Глава 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Глава 2. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

1. Поняття фінансового права, його предмет та метод.
2. Місце фінансового права у системі права України.
3. Система та джерела фінансового права.

1. Поняття фінансового права, його предмет та метод

Фінансове право – це окрема галузь права, оскільки має свої специфічні ознаки, предмет та метод правового регулювання.

Предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають у процесі фінансової діяльності держави. Ця діяльність об’єктивна за своєю сутністю і є процесом планомірного збирання, розподілу, перерозподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів, що забезпечують виконання державою її завдань і функцій.


Фінансове право – це самостійна галузь публічного права, що регулює суспільні відносини у сфері мобілізації, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів держави з метою забезпечення виконання нею своїх завдань і функцій.

2. Місце фінансового права у системі права України
Специфіка та якісні відмінності предмета фінансового права, своєрідність його методів більше і повніше виявляється при співставленні та відмежуванні від предметів і методів інших галузей права. Фінансово-правові інститути безпосередньо пов’язані з діяльністю держави при створенні, розподілі та використанні централізованих і децентралізованих грошових фондів.

Конституційне право

Фінансове право

Регулює основи суспільного ладу та полі­тики, державний устрій, правове положе­н­ня громадян, систему і принципи органі­зації діяльності державних органів, голов­ні завдання та функції держави

Базується і розвивається на основах конс­титуційного права. Наприклад, фінансово-правові норми, що регулюють утворення фондів державних фінансових ресурсів, засновані на засадах рівноправності всіх форм власності у країні

Містить норми, що мають пряме відноше­н­ня до фінансового права. Норми, що зак­ріп­люють основи організації фінансової діяль­ності держави. Наприклад, ст. 85 Конс­титу­ції України встановлює винят­кові повнова­ження Верховної Ради Украї­ни затверджу­вати Державний бюджет, вно­сити до нього зміни, контролювати йо­го виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 92 Конституції України встановлюється Державний бюджет, бюд­жетна система України (система оподат­ку­вання, податки та збори і т. п.)

Норми фінансового права встановлюють де­та­лізовані правила, що стосуються діяль­ності різних державних органів у га­лу­зі фіна­нсів. Наприклад, група фінансо­во-правових норм докладно регламентує порядок складання, розгляду, затверджен­ня і виконання Держав­ного та місцевих бюд­жетів (Закон України “Про бюджетну систему України”)

Адміністративне право

Фінансове право

Діяльність щодо формування, розподі­лу та використання фінансових ресур­сів дер­жави за своїм характером є управ­лінсько­ю

Регулює відносини, що виникають з фі­нан­сової діяльності держави

Визначає основні принципи державно­го управління, повноваження органів ви­ко­нав­­чої влади на видання управ­лінсь­ких ак­­тів, у тому числі й органів спе­ціального управ­ління фінансами дер­жави, закріплює структуру цих орга­нів, організовує форми їх діяльності, порядок призначення і звіль­нення посадових осіб, закріплює їх права та обов’язки і т. д.

Регулює відносини, які безпосередньо пов’язані з виконанням цими органами функцій щодо збирання, розподілу і використання фінансових ресурсів держави, контролю за їх цільовим витрачанням

Цивільне право

Фінансове право

Регулює на засадах юридичної рівності майнові та особисті немайнові відносини з метою задоволення матеріальних і духовних потреб та інтересів учасників суспільних відносин

Регулює суспільні відносини у сфері мобі­лізації, розподілу і використання централі­зованих та децентралізованих фондів гро­шо­вих коштів з метою забезпечення ви­ко­нання державою своїх завдань та фу­нкцій

Деякі органи державного управління спе­ціальної компетенції, наприклад НБУ, вод­ночас є господарською організацією – юридичною особою, що діє на комерцій­них засадах. Між цими органами, з одно­го боку, і підприємствами, установами, орга­нізаціями і громадянами – з другого, виникають відносини на основі договорів. Наприклад, на основі кредитної уго­ди

Норми фінансового права в даному випад­ку встановлюють джерела фінансово-кре­дитних ресурсів, якими оперує НБУ, поря­док утво­рення і розподілу створюваних ним грошо­вих фондів, порядок мобілізації НБУ грошо­вих коштів у розпорядження держави, спосо­би здійснення контролю за фінансовою діяль­ністю організацій тощо. НБУ виступає як орган виконавчої влади, наділений влад­ними повноваженнями

3. Система та джерела фінансового права



 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.