13.2. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ РЕВІЗІЇ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

13.2. СУТЬ, ЗАВДАННЯ І ВИДИ РЕВІЗІЇ
Ревізія - це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності, спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.
Ревізія з погляду часу здійснення належить до наступного контролю. Вона поєднує у собі прийоми фактичного і документального контролю, що дає змогу найбільш повно і змістовно перевірити господарські операції, ефективність використання грошових, матеріальних і трудових ресурсів. Особливості ревізій у банках обумовлені специфікою документального й облікового оформлення операцій, а також розвинутою системою внутрішньобанківського контролю.
Основні завдання ревізії полягають у забезпеченні:
1) відповідної схоронності грошових коштів, документів, майна та цінностей;
2) повноти й достовірності інформації про здійснені банківські операції;
3) достовірності даних бухгалтерського обліку й звітності, відповідності правил їх ведення і складання чинному законодавству;
4) розроблення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому;
5) використання ефективних методів проведення ревізій, що впливають на поліпшення результатів фінансово-господарської діяльності.
Враховуючи основні завдання ревізії, можна визначити функції, які притаманні ревізії в банках:
1) перевірка повноти відображення банківських операцій у бухгалтерському обліку;
2) перевірка фактичної наявності та умов зберігання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і документів;
3) контроль достовірності зазначених у банківських документах даних;
4) розподіл обов'язків і відповідальності банківських працівників, виконавчих і контрольних функцій між ними;
5) організація документообороту на основі стандартизованої документації з чітким визначенням суті операцій, строків виконання та відповідальних осіб;
6) перевірка наявності посадових інструкцій (положень, вказівок), а також документів, що регламентують виконання банківських операцій.
Залежно від організаційної ознаки ревізії можуть бути плановими, що здійснюються відповідно до плану ревізійної роботи, та неплановими, якщо вони здійснюються за необхідності та за дорученням керівництва Національного банку України.
Ревізії можуть мати тематичний і комплексний характер. Тематичні ревізії прояснюють стан справ окремих ділянок банківської діяльності. Темами таких ревізій, наприклад, можуть бути: "Ревізія емісійно-касових операцій", "Ревізія діяльності служби інкасації", "Ревізія відповідності посад і окладів заробітної плати штатному розпису" тощо.
Під час комплексних ревізій перевіряються усі напрями господарсько-фінансової діяльності установ та структурних підрозділів Національного банку України, підвідомчих йому підприємств і організацій за певний проміжок часу. Вони дають змогу одержати інформацію, яка відображає фактичний майновий та фінансовий стан суб'єкта, що перевіряється, та результати його діяльності за певний проміжок часу.
Комплексні ревізії здійснюються групою, яка має затверджену програму ревізії, визначені тривалість і період, що підлягають ревізії. Тривалість ревізії, як правило, не може перевищувати ЗО кален-
дарних днів. В окремих випадках тривалість може бути продовжена керівником, який призначив ревізію.
Залежно від повноти охоплення банківських операцій ревізії поділяються на суцільні, вибіркові і комбіновані.
Суцільні ревізії проводяться, коли необхідно перевірити лише найбільш важливі й складні операції, а також коли виявлені значні недоліки, порушення або зловживання. Під час таких ревізій перевіряються за визначений період усі без винятку первинні документи з банківських операцій, записи в облікових регістрах та звітності. Це найефективніший вид ревізії, однак і найбільш трудомісткий.
Вибіркові ревізії передбачають перевірку банківських операцій, первинних документів і облікових регістрів за визначені ревізором проміжки часу всередині періоду ревізії. При цьому важливого значення набуває правильність відбору банківських документів та облікових регістрів для перевірки. Відбір документів та облікових регістрів робиться за більш чи менш тривалий період, протягом якого можуть повторюватися порушення, недоліки чи зловживання.
У низці випадків здійснюються комбіновані ревізії, які поєднують у собі ознаки суцільних і вибіркових ревізій. Банківські операції, де можливі великі зловживання і порушення, ревізуються у суцільному порядку, а всі інші - у вибірковому. Якщо під час вибіркової ревізії будуть виявлені зловживання та інші серйозні порушення, то слід провести суцільну перевірку документів і записів в облікових регістрах, що стосуються відповідних банківських операцій.

 

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.