1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 1. “Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту”

1.1. Сутність фінансового менеджменту.
1.2. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.
1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.

1.3. Стратегія та політика фінансового менеджменту.
Під фінансовою стратегією підприємства слід розуміти формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності й вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення.
Фінансова стратегія є частиною загальної стратегії підприємства[8, с.44-49].
Основна мета загальної стратегії – забезпечення високих темпів економічного розвитку та підвищення конкурентної позиції підприємства. 
До основних етапів процесу формування фінансової стратегії підприємства відносять:
1) Визначення загального періоду формування фінансової стратегії.
Цей період залежить від ряду умов. Головною умовою його визначення є довгота періоду, який прийнятий для формування загальної стратегії розвитку підприємства – так як фінансова стратегія носить по відношенню до неї підлеглий характер, вона не може виходити за межу цього періоду.
Важливим елементом визначення періоду формування фінансової стратегії підприємства є передбачення розвитку економіки в цілому та кон’юнктури тих сегментів фінансового ринку, з якими пов’язана майбутня фінансова діяльність підприємства, - в умовах нинішнього нестабільного розвитку економіки країни цей період не може бути більше трьох років.
2) Дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища та кон’юнктури фінансового ринку.
Для такого дослідження необхідно вивчити економіко-правові умови фінансової діяльності підприємства і можливі їх зміни в наступному періоді. Крім того, на цьому етапі розробки фінансової стратегії аналізуються кон’юнктура фінансового ринку та фактори, які її визначають, а також розробляється прогноз кон’юнктури в розрізі окремих сегментів цього ринку, пов’язаних з наступною фінансовою діяльністю підприємства.
3) Формування стратегічних цілей фінансової діяльності.
Головною метою цієї діяльності є підвищення рівня добробуту підприємства і максимізація його ринкової вартості. Разом з цим ця головна мета потребує конкретизації з урахуванням задач і особливостей наступного фінансового розвитку підприємства.
Система стратегічних цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів і високорентабельне використання власного капіталу; оптимізацію структури активів і капіталу, що використовується; прийнятного рівня фінансових ризиків в процесі здійснення наступної господарської діяльності та ін.
Систему стратегічних цілей фінансового розвитку слід формулювати чітко і коротко, відображаючи кожну мету в конкретних показниках – цільових стратегічних нормативах. В якості таких цільових стратегічних нормативів по окремих аспектах фінансової діяльності підприємства можуть бути встановлені:
· середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, які сформовані із власних джерел;
· мінімальна частка власного капіталу в загальному обсязі використаного капіталу підприємства;
· коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства;
· співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства;
· мінімальний рівень грошових активів, який забезпечує поточну платоспроможність підприємства;
· мінімальний рівень самофінансування інвестицій;
· граничний рівень фінансових ризиків в розрізі основних напрямів господарської діяльності підприємства.
4. Конкретизація цільових показників фінансової стратегії за періодами її реалізації. В процесі цієї конкретизації забезпечується динамічність представлення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, а також їх зовнішня і внутрішня синхронізація за часом.
Зовнішня синхронізація передбачає узгодження за часом реалізації розроблених показників фінансової стратегії з показниками загальної стратегії розвитку підприємства, а також з прогнозованими змінами кон’юнктури фінансового ринку.
Внутрішня синхронізація передбачає узгодження в часі всіх цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності між собою.
5. Розробка фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності. Цей етап формування фінансової стратегії є найбільш відповідальним.
Фінансова політика являє собою форму реалізації фінансової ідеології і фінансової стратегії підприємства в розрізі найбільш важливих аспектів фінансової діяльності на окремих етапах її здійснення. На відміну від фінансової стратегії в цілому, фінансова політика формується лише по конкретним напрямкам фінансової діяльності підприємства, які потребують забезпечення найбільш ефективного управління для досягнення головної стратегічної мети цієї діяльності.
Формування фінансової політики по окремим аспектам фінансової діяльності підприємства може носити багаторівневий характер. Так, наприклад, в рамках політики управління активами підприємства можуть бути розроблені політика управління оборотними і необоротними активами. В свою чергу політика управління оборотними активами може включати в якості самостійних блоків політику управління окремими її видами та ін.
Система формування фінансової політики по основним аспектам фінансової діяльності в рамках загальної фінансової стратегії підприємства представимо в такому вигляді:
Фінансова стратегія підприємства:
І. Політика управління активами:
1. Політика формування активів;
2. Політика управління оборотними активами:
а) політика управління запасами;
б) політика управління дебіторської заборгованістю;
в) політика управління грошовими активами;
г) політика фінансування оборотних активів.
3. Політика управління необоротними активами:
а) політика управління основними засобами;
б) політика управління нематеріальними активами;
в) політика фінансування необоротних активів.
ІІ. Політика управління капіталом:
1. Політика формування структури капіталу.
2. Політика управління власним капіталом.
3. Політика управління позиковим капіталом.
ІІІ. Політика управління інвестиціями (інвестиційна політика):
1. Політика управління реальними інвестиціями:
а) політика управління капітальними інвестиціями;
б) політика управління інноваційними інвестиціями.
2. Політика управління фінансовими інвестиціями:
а) політика формування портфеля грошових інструментів інвестування;
б) політика формування портфеля фондових інструментів інвестування.
ІV. Політика управління грошовими потоками:
1. Політика управління операційними грошовими потоками.
2. Політика управління інвестиційними грошовими потоками.
3. Політика управління фінансовими грошовими потоками.
V. Політика управління фінансовими ризиками:
1. Політика уникнення фінансових ризиків.
2. Політика диверсифікації фінансових ризиків.
3. Політика хеджирування фінансових ризиків.
VI. Політика антикризового фінансового управління:
1. Політика фінансової стабілізації підприємства.
2. Політика санації підприємства.
6. Розробка системи організаційно-економічних міроприємств по забезпеченню реалізації фінансової стратегії. В системі цих міроприємств передбачається формування на підприємстві “центрів відповідальності” різних типів; визначення прав, обов’язків та міри відповідальності їх керівників за результати фінансової діяльності; розробка системи стимулювання робітників за їх вклад в підвищення ефективності фінансової діяльності та ін.
7. Оцінка ефективності розробленої фінансової стратегії. Вона є заключним етапом розробки фінансової стратегії підприємства і проводиться за слідуючи ми основними параметрами:
· узгодження фінансової стратегії підприємства із загальною стратегією його розвитку. В процесі такої оцінки виявляється ступінь узгодження цілей, направлень та етапів в реалізації цих стратегій;
· узгодженість фінансової стратегії підприємства з передбаченими змінами зовнішнього фінансового середовища. В процесі цієї оцінки визначається на скільки розроблена фінансова стратегія відповідає прогнозному розвитку економіки країни та змінам кон’юнктури фінансового ринку в розрізі окремих його сегментів;
· внутрішня збалансованість фінансової стратегії. При проведенні такої оцінки визначається на скільки узгоджуються між собою окремі цілі та цільові стратегічні нормативи майбутньої фінансової діяльності; на скільки ці цілі і нормативи кореспондують із змістом фінансової політики по окремим аспектам фінансової діяльності; на скільки узгоджені між собою за напрямками і в часі міроприємства по забезпеченню її реалізації;
· реалізованість фінансової стратегії. В процесі такої оцінки в першу чергу розглядаються потенціальні можливості підприємства в формуванні власних фінансових ресурсів. Крім того, оцінюється рівень кваліфікації фінансових менеджерів та їх технічної оснащеності з позицій задач реалізації фінансової стратегії;
· прийнятність рівня ризиків, пов’язаних з реалізацією фінансової стратегії. В процесі такої оцінки необхідно визначити, на скільки рівень прогнозних фінансових ризиків, пов’язаних з діяльністю підприємства, забезпечує достатню фінансову рівновагу в процесі його розвитку і відповідає фінансовому менталітету його власників і відповідальних фінансових менеджерів. Крім того, необхідно оцінити, на скільки рівень цих ризиків допустимий для фінансової діяльності даного підприємства з позицій можливого розміру фінансових втрат і генерування загрози його банкрутства;
· результативність розробленої фінансової стратегії. Оцінка результативності фінансової стратегії може бути оцінена перш за все на основі прогнозних розрахунків раніш розглянутої системи основних фінансових коефіцієнтів. Поряд з цим можуть бути оцінені і не фінансові результати реалізації розробленої стратегії – зростання ділової репутації підприємства; підвищення рівня управління фінансовою діяльністю структурних його підрозділів (при створенні “центрів відповідальності”); підвищення рівня матеріальної і соціальної задоволеності фінансових менеджерів (за рахунок ефективної системи їх матеріального стимулювання за результати фінансової діяльності; більш високого рівня технічного оснащення їх робочих місць та ін.).
Розробка фінансової стратегії і фінансової політики по найбільш важливим аспектам фінансової діяльності дозволяє приймати ефективні управлінські рішення, пов’язані з фінансовим розвитком підприємства.

Перелік літератури до теми 1.
1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Учебное пособие.-М. “Финансы и статистика”,- 1998. (с.39, 50-53).
2. Финансовый менеджмент/под ред. акад. Г.Б.Поляка/.- М. “Финансы”, “ЮНИТИ”, 1997. (с.9-14).
3. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами.- К.- МП “ИТБМ лтд” – СП “АДЕФ- Украина”- 1996. (с.11, 60-64).
4. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Том Ы. К.- “Ника-Центр”, “Эльга”, 1999. (с.35-49).
5. Финансы/под ред.д.э.н.,проф., А.М.Ковалевой/.- М.”Финансы и статистика”, 1996. (с.96,96).
6. Финансовый менеджмент: теория и практика/под ред.чл.-корр. АМИР Е.С.Стояновой.- М.- “Перспектива”, 1996. (с.265-328).
7. Крайник О.П., Клепикова З.В. Фінансовий менеджмент. К.- Львів: “Дакор”, “Інтелект”, 2001, (с.3-12).
8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс., К.: «Ника-Центр – Эльга», 1999, (с.9-21).
9. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. К.: «Максимум», 2001, (с.8-13).
10. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: «Финансы и статистика», 2001, (с.3-112).

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.