Практичне завдання № 6 Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Практичне завдання № 6

 

Тема 2.2. Виробничі фонди

Мета роботи: оволодіти методикою розрахунку виробничої потужності.

 

Виробнича потужність підприємства, об'єднання визначається в усій номенклатурі продукції, що випускається. Показник середньорічної потужності (ВПср) визначається за формулою:

     (1)

де ВПвх – вхідна потужність (потужність на початок року), грн.;

ВПвв – введена потужність, грн.;

ВПвиб – виведена потужність, грн.;

Тв – період використання (від вводу до кінця року), місяців;

Тн – період, протягом якого потужність не використовується (від вибуття до кінця року), місяців.

Виробнича потужність (ВП) групи однотипних верстатів (С) визначається за формулою:

                                                                 (2)

де Тшт – норма часу на обробку одиниці продукції, за якою визначається потужність;

С – кількість верстатів, шт.;

Квн – коефіцієнт виконання норм;

Феф – ефективний фонд часу роботи обладнання, год.

Феф = Др. ´ S ´ tзм ´ К ( год.);                                     (3)

де Др – робочі дні;

S – кількість змін;

tзм – тривалість робочої зміни;

К – коефіцієнт, який враховує витрати часу на ремонт;

Кз – коефіцієнт завантаження обладнання.

Розрахункова кількість обладнання (Ср) визначається за формулою та округлюється до цілого числа (Спр):

                                                                        (4)

                                                                                      (5)

Наприклад.

Ср = 1,8;

Спр = 2 верстати.

Виробнича потужність підприємства встановлюється за головним цехом, а в цеху – за головною дільницею.

Головне обладнання – це те, на якому виконуються найбільш трудомісткі операції. Якщо в механічному цеху декілька груп обладнання (токарні, фрезерувальні, шліфувальні верстати), то потужність визначається за тією групою верстатів, де обробка деталей найбільш трудомістка.

Виробнича потужність складальних цехів залежить від площі цеху та питомої площини на перший складений виріб.

 

Приклад 1

Визначити виробничу потужність механічного цеху, якщо відомо, що у кварталі 65 робочих днів. На токарних верстатах слід обробити 5 000 деталей “А”, норма часу – 0,75 год./шт., 6 250 деталей “Б”, норма часу 1,4 год./шт. Перевиконання норм планується на 25 %, втрати часу на ремонт 6 %.У цеху 10 токарних верстатів. Тривалість зміни – 8,2 год. Цех працює у дві зміни.

 

Розв’язання:

1. Визначається потрібний фонд станочного часу (Фпот):

2. Визначається ефективний фонд часу роботи одного верстата (Феф):

Феф = 65 ´ 8,2 ´ 2 ´ 0,94 = 1002 (год.)

3. Усі 10 верстатів відпрацювали:

1002 ´ 10 = 10020 (год.)

Порівнюючи потрібний фонд часу з ефективним фон­дом часу, визначається коефіцієнт завантаження обладна­ння:

Висновок

Пропускна спроможність обладнання цеху відповідає вимогам виробничої програми.

 

Приклад 2

Визначити річну виробничу потужність механічної дільниці, на якій ведучим обладнанням є токарні верстати. Дільниця працює 253 робочі дні у дві зміни по 8,2 години. Обробка деталей здійснюється на 12 верстатах. Трудомісткість обробки однієї деталі 6 хв. Коефіцієнт виконання норм – 1,15. Втрати часу на ремонт обладнання – 2 %.

 

Розв’язання:

1. Річна виробнича потужність дільниці:

 

де Ф – ефективний річний фонд часу одного верстата становить:

Ф = Др ´ S ´ tзм ´ К = 253 ´ 2 ´ 8,2 ´ 0,98 = 4066 (год.)

 

Приклад 3

Визначити середньорічну потужність дільниці, якщо вхідна потужність – 561108 шт. деталей на рік. 3 1-го черв­ ня вводиться два нових токарних верстата, а з 1-го серпня один верстат вибуває з експлуатації (див. приклад 2).

 

Розв’язання:

1. Визначається розмір введеної виробничої потужності:

 

2. Визначається розмір вибуваючої потужності:

3. Середньорічна потужність ділянки дорівнює:

 

 

 

Приклад 4

Визначити виробничу потужність пекарні (3 печі) та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 40 хв., тривалість зміни – 8 год., режим роботи двозмінній. Номінальний фонд робочого часу – 300 днів/рік, а втрати робочого часу 10 %. Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей = 0,85.

 

Розв’язання:

 

1. Виробнича потужність однієї печі обчислюється за формулою:

Дійсний фонд робочого часу печі становить:

Фд = 300 ´ 2 ´ 8 ´ 0,9 = 4320 (год./рік);

 

2. Виробнича потужність пекарні:

6 480 ´ 3 = 19 440 кг = 19,44 (т/рік).

Виробнича програма визначається як добуток виробничої потужності пекарні на коефіцієнт її використання:

1944 ´ 0,85 = 1652,4 (т/рік).

 

 

Задачі для розв’язання:

 

Задача 1

Визначити середньорічну виробничу потужність дільниці токарної обробки деталей механічного цеху, якщо на початок року в роботі було 16 однотипних верстатів, з 1-го квітня введено три нових верстати такого ж типу, а з 1-го лютого з експлуатації виведено 2 верстати. Річна потужність одного верстата становить 45 200 шт.

 

Задача 2

Визначити коефіцієнт завантаження у групах обладнання та середній коефіцієнт завантаження обладнання на дільниці, якщо воно працює 253 дні у дві зміни тривалістю 8,2 год. Коефіцієнт виконання норм – 1,15. Втрати часу на ремонт – 2 %. На дільниці по групам обладнання встановлена така кількість верстатів: фрезерувальних – 16, свердлильних – 13, токарних – 18. Річне планове завдання на обробку деталей за групами обладнання для: фрезерувальних верстатів – 65 800, свердлильних – 48 600, токарних – 71 200 (годин).

 

Задача 3

Визначити середньорічну потужність механічного цеху і коефіцієнт її використання, якщо виробнича потужність цеху на початок року становить 100 тис. комплектів деталей. З 1-го серпня в експлуатацію введено додаткове обладнання потужністю 4 000 комплектів деталей, а з 1-го вересня вибуло обладнання потужністю 4 200. Плановий випуск на рік – 93 500 комплектів деталей.

 

Задача 4

У цеху машинобудівного заводу є три групи верстатів: шліфувальних – 5 шт., токарних – 11 шт., револьверних – 12 шт. Норма часу на обробку одиниці виробу в кож­ ній групі верстатів відповідно 0,5 год., 1,1 год., 1,5 год. Знайти виробничу потужність цеху, якщо відомо, що цех працює у дві зміни, тривалість зміни – 8 год., регламентований простій обладнання становить 7 % від дійсного фон­ ду часу, кількість робочих днів на рік – 255.

 

Задача 5

Фабрика працює у дві зміни, кількість ткацьких верстатів на початок року – 500. З 1-го квітня встановлено 60 шт., а 1-го серпня вибуло 50 верстатів. Кількість робочих днів на рік – 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстата – 5 %, продуктивність одного верстата – 4 м тканини за годину, план випуску продукції – 7 500 тис. м. Розрахувати виробничу потужність фабрики з випуску тканини (кое­ фіцієнт її використання).

Задача 6

Визначте виробничу потужність цеху та коефіцієнт використання потужності при таких даних: кількість однотипних верстатів у цеху – 100 шт., з 1 листопада встановлено ще 30 шт., з 1 травня вибуло 6 шт., кількість робочих днів на рік – 258, цех працює в дві зміни, тривалість зміни – 8 год., регламентований відсоток простоїв на ремонт обладнання – 6 %, продуктивність одного верстата – 5 деталей на рік, план випуску за годину – 1 700 000 де­талей (коефіцієнт виконання норм – 1,15).

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.