10.5. Оцінка звіту про власний капітал. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

10.1. Сутність, завдання та методи аналізу фінансових звітів.
10.2. Аналіз бухгалтерського балансу.
10.3. Оцінка звіту про фінансові результати.
10.4. Аналіз звіту про рух грошових коштів.
10.5. Оцінка звіту про власний капітал.
10.6. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
10.7. Аналіз прибутковості підприємства.

 

10.5. Оцінка звіту про власний капітал.
Наступним звітом є звіт про власний капітал (форма №4).
Власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і борговими зобов’язаннями:
К = А – З 
Власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.
Сума власного капіталу – це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників фірми. На суму власного капіталу суттєво впливають усі умовності бухгалтерського обліку, що були застосовані при оцінці активів і кредиторської заборгованості, і вона може лише випадково співпадати із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Разом з тим, власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
1) довгострокового фінансування;
2) відповідальності і захисту прав кредиторів;
3) компенсації понесених збитків;
4) кредитоспроможності;
5) фінансування ризику;
6) самостійності і влади;
7) розподілу доходів і активів.
Як правило, підприємство створюється з метою отримання прибутку. Реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.
Користувачі фінансової звітності потребують більш детальної інформації про склад та зміни власного капіталу підприємства. Тому фінансова звітність має надавати інформацію про:
· джерела капіталу підприємства;
· правові обмеження щодо розподілу інвестованого капіталу серед акціонерів;
· обмеження щодо розподілу дивідендів серед теперішніх і майбутніх акціонерів;
· пріоритетність прав на майно підприємства при його ліквідації.
Власний капітал утворюється двома шляхами:
1) внесенням власниками підприємства грошей та інших активів;
2) накопиченням суми доходу, що залишається на підприємстві.
Сума власного капіталу може збільшуватися внаслідок конвертування зобов’язань, а також збільшення вартості активів; непов’язаного із підвищенням заборгованості перед кредиторами (дооцінка необоротних активів, дарчий капітал).
Власний капітал – це власні джерела фінансування підприємства, які без визначення строку повернення внесені його засновниками (учасниками) або залишені ними на підприємстві із чистого прибутку. Тому за формами власний капітал поділяється на дві категорії:
- інвестований (вкладений або сплачений капітал);
- нерозподілений прибуток.
За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на:
- статутний капітал;
- додатковий капітал (нереєстрований) – це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Бухгалтерський звіт про власний капітал підприємства має бути інформаційною базою для аналізу змін у структурі капіталу, оцінки прогресивності його руху та виявлення резервів поліпшення використання власного капіталу підприємства.
Такий аналіз здійснений за даними бухгалтерського звіту по умовному підприємству, наведеними у таблиці 10.8.
Із таблиці можна зробити висновок про досить істотні зміни в структурі власного капіталу, що відбулися протягом аналізованого року. Так, на початок року власний капітал підприємства складав 19828,1 тис.грн., в тому числі статутний капітал – 467,7 тис.грн. або 2,4%, інший додатковий капітал – 15904,3 тис.грн. або 80,2%, резервний капітал – 118,0 тис.грн. або 0,6%, нерозподілений – 3338,1 тис.грн. або 16,8%.
Таблиця 10.8
Звіт про власний капітал за ____________ 20 _______ р.
Форма №4

Стаття

Код

Ста-тут-ний капі-тал

Па­йо-вий капі-тал

Додат­ко­вий вкла­дений капітал

Ін-ший дода-тко-вий капітал

Ре-зерв-ний капі-тал

Нероз-поділе-ний при-буток

Нео-плачений капі-тал

Ви-луче-ний капі-тал

Разом

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

467,7

 

 

15904,3

118,0

3338,1

 

 

19828,1

Коригування:

Зміна облікової політики

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

050

467,7

 

 

15904,3

118,0

3338,1

 

 

19828,1

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка основних засобів

070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка незавер­шеного будівництва

080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка незаверше­ного будівництва

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка нематері­альних активів

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уцінка нематері­альних активів

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

 

 

 

 

 

5522,2

 

 

5522,2

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

 

 

 

 

 

448,9

 

 

448,9

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

160

 

 

 

 

 

677,8

 

 

677,8

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

155,9

 

 

 

 

 

 

 

155,9

Погашення забор­гованості з капіталу

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання вику­п­лених акцій (часток)

230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номі­на­льної вартості акцій

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі:

Списання невід­шкодованих збитків

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безкоштовно отримані активи

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

 

 

 

 

 

1090,8

 

 

1090,8

Разом зміни в капіталі

290

155,9

 

 

 

677,8

3304,7

 

 

4138,4

Залишок на кінець року

300

623,6

 

 

15904,3

795,8

6642,8

 

 

23966,5

В % до залишку на початок року

 

 

133,3

 

 

 

100,0

 

674,4

 

199,0

 

 

 

120,9


Протягом року підприємством було отримано 5522,2 тис.грн. чистого прибутку, з якого 448,9 тис.грн. (8,1%) було витрачено на виплату дивідендів власникам підприємства, 667,8 тис.грн. (12,3%) було відраховано до резервного капіталу. Крім того, 155,9 тис.грн. склали внески учасників до власного капіталу підприємства (2,8% до чистого прибутку, отриманого підприємством за звітний період або 33,3% до суми статутного капіталу на початок року).
Внаслідок руху капіталу підприємства у звітному періоді відбулися істотні зміни у структурі власного капіталу на кінець звітного року. Так, питома вага статутного капіталу склала 2,6%, що на 0,2 відсоткових пункта або у 1,3 раза більше, ніж на початок року. Інший додатковий капітал у загальній сумі власного капіталу склав 66,4% проти 80,2% на початок року. При цьому сума іншого додаткового капіталу залишилася незмінною, а питома вага знизилась внаслідок істотного (на 20,9%) збільшення загальної суми власного капіталу підприємства на кінець року.
Суттєво збільшилася внаслідок додаткового відрахування протягом року 667,8 тис. грн. питома вага резервного капіталу: з 0,6% на початок року до 3,3% на кінець року або у 6,7 раз. Значно, майже удвічі, збільшилась на кінець року сума нерозподіленого прибутку, склавши на кінець року 6642,8 тис.грн., внаслідок чого питома вага нерозподіленого прибутку у загальній сумі власного капіталу підприємства збільшилась протягом року з 16,8 до 27,7%. Однак навряд чи таку тенденцію можна назвати позитивною, оскільки нерозподілений прибуток мав би бути спрямований на виробничий та соціальний розвиток підприємства.
Оцінка стану і тенденцій власного капіталу підприємства враховується в процесі аналізу фінансового стану підприємства, зокрема його ліквідності та фінансової стійкості.

 

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.