Зміст. Інвестиції – Данилов Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

УДК 330.322 /075.8/
ББК 65.01 я 73
Д 18
ISBN 966-7257-34-7

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 2/1607 від 12.10.2000.

Рецензенти:
В.А. Євтушевський, доктор економічних наук, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки національного університету ім. Т. Шевченка.
Ю.В. Ніколенко, доктор економічних наук, професор, академік АН ВШ України.

О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко
Д 18 Інвестування: Навчальний посібник. – Ірпінь, 2001. – 377с.

У навчальному посібнику викладені теоретичні позиції щодо фінансових інструментів інвестиційної діяльності, охарактеризовані окремі фінансові інструменти, особливості їх випуску, обігу та методи оцінки вартості, розрахунку фондових індексів, формування та управління інвестиційним портфелем, оцінки ефективності і ризику портфелю. Висвітлюються питання управління реальними інвестиціями, розглядається порядок обгрунтування, методи експертної діагностики інвестиційних рішень та управління інвестиційним проектом.
Навчальний посібник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів усіх спеціалізацій економічних та юридичних навчальних закладів, а також для економістів та фінансистів підприємств, банків, інвестиційних та фінансових компаній, які здійснюють розробку та експертизу інвестиційних проектів, спеціалістів, які приймають рішення щодо інвестування в ті чи інші фінансові проекти. 

Вступ 

Організаційно-економічні засади інвестування. 
1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності
1.1. Сутність інвестицій. Структура цінностей, що відносяться до інвестицій.
1.2. Класифікація інвестицій. Інвестиційна діяльність.
1.3. Ринкова модель інвестиційного процесу. Механізм ціноутворення на інвестиційному ринку.
1.4. Інвестиційний клімат та фактори, що його утворюють.
1.5. Інвестиційна сфера України

2. Суб’єкти інвестиційної діяльності
2.1. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності.
2.2. Економічні засади взаємодії різних груп інвесторів.
2.3. Держава як суб’єкт інвестиційної діяльності.
2.4. Державне регулювання інвестиційного процесу.
2.5. Організаційна структура та форми діяльності інвестиційних компаній.
2.6. Розвиток інвестиційних компаній в Україні.

3. Іноземні інвестиції
3.1. Сутність іноземних інвестиції та їх класифікація.
3.2. Проблеми іноземного інвестування в Україні.
3.3. Державна політика заохочення іноземних інвестицій.
3.4. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності.

4. Вільні економічні зони.
4.1. Історичні аспекти створення вільних економічних зон.
4.2. Сутність вільних економічних зон та їх роль у залученні іноземних інвестицій.
4.3. Нормативна база створення та діяльності ВЕЗ в Україні.
4.4. Сучасний стан ВЕЗ в Україні.

Фінансові інвестиції. 
5. Цінні папери, порядок їх випуску та обігу.
5.1. Характеристика цінних паперів, їх класифікація та взаємозв’язок.
5.2. Документарна та бездокументарна форма ЦП.
5.3. Первинний та вторинний ринок цінних паперів.
5.4. Моделі ринку цінних паперів.
5.5. Учасники ринку цінних паперів.

6. Інститути ринку цінних паперів.
6.1. Біржі в сучасній ринковій інфраструктурі.
6.2. Функціонування бірж в Україні.
6.3. Депозитарії та зберігачі, реєстратори.
6.4. Національна депозитарна система.
6.5. Клірингова система.
6.6. Позабіржова фондова торгова система.

7. Фондові та біржові індекси.
7.1. Біржові індекси.
7.2. Індекси, що розраховуються на фондовому ринку України
7.3. Рейтингова оцінка акцій та облігацій.
7.4. Незалежні рейтингові агентства.

8. Управління портфелем цінних паперів.
8.1. Поняття та типи інвестиційного портфеля.
8.2. Сучасна портфельна теорія.
8.3. Методики оцінки вартості фінансових інструментів.
8.4. Сучасні методики оцінки ефективності портфеля цінних паперів.

Реальні інвестиції 
9. Характеристика та обгрунтування реальних інвестиції.
9.1. Класифікація реальних інвестицій.
9.2. Життєвий цикл проекту.
9.3. Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій.
9.4. Бізнес-план інвестиційного проекту.
9.5. Маркетингове планування.

10. Діагностика прийняття інвестиційних рішень.
10.1. Фінансово-математичні основи інвестиційного проектування.
10.2. Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних інвестиційних проектів.
10.3. Період окупності проекту.
10.4. Облікова норма доходності.
10.5. Чиста теперішня вартість.
10.6. Внутрішня норма рентабельності.
10.7. Індекс прибутковості.

11. Фінансове планування реальних інвестицій.
11.1. Загальні основи планування капітальних вкладень.
11.2. Фінансування реальних інвестицій.
11.3. Оцінка вартості капіталу інвестиційного проекту.
11.4. Аналіз беззбитковості капіталовкладень та цільове планування прибутку.
11.5. Управління витратами інвестиційного проекту. Операційний важіль.
11.6. Визначення оптимального бюджету капіталовкладень.
11.7. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

12. Оцінка і страхування ризиків проекту.
12.1. Поняття та види проектних ризиків.
12.2. Співвідношення ризику і доходу.
12.3. Аналіз чутливості проекту.
12.4. Аналіз сценаріїв проекту.
12.5. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло.
12.6. Модель оцінки капітальних активів (МОКА) в оцінці доцільності інвестицій.
12.7. Механізми нейтралізації інвестиційних ризиків.

 

Додатки: 
1. Фінансові таблиці.
2. Фонди, які надають гранти та кредити.

3. Нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність

Список літератури.

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.