засоби

15

 

Машини та обладнання

20

 

Введено обладнання, тис. грн.

 

 

У квітні

 

64

У липні

70

 

Виведено обладнання, тис. грн.

 

 

У березні

 

26

У червні

20

 

 

Задача 7

Початкова вартість токарного верстата 7 500 грн., строк експлуатації 10 років. Визначити залишкову вартість верстата, якщо він відпрацював 6 років.

 

 

Перевір себе!

 

1. Дайте визначення поняття “основні фонди”. Охарактеризуйте класифікацію основних фондів підприємства.

2. Охарактеризуйте структуру основних фондів.

3. Охарактеризуйте фактори, що впливають на структуру основних фондів.

4. Які види вартісної оцінки основних фондів Ви знаєте?

5. Охарактеризуйте поняття “амортизація основних фондів”.

6. На які групи поділяються основні фонди при нарахуванні амортизаційних відрахувань?

7. Які Ви знаєте методи нарахування амортизації, що застосовуються в Україні?

8. Які Ви знаєте методи нарахування амортизації, що застосовуються у світовій практиці?

9. Дайте визначення понять ”виробнича потужність” та “одиниці виміру” виробничої потужності.

10. Охарактеризуйте фактори, що впливають на величину виробничої потужності.

11. Охарактеризуйте види виробничої потужності.

12. Охарактеризуйте чинники, під впливом яких формується величина виробничої потужності.

13. Які Ви знаєте методичні принципи розрахунку виробничої потужності, охарактеризуйте їх?

14. Охарактеризуйте показники оцінки ефективності використання виробничої потужності підприємства.

 

Тестові завдання

1. Які з перелічених засобів виробництва не належать до основних фондів:

а) транспортні засоби;

б) будинок культури;

в) приміщення цеху;

г) обладнання для станків;

д) засоби обчислювальної техніки;

е) передавальні пристрої;

є) основні матеріали;

ж) споруди;

з) паливо.

 

2. Які з перелічених видів основних фондів належать до активних?

а) виробничі будівлі;

б) силові машини;

в) транспортні засоби;

г) обчислювальна техніка;

д) споруди;

е) виробничий інвентар;

є) інструменти та пристосування;

ж) вимірювальні прилади.

 

3. Які з перелічених видів основних фондів належать до пасивних?

а) виробничі будівлі;

б) силові машини;

в) транспортні засоби;

г) обчислювальна техніка;

д) споруди;

е) господарчий інвентар;

є) інструменти;

ж) лабораторне обладнання.

 

4. Основні фонди при зарахуванні на баланс підприємства в результаті їх придбання (будівництва) оцінюються:

а) за відновною вартістю;

б) за повною первісною вартістю;

в) за залишковою вартістю;

г) за повною відновною вартістю;

д) за змішаною вартістю.

 

5. Рівень використання основних виробничих фон­дів характеризують:

а) рентабельність, прибуток;

б) фондовіддача, фондомісткість;

в) фондоозброєність праці робітників;

г) коефіцієнт змінності оборотності;

д) продуктивність праці робітників.

 

6. Екстенсивне використання основних виробничих фондів характеризують:

а) фондомісткість, фондовіддача;

б) коефіцієнт оборотності, коефіцієнт ефективного використання обладнання;

в) фондоозброєність праці;

г) рентабельність виробництва;

д) прибуток підприємства.

 

7. Інтенсивне використання обладнання характеризують:

а) коефіцієнт оборотності;

б) фондовіддача;

в) фондоозброєність праці робітників;

г) продуктивність даного виду обладнання;

д) коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.

 

8. Показник фондовіддачі характеризує:

а) обсяг товарної продукції, що припадає на 1 грн. основних виробничих фондів;

б) рівень технічної озброєності;

в) граничні витрати основних фондів на 1 грн. реалізованої продукції;

г) кількість оборотів оборотних засобів.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.