РОЗДІЛ 6. КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 6. КОМУНІКАЦІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ 
Навчальна мета
Прочитавши цей розділ, ви:
– з’ясуєте, що таке комунікації;
– зрозумієте, у чому сутність груп, видів і форм комунікацій;
– дізнаєтесь, як проходить процес комунікацій;
– зрозумієте, чому менеджери не досягають бажаних результатів через недосконалі комунікації.
Основні терміни й поняття: комунікації, група комунікацій, види комунікацій, форми комунікацій, процес комунікацій.

6.1. Поняття і роль комунікацій 
Предметом праці в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація.
Термін комунікація походить від латинського слова «communis», що в перекладі на українську мову означає «загальне», тобто той, хто передає інформацію, хоче встановити «загальність» з тим, хто її отримує.
Комунікації – це обмін інформацією за допомогою слів, літер, символів, жестів, за допомогою яких менеджер отримує інформацію для прийняття ефективних рішень і доведення їх до виконавців.
Основна роль комунікацій у поєднанні всіх функцій менеджменту, в досягненні бажаної поведінки окремих осіб чи колективу в організації.
Як стверджують більшість економістів світу, керівник будь-якої організації витрачає на комунікації від 50 до 90 відсотків свого часу тому, що у процесі передачі інформації виникають різні перешкоди, такі як спотворення, непорозуміння, уповільнення, ігнорування тощо.
Із-за недосконалих комунікацій деякі менеджери не досягають бажаних результатів, незважаючи на свою компетентність, технологічну освіченість і добрі наміри. Вони стають безпорадними, і доручена робота не виконується, оскільки вказівки передаються неправильні.

Рис. 24. Основна інформація комунікацій 

6.2. Групи, види і форми комунікацій 
Основними групами комунікацій є усна, письмова та візуальна інформація.
Усна інформація – це інформація, передана словом.
Письмова інформація – це інформація, передана на листку паперу.
Візуальна інформація – це інформація, що передається жестами.
Основними видами комунікацій є: інформативна, експресивна, переконуюча, соціально-ритуальна, паралінгвістична інформація.
Інформативна інформація – це інформація, яка носить інформативний характер.
Експресивна інформація – це інформація, яка передається з силою почуттів, переживань тощо.
Переконуюча інформація – це інформація, яка передається із захопленням.
Соціально-ритуальна інформація – це інформація, яка обов’язково відповідає нормам звичаїв соціально-культурної поведінки країн, регіонів, організацій тощо.
Паралінгвістична інформація – це інформація, яка передається за допомогою міміки, рухів, поз тощо.
Основними формами комунікацій є офіційна або неофіційна інформація. 
Офіційна інформація – це інформація, що передається формальними каналами за допомогою наказів, розпоряджень тощо.
Неофіційна інформація – це інформація, яка передається неформальними каналами за допомогою чуток, пліток тощо.

Рис. 25. Основні групи комунікацій

Рис. 26. Основні види комунікацій

Рис. 27. Основні форми комунікацій

6.3. Процес комунікацій

Процес комунікацій – це обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей.
Ефективність комунікацій залежить від якісного передавання керівником ідей та управлінської інформації і правильного сприйняття їх підлеглими.
Комунікації забезпечують рух інформації в ланцюгу: відправник, канал, одержувач, зворотний зв’язок.
Відправник – це керівник або організація вищого за ієрархією рівнем.
Канал – це спосіб передавання інформації від однієї людини до іншої. У кожній організації присутні офіційні (формальні) або неофіційні (неформальні) способи. 
Одержувач – це підлеглий працівник або нижча за ієрархічним рівнем організація.
Зворотний зв’язок – це уточнення зрозумілості керівником відправленої управлінської інформації і чи немає потреби у її повторності.
Основними елементами процесу комунікацій є кодування, повідомлення, декодування, зворотний зв’язок.

Тести до розділу 6
1. Предметом праці в управлінні є:
а) робоча сила;
б) інформація;
в) організація;
г) правильної відповіді немає.

2. Процес двостороннього обміну ідеями й інформацією, що веде до взаємного розуміння – це:
а) функція менеджменту;
б) комунікація;
в) аналітичність;
г) оперативність;
д) комунікабельність.

3. Основна роль комунікацій:
а) досягнення мети організації;
б) звернення;
в) досягти бажаного результату;
г) досягти бажаної поведінки як окремих осіб, так і колективу.

4. Види комунікацій (4 відповіді):
а) вхідна;
б) вихідна;
в) інформативна і експресивна;
г) офіційна;
д) неофіційна;
е) переконуюча;
є) повідомлення;
ж) розмова;
з) звернення;
и) розуміння;
і) соціально-ритуальна;
ї) психологічна;
й) несловесна;
к) абстрактна.

5. Поза, міміка, жести – це вид комунікацій:
а) пізнавальний;
б) експресивний;
в) переконуючий;
г) несловесний;
д) офіційний;
е) неофіційний.

6. Вплив на інших з метою зміни їх ставлення до чогось – який це вклад комунікацій:
а) переконуючий;
б) офіційний;
в) неофіційний;
г) перекладний;
д) пізнавальний.

7. Які існують форми комунікацій (2 відповіді)
а) усна;
б) письмова;
в) візуальна;
г) горизонтальна;
д) вертикальна;
е) пізнавальна;
є) офіційна;
ж) неофіційна;
з) переконуюча;
и) психологічна;
і) політична;
ї) абсурдна.

8. Процес комунікацій – це:
а) одностороннє передавання інформації;
б) передавання інформації із силою проявів почуттів, переживань;
в) обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей;
г) висловлювання захоплення;
д) інформація, яка безпосередньо передається в організацію.

9. Які існують основні елементи процесу комунікацій (4 відповіді)?
а) відправник і кодування;
б) вплив і влада;
в) початковий;
г) кінцевий;
д) повідомлення і канали передачі;
е) декодування і приймач;
є) радіозв’язок;
ж) телебачення;
з) інформування;
и) відгук і радіозв’язок;
і) відгук, зворотний зв’язок;
ї) інформація;
й) факти.

10. Декодування – це:
а) засіб передачі інформації;
б) перетворення ідей у символ;
в) сукупність символів;
г) перетворення символів у інформацію;
д) засіб передачі інформації безпосередньо від керівника до підлеглого;
е) правильної відповіді немає.
11. У організаціях і підприємствах розрізняють два шляхи поширення формальної інформації, а саме (2 відповіді):
а) офіційний;
б) неофіційний;
в) обов’язковий;
г) необов’язковий;
д) горизонтальний;
е) вертикальний.
Кросворд до розділу 6

По горизонталі: 2. Реакція на інформацію. 4. Все, що спотворює зміст при обміні інформацією. 7. Основа висхідних комунікацій. 9. Перешкода у процесі передачі інформації. 11. Перешкода у процесі комунікації. 17.Обмін інформацією між двома і більше людьми. 18. Інформація, що передається мімікою, рухами. 19. Сукупність символів. 20. Група комунікацій, що сприймається органами зору.
По вертикалі: 1. Інформація, що передається неформальними каналами. 3. Перетворення символів у інформацію. 5. Інформація, що несе в собі заохочення. 6. Засоби передачі інформації. 8. За допомогою чого відбувається усний обмін інформацією. 10. Перешкода внаслідок незгоди двох сторін. 11. Усні вказівки, що проводяться за допомогою різних засобів. 12. Форма комунікацій. 13. Прийом ефективного доведення поглядів однієї людини іншій. 15. Комунікації за допомогою жестів. 16. Інформація, що передається з силою проявів почуттів.

Ситуації до розділу 6
Ситуація 1. Предметом праці в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація. Чому це так?
Ситуація 2. Комунікації – це обмін інформацією за допомогою слів, літер, символів, жестів, на основі чого менеджер отримує інформацію. Для чого необхідна інформація менеджеру?
Ситуація 3. Як стверджують більшість економістів світу, керівник будь-якої організації витрачає на комунікації від 50 до 90 відсотків свого часу. Чому так багато і яка потреба в цьому?
Ситуація 4. Основними групами комунікацій є усна, письмова і візуальна інформація. Їх основна сутність?
Ситуація 5. Основними видами комунікацій є інформативна, експресивна, переконуюча, соціально-ритуальна, паралінгвістична інформація. Їх основна сутність.
Ситуація 6. Основними формами комунікацій є офіційна або неофіційна інформація. Їх сутність та відмінність між собою.
Ситуація 7. Процес комунікацій – це обмін інформацією між двома або більшою кількістю людей. Як відбувається обмін інформацією?
Ситуація 8. Комунікації забезпечують рух інформації в ланцюг. Назвіть основні ланки цього ланцюга.

Питання до розділу 6
1. Що виступає предметом праці в управлінні організацією?
2. Дайте визначення поняттю “комунікації”, їх основна роль у менеджменті.
3. Які основні причини великих витрат часу керівників на комунікації?
4. Дайте характеристику основним групам комунікацій.
5. Дайте характеристику основним видам комунікацій.
6. Дайте характеристику основним формам комунікацій.
7. Охарактеризуйте процес комунікацій.

Література до розділу 6
1. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – 542 с.
2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. – 702 с.
4. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96 с.
5. Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999. – 320 с.
6. Черкасов В.В., Платонов С.В., Третьяк В.И. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента. – К.: Ваклер, 1998. – 465 с.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.