Вступ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Вступ
Розбудова економічних підвалин незалежної держави за об’єктивними законами з необхідністю передбачає входження в процеси міжнародного поділу праці. У суспільній свідомості вже склалося розуміння того, що недооцінка ролі світогосподарських стосунків може завдати шкоди як на мікро-, так і на макрорівні господарської діяльності. Це закономірний результат і форма прояву тенденції довгострокового порядку – інтернаціоналізації всіх сторін економічного життя. Тому в сучасних економічних дослідженнях практично відсутні такі, що орієнтують національні економіки на «ефективне самозабезпечення» як в цілому, так і за окремими товарами.
Процес перетворень, який відбувається сьогодні в українській економіці (незважаючи на незначні загальні досягнення) спричинив стрімке кидкоподібне збільшення числа господарюючих суб’єктів, що беруть активну участь у різноманітних напрямах зовнішньоекономічної діяльності. Адже в сучасних умовах будь-яка серйозна господарська, підприємницька діяльність неможлива без зовнішньоекономічної, світогосподарської ланки.
Наша специфічна національна проблема полягає в тому, що оскільки протягом тривалого часу в країні ігнорувалася сфера міжнародних економічних зв’язків, що спирались виключно на внутрішні сили та правила, в Україні недостатньо фахівців із зовнішньоекономічних відносин. Тому вивчення студентами економічних вузів дисциплін міжнародної спеціалізації є необхідним і практично виправданим.
Міжнародна економіка як одна з дисциплін, що викладаються y вищій школі, має свою специфіку. З одного боку, це дисципліна, яка після економічної теорії, макроекономіки та мікроекономіки завершує базову економічну підготовку. З іншого – вона є вихідною, такою, що закладає теоретичний фундамент для подальшого вивчення предметів, у межах яких більш детально розкриваються різні напрями зовнішньоекономічної діяльності. Мова йде про такі спеціальні дисципліни, як «державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності», «міжнародні валютні та фінансово-кредитні відносини», «міжнародний менеджмент», «міжнародний маркетинг», «управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств», «фінансові системи зарубіжних країн та корпорацій» тощо.
Даний курс лекцій ставить за мету допомогти студентам набути навичок системного пошуку шляхів взаємовигідного співробітництва партнерів на зовнішньому ринку. 
Зміст і структура посібника підпорядковані реалізації поставленої мети шляхом поетапного і послідовного вирішення таких завдань: опанування теоретичними засадами функціонування міжнародної економіки; засвоєння найважливіших законів, закономірностей та принципів її розвитку; отримання знань про умови, форми, методи та основний інструментарій міжнародної економічної взаємодії; набуття знань про соціально-економічні проблеми світового господарства; опанування методикою аналізу стану світової господарської системи та окремих її складових; вміння визначати місце в ній окремої країни та рівня її зовнішньоекономічної діяльності. 
Курс лекцій охоплює висвітлення наступних проблем:
– система міжнародних економічних відносин; 
– середовище розвитку міжнародних економічних відносин; 
– моделі, принципи і фактори розвитку міжнародних економічних відносин; 
– міжнародна торгівля;
– міжнародний рух капіталу;
– міжнародна міграція робочої сили;
– міжнародна передача технології;
– світова валютна система та міжнародні розрахунки;
– сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції; 
– розвиток міжнародної економічної інтеграції; 
– інтеграція України в сучасну систему світогосподарських зв’язків; 
– механізм регулювання в системі міжнародної економіки.
Знайомство з основними законами та закономірностями світогосподарських зв’язків сприятиме формуванню у майбутніх економістів, фінансистів та бухгалтерів навичок підприємництва та ділового спілкування з іноземними партнерами, розвитку вміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

 

 

зміст     наступна >>

 

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.