2.3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

2.3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ

3
0


2.3. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Фінансове планування — це один з елементів діяльності, пов’язаної з управлінням фінансами, складова частина всього народногосподарського планування. Об’єктом фінансовогопланування виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового національного продукту, найважливішими серед них є прибуток, амортизаційні відрахування, податки, обов’язкові збори в цільові фонди та ін. Фінансовий план — це план формування, розподілу і використання фінансових ресурсів. Особливість фінансових планів — вони складаються виключно в грошовій формі.
Принципи фінансового планування:
— наукова обгрунтованість, яка передбачає проведення розрахунків фінансових показників на основі певних методик, з врахуванням кращого досвіду; використання засобів обчислювальної техніки, економіко-математичних методів, які передбачають багатоваріантність розрахунків і вибір найоптимальнішого з них;
— єдність фінансових планів полягає в єдності фінансової політики, єдиному підході до розподілу валового національного доходу, єдиній методології розрахунку фінансових показників та ін.;
— безперервність, яка означає взаємозв’язок перспективних, поточних і оперативних фінансових планів;
— стабільність, тобто незмінність показників фінансових планів.
Фінансові плани складаються окремими підприємствами, організаціями, установами, їх об’єднаннями (баланси доходів і видатків, кошториси, бізнес-плани, платіжні календарі); на рівні міністерств, відомств, державних комітетів, державних цільових фондів; в розрізі окремих територій (місцеві бюджети), а також на рівні країни в цілому (Державний бюджет України, зведений бюджет, зведений баланс фінансових ресурсів).
За тривалістю дії розрізняють:
— перспективні фінансові плани (на період понад 1 рік);
— поточні (на 1 рік);
— оперативні (на квартал, місяць).Діяльність, пов’язана із складанням кожного фінансового плану передбачає виконання певних видів робіт з використанням відповідних методів (див. табл. 2).
Таблиця 2.
Етапи і методи фінансового планування

№ п/п

Етапи

Методи

1.

Аналіз виконання показників фінансових
планів за попередній період

Економічний аналіз

2.

Розрахунки доходів і видатків на плановий
період

Коефіцієнтів, нормативний,

економіко

математичні методи

3.

Збалансування доходів і видатків фінансового
плану

Балансовий

Методи економічного аналізу вивчаються у відповідному навчальному курсі, а також економіко-математичні методи. Що ж стосується інших методів, то суть їх полягає у наступному.
Метод коефіцієнтів, або екстраполяції передбачає розповсюдження встановлених у минулому тенденцій на майбутній період або розповсюдження вибіркових даних на іншу частину сукупності досліджуваних об’єктів, які самі не були досліджені.
Цей метод використовується при індексації вартості основних фондів, дооцінці товарно-матеріальних цінностей в зв’язку з інфляцією, при плануванні прибутку, величини власних оборотних коштів та ін.
Перевага методу коефіцієнтів полягає у його простоті, водночас цьому методу притаманний суттєвий недолік. Справа в тому, що разом з коефіцієнтами, які використовуються при плануванні фінансових показників, механічно на наступний період переносяться всі недоліки, що мали місце в попередній період; внутрішні резерви, як правило, не вишукуються. Нормативний метод у фінансовому плануванні позбавлений вказаного недоліку; він передбачає розрахунок фінансових показників на основі встановлених норм і нормативів. Це — нормативи утворення фондів грошових коштів, норми амортизаційних відрахувань, нормативи розподілу прибутку, норми витрачання коштів в бюджетних установах та ін.
Нормативний метод є більш ефективним при умові що норми і нормативи відповідають наступним вимогам:
— вони мають бути науковообгрунтованими;
— прогресивними (т.б. орієнтованими на кращий досвід);
— тривалої дії;
— стабільними. Нормативи бувають двох видів:
1) нормативи, засновані на матеріальних нормах, що представляють грошовий вираз натуральних норм (при визначенні видатків бюджетних установ);
2) нормативи як самостійні розрахункові величини, які відображають процеси формування і розподілу доходів, відрахувань та ін. (податки, внески в цільові фонди, нормативи розподілу прибутку).
Балансовий метод у фінансовому плануванні передбачає відповідність видатків джерелам їхнього покриття, ув’язку всіх розділів фінансового плану, фінансових і виробничих показників, в результаті чого досягається збалансованість плану. В сучасних умовах цей метод набуває особливого значення тому що всі видатки підприємств залежать від зароблених коштів; підприємства стали повністю самостійними і повинні розраховувати тільки на власні поступлення, а не на допомогу держави чи міністерства.
Попередня практика господарювання в нашій країні свідчить про недостатню увагу до цього методу, що проявлялося у перерозподілі коштів всередині галузей, використанні індивідуальних нормативів розподілу прибутку, наданні дотацій збитковим підприємствам, а також місцевим бюджетам.
Напрямки удосконалення фінансового планування:— забезпечення стабільних умов господарювання, а отже стабільних податків, зборів, подолання інфляції;
— підвищення ролі перспективного фінансового планування, яке в останній час майже не використовується через наявність негативних тенденцій в розвитку економіки і неможливості точних розрахунків фінансових показників. Разом з тим, як окремі господарюючі суб’єкти, так і території країни в цілому зацікавлені у фінансовому плануванні на перспективу, тому що багато економічних процесів (зокрема по розширеному відтворенню) виходять за межі одного року і потребують свого обґрунтування;
— широке застосування економічних нормативів, електронно-обчислювальних машин, економіко-математичних методів, автоматизованих систем управління у фінансовому плануванні;
— дальше розширення прав суб’єктів господарювання, органів місцевого самоврядування у фінансовому плануванні;
— уніфікація фінансових планів в окремих сферах діяльності.
Характеристика найбільш розповсюджених видів фінансових планів.
Баланс доходів і видатків складається на підприємствах. Це поточний фінансовий план, розраховується на рік з розбивкою по кварталах.
Структура балансу доходів і видатків
І розділ. Доходи і надходження коштів:
— прибуток;
— амортизаційні відрахування;
— внутрішні фінансові ресурси, що виникають в основній діяльності (виручка від реалізації зайвих товарно-матеріальних цінностей, приріст стійких пасивів);
— внутрішні фінансові ресурси, що виникають у капітальному будівництві, яке проводиться господарським способом (виручка від реалізації попутного видобутку корисних копалин, прибуток та економія по будівельно-монтажних роботах, реалізація позатитульних споруд);
— кошти від продажу цінних паперів;
— пайові та інші внески членів трудового колективу;
— поступлення коштів від вищестоящої організації.
II розділ. Видатки і відрахування:
— капітальні вкладення;
— капітальний ремонт основних фондів;
— приріст власних оборотних коштів;
— утворення фінансового резерву;
— фонди заохочення;
— науководослідні роботи;
— підготовка кадрів;
— утримання об’єктів соцкультпобуту.
III розділ. Взаємовідносини з бюджетом та позабюджетними фондами:
— податки, збори та інші платежі в бюджет і в позабюджетні фонди;
— асигнування з бюджету.
IV розділ. Взаємовідносини з кредитною системою:
— надання довгострокових позик;
— сплата відсотків по довгострокових позиках;
— погашення позик.
Платіжний календар — це оперативний фінансовий план. Головна мета його складання — спрогнозувати фінансовий стан підприємства на певну дату, на відміну від балансу доходів і видатків, який складається за певний період. Форма цього фінансового плану представлена в таблиці 3.
При складанні платіжного календаря обов’язково враховуються: строки виплати заробітної плати, премій, внесення податків та здійснення інших платежів, розрахунків з постачальниками і споживачами; стан дебіторської і кредиторської заборгованості та ін.
Таблиця 3. Платіжний календарПоказники

Декади

п/п1

2

3

1.

Початкове сальдо2.

Надходження коштів3.

Витрачання коштів4.

Сальдо за період (рядок 2 — рядок 3)5.

Кінцеве сальдо (рядок 1 + рядок 4)6.

Мінімально допустиме сальдо7.

Залишок коштів [(рядок 5 — рядок 6) > 0]8.

Нестача коштів [(рядок 5 — рядок 6) < 0]Бізнес-план — план реалізації певного проекту або угоди. Це не суто фінансовий план, але він містить розділи, в яких наводиться розрахунок фінансових показників, таких як затрати, прибуток, рентабельність, строк окупності затрат. Бізнес-плани обов’язково складаються у випадках приватизації підприємства, продажу контрольного пакета акцій на неконкурсних основах іноземному інвестору, при створенні спільних підприємств за участю держави. Крім того, кредитні установи при наданні довгострокових позик вимагають представлення підприємствами бізнес-планів для обґрунтування повернення кредитів.
Структура бізнес-плану: в перших розділах дається загальний опис проекту і вказується його мета і необхідність; характеристика товарів, робіт або результату, який досягається після завершення проекту і дає прибуток; дослідження і прогнозування ринкової ситуації, реклама, покупці і конкуренти; характеристика сировинної та експериментальної бази, забезпечення кваліфікованою робочою силою.
Заключні розділи бізнес-плану — фінансові — де надаються розрахунки прибутку і рентабельності від реалізації угоди або проекту, обґрунтовуються терміни і джерела повернення позик, а також строки окупності затрат. Кошторис доходів і видатків складають установи невиробничої сфери і, в першу чергу, бюджетні організації.
У найбільш загальному вигляді кошторис доходів і видатків представлений в таблиці 4.
На практиці використовуються наступні види кошторисів:
1) індивідуальні (кошторис доходів і видатків) — це фінансові плани окремих бюджетних установ;
2) загальні кошториси складаються по однотипних бюджетних установах (школах, лікарнях);
3) кошториси на проведення централізованих заходів (змагань, конкурсів, олімпіад);
4) зведені — це зведені в єдині індивідуальні кошториси та кошториси на проведення централізованих заходів в розрізі окремого міністерства.
Таблиця 4.
КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ

Показники

Всього на рік

Разом на рікЗагальний фонд

Спеціальний фондЗалишок коштів на початок року

X

X

X

ДОХОДИ всьогоНадходження коштів із загального фонду
бюджетуНадходження коштів із спеціального фонду
бюджетуВИДАТКИ всьогоПОТОЧНІ ВИДАТКИВидатки на товари і послугиВиплата процентів (доходу) за зобов’язаннямиСубсидії і поточні трансфертиКАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИПридбання основного капіталуСтворення державних запасів і резервівПр

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ