РОЗДІЛ 7. ВПЛИВ, ВЛАДА І ЛІДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТІ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

РОЗДІЛ 7. ВПЛИВ, ВЛАДА І ЛІДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТІ 
Навчальна мета
Прочитавши цей розділ, ви:
– з’ясуєте, які основні форми впливу та типи влади у менеджменті;
– зрозумієте, що таке вплив, влада та лідерство;
– дізнаєтесь, як впливає лідер організації на людей;
– зрозумієте, у чому залежність підлеглого від керівника, а в чому керівника від підлеглого.
Основні терміни й поняття: вплив, влада, лідерство, сила влади, форми впливу, типи влади.

7.1. Поняття впливу, влади та лідерства 
Вплив – це така поведінка однієї особи, яка змінює поведінку іншої особи.
Влада – це можливість або офіційне право одних осіб впливати на поведінку інших або давати накази підлеглим, а також стимулювати чи карати їх при виконанні різних завдань.
Лідерство – це здатність людини чинити вплив на окремих осіб або групи, направляючи їх зусилля на досягнення цілей організації.
Сила влади залежить не стільки від рівня ієрархії в організації, скільки від ступеня залежності однієї особи від іншої.
Існує пряма залежність підлеглих від керівника в підвищенні заробітної плати, службовому підвищенні розширенні повноважень, задоволенні соціальних потреб тощо.
Залежність керівника від підлеглих – у необхідній інформації для прийняття рішень, здатності підлеглих виконати завдання тощо.

7.2. Форми впливу 
Основними формами впливу можна вважати навіювання, переконання, прохання, погрозу, підкуп, наказ.
Навіювання – це вплив на особу не критикою, а особистим прикладом поведінки, авторитетом, словом тощо.
Переконання – це вплив на особу через логічне слово, емоції, дискусію, наведення прикладів з досвіду та історії.
Прохання – це вплив на особу через слово при добрих стосунках.
Погроза – це вплив на особу через залякування, обіцянки спричинити підлеглому зло тощо.
Підкуп – це вплив на особу через схиляння її на свій бік будь-якими засобами (гроші, вільний час та ін.).
Наказ – це офіційне розпорядження органів, що мають владу. Його не обговорюють, а виконують. 

Рис. 29. Основні форми впливу

7.3. Характеристика типів влади та лідерства в менеджменті 
Основними формами влади є: заснована на примусі, заснована на винагороді, експертна, еталонна (харизма), законна (традиційна) тощо. 
Заснована на примусі, якщо підлеглий відчуває, що керівник може його позбавити певних ресурсів, благ або звільнити з роботи тощо.
Заснована на винагороді, якщо підлеглий відчуває, що керівник може задовольнити ті чи інші його потреби.
Експертна, якщо підлеглий вірить у достатні знання керівника для прийняття ефективних рішень.
Еталонна (харизма), якщо підлеглий сприймає поведінку керівника як приклад для себе.
Законна (традиційна), якщо підлеглий вірить у законність рішень вищого за рівнем керівника і тому підкоряється безпосередньому керівнику.

Рис. 30. Основні типи влади

Тести до розділу 7
1. Здатність чинити вплив на окремих осіб або групи з метою досягнення цілей організації – це:
а) керівництво;
б) управління;
в) менеджмент;
г) бізнес;
д) лідерство;
е) підприємництво.

2. Керівництво – це:
а) ефектне використання усіх керівних функцій;
б) ефектне використання усіх управлінських функцій;
в) можливість чинити вплив на багатьох осіб, з метою отримання доходу;
г) можливість чинити вплив на окремих осіб або групи, направляючи їх зусилля на досягнення цілей організації;
д) правільної відповіді немає.

3. Вплив – це:
а) поведінка особи;
б) стиль керівника;
в) така поведінка однієї особи, що змінює поведінку іншої особи;
г) ступінь залежності підлеглого від керівника;
д) правільної відповіді немає.

4. Можливість впливати на поведінку інших – це:
а) вплив;
б) влада;
в) керівництво;
г) управління;
д) менеджмент;
е) бізнес.

5. Залежність підлеглого від керівника полягає у (4 відповіді):
а) підвищенні продуктивності праці;
б) підвищенні зарплати;
в) русі по службі;
г) необхідній об’єктивній інформації для прийняття рішення;
д) розміщенні повноважень;
е) здатності підлеглих виконувати завдання;
є) моральному заохоченні;
ж) зниженні з/пл;
з) задоволенні соціальних потреб.

6. Основні підходи до суті лідерства (3 відповіді):
а) ситуаційний;
б) підхід з позиції особистих якостей;
в) підхід з позиції процесу;
г) підхід з позиції поведінки;
д) системний;
е) підхід з позиції ситуації;
є) програмний.

Кросворд до розділу 7

По горизонталі: 2. Фактор, за яким керівник залежить від підлеглого. 5. Можливість чинити вплив на окрему особу або групу. 7. Форма влади. 8. Форма впливу. 11. Стиль керівництва. 13. Поведінка однієї особи, що змінює поведінку іншої. 15. Поняття, на якому заснована форма влади. 16. Вміння ефективно виконувати управління. 17. Одна із форм впливу, що засновується на двосторонній згоді.
По вертикалі: 1.Стиль менеджменту. 3.Керівник, що прагне не нав’язувати свою волю підлеглим. 4.Здатність чинити вплив на окрему особу або групу. 6.Можливість впливати на поведінку інших людей. 9. Еталонна влада. 10. Одна із основних залежностей підлеглого перед керівником. 12. Поняття, основа підходу до розуміння лідерства. 14. Одна з «агресивних» форм впливу.

Ситуації до розділу 7
Ситуація 1. Сила влади залежить не стільки від рівня ієрархії в організації, скільки від ступеня залежності однієї особи від іншої. У чому проявляється ця залежність?
Ситуація 2. Основними формами впливу можуть вважатися: навіювання, переконання, прохання, погроза, підкуп, наказ. У чому полягає їх основна сутність?
Ситуація 3. Основними типами влади є: заснована на примусі, заснована на винагороді, експертна, еталонна (харизма), законна (традиційна) тощо. У чому полягає їх сутність?

Питання до розділу 7
1. Що таке вплив, влада, лідерство та яка відмінність між ними?
2. Від чого залежить сила влади і в чому залежність керівника від підлеглих?
3. Дайте характеристику основним формам впливу.
4. Дайте характеристику основним типам влади.

Література до розділу 7
1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М.: Гардарики, 1999. – 528 с.
2. Завадський Й.С. Менеджмент: «Management». – 2-е. вид. – К.: Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1998. – Т. 1. – 542 с.
3. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ТОО «Остожье», 1999. – 336 с.
4. Кредісов А.І., Панченко С.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 556 с.
5. Менеджмент (современный российский менеджмент): Учебник / Под ред. Ф.М. Русинова и М.А. Разу. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 504 с.
6. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Дело» ЛТД, 1994. – 702 с.
7. Прокушев Е.Ф. Менеджмент первичного уровня. – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 1999. – 320 с.
8. Шегда А.В.Основы менеджмента: Учебное пособие. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. – 512 с.

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.