10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

10.1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.
10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
10.5. Оцінка звіту про власний капітал.
10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
10.7. Аналіз прибутковості підприємства.

 

10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
Наступним звітом, який складає підприємство є звіт про рух грошових коштів (форма №3). Він містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період.
Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.
Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій.
Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості.
Рух коштів відображається в звіті про рух грошових коштів в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.
Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною та фінансовою. Це:
- надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);
- надходження коштів за надання права користування активами (оренда, ліцензії);
- платежі постачальникам;
- виплати працівникам тощо.
Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. Це:
- платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів;
- надходження коштів від продажу необоротних активів;
- надання позик іншим підприємствам;
- надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки).
Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та (або) складу власного та позикового капіталу. Це:
- випуск власного капіталу (акцій);
- отримання позик та їх погашення;
- викуп акцій власної емісії;
- виплата дивідендів.
Застосовуючи розглянуту класифікацію слід мати на увазі, що віднесення руху коштів до відповідної групи залежить в першу чергу від характеру господарської діяльності підприємства. Приміром, інвестиції в цінні папери, звичайно є інвестиційною діяльністю підприємства, але є основною (операційною) діяльністю інвестиційної компанії.
Негрошові операції – це операції, які не потребують грошових коштів або їхніх еквівалентів. Це:
- бартерні операції;
- надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;
- перетворення зобов’язань на власний капітал.
Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.
Для складання звіту про рух грошових коштів використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.
Процес складання звіту про рух грошових коштів включає п’ять основних етапів (рис.10.6).

Рис. 10.6. Послідовність складання звіту про рух грошових коштів

У примітках до фінансової звітності слід розкрити інформацію про рух грошових коштів:
А) склад грошових коштів та їх еквівалентів;
Б) склад статей “Інші надходження”, “Інші платежі” та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;
В) негрошові операції інвестиційної і фінансової діяльності;
Г) наявність значного сальдо грошових коштів та їх еквівалентів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.
У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду слід розкривати:
А) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;
Б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка відповідно була сплачена або отримана у формі грошових коштів та їх еквівалентів;
В) суму грошових коштів та їх еквівалентів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;
Г) суму активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів) та зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей [1, с.164].
Фінансовий стан підприємства будь-якого виду діяльності і форми власності значною мірою залежить від руху грошових коштів та правильного управління грошовими потоками.
Аналіз стану грошових коштів підприємства здійснюється на основі бухгалтерського звіту про рух грошових коштів. Розглянемо методичну послідовність такого аналізу на основі даних, наведених у таблиці 10.7, побудованої за структурою звіту про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів дозволяє аналізувати джерела та сфери споживання грошових коштів компанії.

Таблиця 10.7
Звіт про рух грошових коштів за ________ 20 _______ р.
Форма №3 Код за ДКУД

Стаття

Код

За звітний період

За попередній період

Звітний до по­перед­нього

надход-ження

вида­ток

надход-ження

вида­ток

1

2

3

4

5

6

7

І. Рух коштів в результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

 

 

010

 

 

7888,8

 

 

 

5132,7

 

 

 

153,7

Коригування на:

Амортизацію необоротних активів

 

020

 

1319,0

 

х

 

1195,4

 

х

 

110,3

Збільшення (зменшення) забезпечень

030

 

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

 

 

 

 

 

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

 

99,8

 

 

 

Витрати на сплату відсотків

060

 

х

 

х

 

Прибуток (збиток) від операційної ді­яль­ності до зміни в чистих оборотних активах

 

070

 

9108,0

 

 

 

6328,1

 

 

143,9

Зменшення (збільшення) оборотних активів

080

 

3384,7

 

594,9

569,0

витрат майбутніх періодів

090

0,4

 

0,2

 

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

100

2969,5

 

293,6

 

1011,4

доходів майбутніх періодів

110

 

 

 

 

 

Грошові кошти від операційної діяльності

120

8693,2

 

6027,0

 

144,2

Сплачені:

Відсотки

130

х

 

х

 

 

податки на прибуток

140

х

2366,6

х

1539,8

153,7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

6326,6

 

4487,2

 

141,0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

6326,6

 

4487,2

 

141,0

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

 

 

180

 

 

 

х

 

 

 

х

 

необоротних активів

190

 

х

 

х

 

майнових комплексів

200

 

 

 

 

 

Отримані:

відсотки

210

 

х

 

х

 

дивіденди

220

 

х

 

х

 

Інші надходження

230

 

х

 

х

 

Придбання:

фінансових інвестицій

240

х

 

х

 

 

необоротних активів

250

х

1826,3

х

1991,3

91,7

майнових комплексів

260

х

 

х

 

 

Інші платежі

270

х

 

х

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

 

1826,3

 

1991,3

91,7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

 

1826,3

 

1991,3

91,7

ІІІ. Рух коштів в результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

 

310

 

 

х

 

 

х

 

Отримані позики

320

 

х

 

х

 

Інші надходження

330

61420,0

х

 

х

 

Погашення позик

340

х

 

х

 

 

Сплачені дивіденди

350

х

314,2

х

193,9

162,0

Інші платежі

360

х

61322,5

х

 

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

 

 

 

 

 

Рух коштів від надзвичайних подій

380

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

 

216,7

 

193,9

111,8

Чистий рух коштів за звітний період

400

4283,6

 

2302,0

 

186,1

Залишок коштів на початок року

410

3499,2

х

2537,9

х

137,9

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

17,0

 

323,7

 

5,3

Залишок коштів на кінець року

430

7799,8

х

5163,6

х

151,1

У % до залишку на початок року

 

222,9

 

203,5

 

 

Як видно з таблиці, рух коштів розглядається за трьома напрямами: за результатами операційної діяльності, за результатами інвестиційної діяльності та за результатами фінансової діяльності.
Чистий рух коштів від операційної діяльності по аналізованому умовному підприємству склав у звітному періоді 6326,6 тис. грн., на 41% більше, ніж у попередньому періоді.
Позитивний вплив на чистий рух коштів від операційної діяльності мали такі фактори:
· збільшення у звітному періоді порівняно з попереднім періодом прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на 53,7%;
· збільшення прибутку від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах на 43,9%;
· збільшення поточних зобов’язань у звітному періоді порівняно з попереднім у 10,1 раза.
Негативний вплив на рух коштів у результаті операційної діяльності мали такі фактори:
· наявність у звітному періоді на відміну від попереднього періоду збитків від не операційної діяльності у сумі 99,8 тис. грн.;
· збільшення у звітному періоді порівняно із попереднім періодом у 5,7 рази видатків від необоротних активів;
· збільшення на 53,7% податку на прибуток.
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності на аналізованому підприємстві як у звітному, так і у попередньому періоді складався з придбання необоротних активів. У звітному періоді видатки від придбання необоротних активів склали 1826,3 тис. грн., на 8,3% менше, ніж у попередньому періоді.
Рух коштів у результаті фінансової діяльності аналізованого підприємства складався із: інших надходжень та інших платежів у сумах відповідно 61420 тис. грн. та 61322,5 тис. грн.; сплати дивідендів у звітному періоді в сумі 314,2 тис. грн. або у 1,6 рази більше, ніж в попередньому періоді.
В цілому чистий рух коштів за звітний період склав 4283,6 тис. грн., або на 86,1% більше, ніж у попередньому періоді. При цьому залишок коштів на початок року складав у звітному періоді 3499,2 тис. грн., на 37,9% більше, ніж у попередньому періоді, а на кінець року – 7799,8 тис. грн., або на 51,1% більше, ніж у попередньому періоді.
Слід відзначити, що як у звітному, так і в попередньому періоді залишок коштів на кінець року був удвічі більшим, ніж на початок року.
Аналіз руху грошових коштів багато в чому сприяє виявленню тенденцій в змінах ліквідності та платоспроможності підприємств.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.