РОЗДІЛ 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Навчальна мета
Прочитавши цей розділ, ви:
– з’ясуєте, що таке рішення, управлінське рішення;
– зрозумієте, як відбувається процес прийняття та виконання рішень;
– дізнаєтесь, які основні методи прийняття рішень;
– зрозумієте, які фактори і як вони впливають на процес прийняття рішень.
Основні терміни й поняття: рішення, управлінське рішення, метод прийняття рішень, фактор впливу, організація виконання рішень.
5.1. Види управлінських рішень та підходи до їх прийняття
Рішення – це вибір одного варіанта дій із багатьох.
Управлінське рішення – це фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у русло досягнення цілей, поставлених перед організацією або особою.
До управлінських рішень належать програмовані або непрограмовані. Програмовані ті, де визначена наперед послідовність кроків у прийнятті рішень. Непрограмовані ті, які виникають при нових ситуаціях або при невідомих факторах.
Залежно від виду проблем, які стоять перед організацією, та підходів їх вирішення у процесі формування управлінських рішень, їх розділяють на інтуїтивні, основані на судженнях та раціональні рішення. 
Інтуїтивні управлінські рішення – це вибір альтернативи чи варіанта на основі відчуття, що вона або він правильні.
Управлінське рішення, засноване на судженнях – це вибір альтернативи на основі знань або досвіду.
Раціональне управлінське рішення – це вибір альтернативи за допомогою об’єктивного аналітичного процесу. До аналітичного процесу належать діагностика проблем, формування критеріїв обмежень, скорочення числа альтернатив, оцінка альтернатив та вибір альтернатив.

Рис. 19. Основні управлінські рішення

5.2. Процес прийняття рішень 
У процесі прийняття управлінських рішень менеджеру необхідно відповісти на такі питання: що робити, як робити, кому доручити роботу, що це дає тощо.
Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багатогранний, а також залежить від кваліфікації керівника, його стилю керівництва, ситуації, культури організації та ін.
Найбільш визнаним підходом до прийняття управлінських рішень є дотримання процедури і виконання обов’язкових дій: розпізнавання проблеми, встановлення цілей розв’язання проблеми, вивчення проблеми за допомогою збирання та оброблення інформації, обгрунтування реарістичних альтернативних дій, порівняння та відбір альтернатив, формулювання та видавання рішень.

Рис. 20. Основні етапи процесу прийняття рішень

5.3. Методи прийняття рішень
До основних методів прийняття управлінських рішень належать: матричний, теорії ігор, дерево рішень, аналітично-систематизаційний, ділових ігор, груповий тощо.
Матричний – це занесення до матриці усіх можливих наслідків реалізації рішення.
Теорії ігор – це розрахунки можливих дій «противника», конкурента, інших сторін, які беруть участь у конфліктній ситуації.
Дерево рішень – це з’ясування розгалуження проблем і рішень шляхом теорії графіків та ймовірності (буде чи не буде).
Аналітично-систематизаційний – це сукупність трьох складових: аналізу ситуації, аналізу проблем і аналізу рішень.
Ділових ігор – це імітаційна гра, яка імітує діяльність керівників і дає можливість передбачити причини, що змінюють ситуації в організації.
Груповий – це створення деякими організаціями груп для прийняття важливих рішень.

Рис. 21. Основні методи прийняття рішень

5.4. Фактори впливу на процес прийняття рішень
До факторів як позитивного, так і негативного впливу на процес прийняття управлінських рішень відносять особисті оцінки керівника, середовище прийняття рішень, інформаційні обмеження у поведінці, обмеження, негативні наслідки, взаємозалежність рішень тощо.
Особисті оцінки керівника – це суб’єктивна оцінка підлеглого керівником стосовно добра, зла, порядності та інше.
Середовище прийняття рішень – це обставини, при яких приймається рішення. Це може бути при обставинах визначеності, невизначеності або ризику.
Інформаційні обмеження – це недоступність або дорожнеча інформації.
Обмеження у поведінці – це перешкоди із-за незгод та конфліктів у процесі прийняття рішень.
Негативні наслідки – це компроміси при прийнятті рішень, коли знають наперед про можливість як позитивного, так і негативного результату.
Взаємозалежність рішень – це взаємозв’язок головного рішення з другорядним. 

Рис. 22. Основні фактори впливу на процес прийняття рішень

5.5. Організація виконання рішень 
Управлінські рішення приймаються для того, щоб їх потім виконувати. Доки рішення не впроваджено на практиці, до того часу воно залишається лише добрим побажанням, а для виконання його необхідна велика організаторська робота зі сторони менеджера.
Для організації виконання рішень менеджеру необхідно знати людей, їх можливості, потреби і наявність матеріальних засобів, методи виконання цілей тощо.
Основними операціями менеджменту щодо організації виконання рішень є визначення календарних строків виконання рішень, призначення відповідального виконавця, доведення рішення до виконавця або до всього колективу, інструктаж виконавців, матеріально-технічне забезпечення процесу праці, роз’яснення цілей і завдань на інструктивній нараді, координація дій виконавців, мотивація діяльності виконавців, облік і контроль виконання рішення за допомогою зворотного зв’язку, коригування раніше прийнятого рішення.
Кожен підлеглий повинен одержувати розпорядження тільки від одного керівника. Не допускати керівництва «через голову».

Тести до розділу 5
1. Управлінське рішення – це:
а) рішення керівника про підвищення соціальних гарантій підлеглим;
б) майбутній стан об’єкта управління, який хоче досягти колектив організації своєю працею;
в) соціальний акт, який організовує і спрямовує у певне русло діяльність трудового колективу та виконує роль засобу, що сприяє досягненню цілей, поставлених перед організацією;
г) миттєве рішення керівника;
д) правильної відповіді немає.

2. Організаційне рішення – це:
а) вибір альтернатив, які обов’язково відбудуться і внесуть найбільший вклад у досягнення загальної мети;
б) вибір найоптимальнішого варіанта, який забезпечить зростання організації;
в) рішення, прийняте в організації, з метою отримання прибутку;
г) послідовне рішення;
д) логічне рішення;
е) усі відповіді правильні;
є) правильної відповіді немає.

3. Які підвиди входять до організаційного рішення (2 відповіді)?
а) логічні;
б) нелогічні;
в) прямі;
г) непрямі;
д) внутрішні;
е) програмовані;
є) економічні;
ж) зовнішні;
з) непрограмовані;
и) соціальні;
і) правильної відповіді немає.

4. Які основні типи рішень (3 відповіді)?
а) особливе;
б) інтуїтивне;
в) інтелектуальне;
г) програмне;
д) прагматичне;
е) якісне;
є) рішення, засноване на судженні;
ж) матричне;
з) алгебраїчне;
и) геометричне;
і) психологічне;
ї) раціональне;
й) дуалістичне.

5. Вибір альтернативи на основі знань або досвіду – це: 
а) інтуїтивне рішення;
б) рішення засноване на судженні;
в) раціональне рішення;
г) якісне рішення;
д) управлінське рішення;
е) організаційне рішення;
є) матричне рішення;
ж) дуалістичне рішення;
з) правільної відповіді немає.

6. З яких етапів складається аналітичний процес (6 відповідей)?
а) вибір об’єкта;
б) вибір суб’єкта;
в) діагностика проблем;
г) об’єднання проблем;
д) об’єднання об’єктів;
е) визначення альтернатив;
є) корегування дій;
ж) співставлення результатів;
з) формування критеріїв та обмежень у прийнятті рішень;
и) обмеження числа альтернатив;
і) обговорення проблем;
ї) планування дій;
й) оцінка альтернатив;
к) вибір альтернативи;
л) правильної відповіді немає.

7. Які існують методи прийняття рішень (3 відповіді)?
а) теорія рішень;
б) матричний;
в) теорія ігор, дерево рішень;
г) теорія знань;
д) метод ділових ігор, аналітично-систематизаційний;
е) теорія Врума, теорія ігор;
є) геометричний;
ж) математичний;
з) соціальний;
и) психологічний.

8. Схематичний показ проблеми прийняття рішень – це:
а) матричний метод;
б) метод ділових ігор;
в) дерево рішень;
г) графічний метод;
д) теорія ігор;
е) правильної відповіді немає.

9. Оцінка людини, що стосується зла, добра, порядності – це:
а) особисті оцінки комісії підприємства;
б) особисті оцінки керівника;
в) особисті оцінки колективу;
г) керівник чоловічої статі;
д) жінка;
е) правильної відповіді немає. 

10. Взаємозалежність рішень – це:
а) залежність підлеглих від керівника;
б) залежність простого від складного;
в) взаємозв’язок головного рішення з другорядним;
г) взаємозв’язок між головними рішеннями;
д) взаємозв’язок між другорядними рішеннями.

11. Коли управлінське рішення вважається впровадженим на практиці?
а) завжди після його прийняття;
б) після вивчення особового складу персоналу організації;
в) після перевірки менеджером виконання його рішення;
г) при відсутності відхилення виконаного завдання від запланованого;
д) після планування організаторської роботи;
е) правильної відповіді немає.

12. Перерахуйте основні операції менеджменту щодо організації виконання рішень:
а) реклама, звіт, план, наказ, розпорядження;
б) календарні строки, відповідальний виконавець, доведення рішення до виконавців, інструктаж виконавців, ресурсне забезпечення, облік і контроль, коригування рішень;
в) інформаційне забезпечення процесу, визначення фінансових можливостей організації, відкриття рахунків у банках, проведення загальних зборів колективу, складання звіту за певний термін часу;
г) правильної відповіді немає.

Кросворд до розділу 5

По горизонталі: 3. Рішення, в яких визначено послідовність кроків. 5. Творчий процес вибору однієї або декількох альтернатив з багатьох можливих варіантів. 8. Український вчений, що робив особливий наголос на кібернетичних аспектах прийняття рішень. 13. Фактор, що є основою для прийняття управлінських рішень. 14. Рішення, яке приймається внаслідок аналітичного процесу. 15. Метод прийняття рішень. 17. Один з видів управлінських рішень. 18. Тип рішення.
По вертикалі: 1. Вид рішення за призначенням. 2. Рішення за ступенем ефективності. 6. Поняття, основою якого є знання і досвід. 7. Один із сучасних методів колективного пошуку рішень. 9. Процес, основою якого у менеджерів є розробка рішень. 10. Рішення, що виникають при невідомих до цього факторах. 11. Перший етап аналітичного процесу прийняття рішень. 12. Процес, що є основою в методі теорії ігор. 16. Наука, що лягла в основу методу прийняття рішень. 4. Рішення за напрямом дії.

Ситуації до розділу 5
Стуація 1. Управлінське рішення – це фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у русло досягнення цілей, поставлених перед організацією або особою. Що може виступати у ролі фіксованого управлінського акту?
Ситуація 2. До управлінських рішень належать програмовані або непрограмовані. У чому полягає їх сутність і відмінність?
Ситуація 3. Залежно від виду проблем, що стоять перед організацією, та підходів вирішення у процесі формування управлінських рішень їх розділяють на види. У чому полягає їх сутність?
Ситуація 4. Процес прийняття управлінських рішень досить складний і багатогранний. У чому полягає його складність і багатогранність?
Ситуація 5. До основних методів прийняття управлінських рішень належать: матричний, теорії ігор, дерево рішень, аналітично-систематизаційний, ділових ігор, груповий тощо. У чому полягає їх основна сутність?
Ситуація 6. Існує багато факторів, що впливають як позитивно, так і негативно на процес прийняття управлінських рішень. У чому полягає їх сутність?
Ситуація 7. Доки рішення не впроваджено на практиці, до того часу воно залишається лише добрим побажанням, а для його виконання необхідна велика організаторська робота зі сторони менеджера. У чому полягає ця робота?

Питання до розділу 5
1. Дайте визначення поняттям “рішення” та “управлінське рішення”.
2. Які існують управлінські рішення і яка різниця між ними?
3. Дайте характеристику видів управлінських рішень.
4. З яких елементів складається аналітичний процес прийняття раціонального рішення?
5. Охарактеризуйте обов’язкові дії менеджера, що приймає управлінські рішення.
6. Назвіть основні методи прийняття рішень.
7. Які фактори і як впливають на процес прийняття управлінських рішень?
8. Які основні операції менеджменту повинні виконуватися для організації виконання управлінських рішень?

Література до розділу 5
1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с.
3. Веретехина Л.В. Выработка и реализация управленческих решений: Текст лек. (Для бакалавров по экон.) – К.: Киевский государственный университет, 1995. – 22 с.
4. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент: Навчально-прикладний посібник. – Львів: Центр Європи, 1995. – 176 с.
5. Менеджмент (современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф.М. Русинова и М.А. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 504 с.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. – 702 с.
7. Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999. – 320 с.
8. Системи підтримки прийняття рішень / В.Ф. Ситник, О.С. Олексюк, В.М. Гужва та ін. / Под ред. В.Ф. Ситник. – К.: Техніка, 1995. – 162 с.
9. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. – К.: Вища шк., 1995. – 351 с.
10. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.