10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.

10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.

851
0


Тема 10. Аналіз фінансових звітів

10.1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.
10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
10.5. Оцінка звіту про власний капітал.
10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
10.7. Аналіз прибутковості підприємства.


10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.
Основним звітним документом фірми є бухгалтерський баланс, який являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату. Баланс дозволяє зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння читати баланс – важлива професійна характеристика фінансиста, яка надає йому можливість складати прогнозні баланси й управляти найважливішими фінансовими параметрами фірми. До того ж, вміння читати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику скласти правильну думку про фінансовий стан і виробничу діяльність інших компаній.
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Як і будь-яка форма фінансової звітності, баланс включає заголовок, основні її елементи (класи) та підкласи. У заголовку наводиться:
— назва підприємства, його організаційно-правова форма та місце знаходження;
— назва звіту;
— дату, на яку складено звіт;
— валюта, в якій складено звіт та рівень її точності.
Для вивчення фінансового стану підприємства необхідна інформація про економічні ресурси, що ним контролюються, його фінансову структуру, ліквідність та платоспроможність, а також здатність адаптуватись до змін середовища, в якому воно функціонує.
Елементами балансу, безпосередньо пов’язаними з визначенням фінансового стану підприємства та змін в ньому, є:
· активи;
· зобов’язання;
· власний капітал.
Активи і зобов’язання не підлягають згортанню, за винятком випадків, передбачених окремими стандартами.
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу.
Методичну послідовність проведення фінансового аналізу балансу підприємства розглянемо по даних умовного підприємства.
При аналізі балансу підприємства рекомендується використовувати горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності.
Горизонтальний аналіз полягає у співставленні фінансових даних підприємства за 2 періоди у відносному та абсолютному вимірюваннях (табл. 10.1).
Табл.10.1
Горизонтальний аналіз балансу підприємства.
(тис. грн.)

на початок року


на кінець року


Абсолютне відхилення


Відносне відхилення

Активи


Основні засоби


Основні
засоби, первинна вартість


624,4


1297,1


672,7


107,74%


Основні
засоби, кінцева вартість


514,2


1074,0


559,8


108,87%


Нематеріальні
активи, первинна вартість


2,2


4,2


2


90,9%


Нематеріальні
активи, кінцева вартість


1,4


0,9


-0,5


-35,71%


Незавершене
будівництво


1,8


4,1


2,3


127,78%


Необоротні
активи, всього


666,2


1079,0


412,8


61,96%


Оборотні
засоби


Виробничі
запаси


551,0


377,8


-173,2


-31,43%


Незавершене
виробництво


52,9


29,1


-23,8


-44,99%


Готова
продукція


121,1


115,6


-5,5


-4,5%


Грошові кошти,
в нац. валюті


80,9


66,5


-14,4


-17,79%


Дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги


893,2


1219,7


325,9


36,4%


Дебіторська
заборгованість за розрахунками


271,7


269,0


-2,7


-0,97%


Інша поточна
дебіторська заборгованість


902,8


29,9


-872,9


-96,69%


Інші оборотні
активи


117,2


105,3


-11,9


-10,15%


Оборотні
активи, всього


2879,1


2212,9


-666,2


-23,14%


Активи, всього


3545,3


3291,9


-253,4


-7,15%


Пасиви


Власний капітал


Статутний
капітал


177,2


177,2


0


0


Інший
додатковий капітал


459,4


459,4


0


0


Нерозподілений
прибуток


433,3


402,4


-30,9


-7,14%


Власний
капітал, всього


1069,6


1039,0


-30,6


-7,14%


Довгострокова
заборгованість


Облігації до
оплати
Довгостроковий
банківський кредит
Довгострокова
заборгованість, всього
Короткострокова
заборгованість


Кредиторська
заборгованість


1288,3


504,0


НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Adblock
detector