ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК.ГЛОСАРІЙ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ТЕМА 9. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Сутність глобалізації. Причини та основні ознаки глобалізації. Суперечливість глобалізаційного процесу. Фінансова глобалізація. Світові фінансові кризи. Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення. Демографічний вибух та пов’язані з ним проблеми. Проблеми розвитку людини. Проблема нерівномірності розвитку країн світу. Міжнародне регулювання глобальних проблем. Роль ООН у врегулюванні важливих проблем людства.

1. Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства.
2. Фінансова глобалізація.
3. Глобальні проблеми: причини виникнення та шляхи вирішення.
4. Міжнародне регулювання глобальних проблем.

ГЛОСАРІЙ
Глобалізація – тривалий процес інтеграції національних економік світу з метою розвўязання глобальних проблем людства.
Глобальні проблеми – нагальні проблеми, які зачіпають життєві інтереси народів всіх країн світу, важливі з точки зору збереження людської цивілізації і можуть бути вирішені лише спільними зусиллями. 
Демографічна проблема - інтенсивне зростання народонаселення планети, демографічний бум, який до того ж супроводжується нерівномірністю зростання чисельності населення в різних країнах та регіонах.
Екологічна проблема – пов’язана з варварським відношенням людини до природи, забрудненням навколишнього середовища. 
Нові (відносно) фінансові інструменти – це євродоларові депозитні сертифікати, єврооблігації з нульовим купоном, синдиковані кредити в євровалюті, ставка проценту, квоти та короткострокові зобов’язання зі змінним процентом.
Нові фінансові технології — це інвестиційні фонди відкритого типу, що вкладають кошти тільки в короткострокові зобов’язання грошового ринку; банківські автомати (автомати, що виконують різні банківські операції); похідні цінні папери і т п.
Паливно-енергетична і сировинна глобальні проблеми – спричинені нераціональним використанням та поступовим вичерпанням природних та сировинних ресурсів.
Фінансова глобалізація – зростаюча фінансова єдність та взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу;
Фінансова інновація — створення нових фінансових інструментів та технологій.
Фінансовий інжиніринг – розвиток та творче застосування фінансових технологій для розв’язання фінансових проблем та використання фінансових можливостей.

Питання для самоконтролю
1. Поясніть, якими рушійними силами зумовлена активізація процесу глобалізації розвитку сучасної цивілізації.
2. Які ознаки глобалізації є, на Вашу думку, найбільш суттєвими. Обгрунтуйте свою точку зору.
3. У чому полягають найбільш загрозливі наслідки глобалізації?
4. Розкрийте основні переваги, що несе з собою процес глобалізації.
5. Розкрийте сутність та наслідки процесу фінансової глобалізації. 
6. Що означає “спекулятивний капітал” та його роль у загостренні світових фінансових криз?
7. Ми визначаємо процес глобалізації як об’єктивний. З іншого боку, часто доводиться чути, що глобалізація – це політика розвинених держав світу, тобто свідомий керований процес. Висловіть свою думку з цього приводу. 
8. Чим зумовлене, на Вашу думку, загострення глобальних проблем?
9. Розкрийте сутність екологічної (демографічної, продовольчої, енергетичної, військової та ін.) проблеми та висловіть свою думку з приводу можливих шляхів її вирішення.
10. Розкрийте роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства.

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1. Сутність, основні ознаки та наслідки глобалізації.
2. Форми прояву фінансової глобалізації.
3. Класифікація глобальних проблем та шляхи їх вирішення.
4. Нерівномірність соціально-економічного розвитку країн світу.
5. Роль ООН у регулюванні глобальних проблем людства.

ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації / За ред. Д.Г.Лукўяненка.- К.: КНЕУ, 2001.- 538 с.
2. Дж.Сорос. Криза глобального капіталізму.-К.: Основи, 1999.- 259 с.
3. Глобалізація і безпека розвитку / О.Г.Білорус, Д.Г.Лукўяненко та ін. – К.: КНЕУ, 2001.
4. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.- К.: Наукова думка, 1998.
5. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.
6. Мартин Г.-П., Шуман Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / Пер. с нем. – М.: Изд.дом “АЛЬПИНА”, 2001.
7. Пахомов Ю.М., Лукўяненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.
8. Скаленко О. Глобальні резерви поступу (інформація, інтелект, інновації),- К.: Основи, 2000.
9. Тодаро М.П. Экономическое развитие. Учебник / Пер. с англ. — М.: Эк. ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997.
10. Україна і світове господарство. Взаємодія на межі тисячоліть. Навч. посібник / А.С.Філіпенко, Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник та ін. — К.: Либідь, 2002.
11. Гатина Г.Ф. Мировая экономика: Учебник.- М.: Инфра –М; Пермь, 2001.- 384 с.
12. Мовсесян А.Г. Мировая экономика: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 656 с.
13. Бровиков В.И. Основы мировой экономики: Конспект лекций.- М.: Центр, 2002.- 160 с.

Додаткова:
1. Ю.Пахомов. Україна і виклики глобалізації / “День”. - № 139.- 7 серпня 2001.
2. Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. К., 2001.

 

<< попередня     зміст

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.