ГЛАВА 13 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ГЛАВА 13 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

Мета вивчення
Після вивчення глави 13 Ви повинні знати:
1. Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та затрати банків.
2. Методику обліку надходження, вибуття, передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів.
3. Порядок відображення в обліку малоцінних предметів та господарських матеріалів.
4. Порядок відображення в обліку результатів індексації та інвентаризації всіх видів матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
5. Методику відображення всіх видів матеріальних цінностей та нематеріальних активів у звітності.

13.1. Документальне забезпечення обліку
Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і у невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній вигляд (форму) та поступово зношуються протягом тривалого періоду.
До основних засобів належать предмети зі строком служби понад один рік, вартість яких визначена урядом України. Гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може регламентуватися Міністерством фінансів України.
За функціональним призначенням розрізняють операційні основні засоби, що беруть безпосередньо участь у банківській діяльності або сприяють її здійсненню (будівлі, споруди, силові машини, обладнання, робочі машини і обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва) і неопераційні основні засоби, що не беруть безпосередньо або опосередковано участі у банківській діяльності та призначені в основному для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб працівників банку (будівлі, споруди, обладнання, машини і апарати тощо, що використовуються у невиробничій сфері).
Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать бібліотечні фонди, а також зброя та засоби охоронно-пожежної сигналізації.
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і погашення їх вартості здійснюється щомісяця шляхом нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів.
Амортизація не нараховується на бібліотечні фонди. Придбання бібліотечних фондів здійснюється за рахунок відповідних джерел фінансування.
Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є:
— правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом основних засобів;
— контроль за збереженням основних засобів;
— правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення).
На практиці наказом керівника установи банку призначається особа, відповідальна за збереження основних засобів, з якою укладається угода про матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Кожному інвентарному об'єкту, незалежно від того, знаходиться він в експлуатації чи в запасі, надається відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі та в інвентарній картці (додаток 28), або в книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів (додаток 29), якщо кількість об'єктів незначна (декілька десятків найменувань).
Картки розміщуються в картотеці за групами однорідних предметів. Надані номери зберігаються за об'єктом на весь період його знаходження в певній установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути передані іншим об'єктам.
Інвентарні номери основних засобів повинні бути відмінні від інвентарних номерів малоцінних та швидкозношуваних предметів. Рекомендується при наданні предмету інвентарного номера включати в нього номер балансового рахунку.
Облік основних засобів в інвентарних картках, а також в інвентарній книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів називається аналітичним.
Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний об'єкт окремо. Допускається ведення інвентарних карток на групу однорідних об'єктів, одночасно придбаних та однакової вартості.
Картки об'єктів основних засобів, що не експлуатуються, групуються окремо.
Облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення даних регістрів повинна забезпечити наявність усіх необхідних реквізитів і звірку аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.
При веденні обліку в автоматизованому режимі здійснюється роздрук матеріалів звірки даних аналітичного обліку з синтетичним на перше число кожного місяця.
Зміна первісної вартості допускається лише у разі добудови, дообладнання, реконструкції, завершеного капітального ремонту, частково ліквідації об'єктів, а також індексації, проведеної за рішенням уряду України.
Проіндексовані об'єкти основних засобів згідно з «Відомістю індексації балансової вартості основних фондів та їх зношення» (додаток 30) записуються за відновною вартістю в розділ картки «Добудовування, доустаткування, модернізація, індексація».
Інвентарна книга обліку основних засобів у кінці року не закривається, і записи в ній продовжуються в новому році.
Після завершення звітного року в книзі робиться відмітка про звірку аналітичного обліку з синтетичним станом на 1 січня року, яка підтверджується підписом головного бухгалтера чи іншою відповідальною особою.
Облік об'єктів основних засобів за місцем експлуатації (знаходження) здійснюється в інвентарному списку (додаток 31). Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцем знаходження повинні відповідати записам в інвентарних картках (книгах).
Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основних засобів за їх класифікаційними ознаками за підсумковими даними записів у звітному місяці в інвентарних картках (книгах) заповнюється «Картка обліку руху основних засобів» визначеної форми (додаток 32). Ці картки ведуться окремо за кожною галузевою групою і ознакою використання основних засобів, а також за галузевою групою основної діяльності, крім цього, за видами основних засобів.
Придбані, змонтовані, заново побудовані та безкоштовно одержані об'єкти основних засобів оприбутковуються на підставі актів приймання-передачі основних засобів за формою, наведеною у додатку 33, які складаються на кожний об'єкт окремо.
Складання акта на кілька об'єктів основних засобів допускається у разі, якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і під відповідальність однієї особи.
Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому подається склад комісії, детальна характеристика об'єкта, джерело придбання (введення), рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка технічна характеристика, відповідність технічним умовам, підсумок комісії. Вказується також, хто прийняв, необхідні відомості для нарахування зношення. У разі, якщо в установу надходять основні засоби, що були в експлуатації, в акті приймання-передачі вказують суму зношення.
Акт затверджується керівником установи і зберігається разом з технічною документацією в бухгалтерських документах дня.
При введенні в дію деяких об'єктів, що потребують спеціальних актів державного приймання, вищевказаний акт не складається.
Приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання об'єкта, що здійснюється шляхом капітальних вкладень, збільшує його балансову вартість, оформляється «Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів» довільної форми.
На підставі цих документів відкривається інвентарна картка об'єкта, присвоюється порядковий номер, який потім проставляється в акті приймання-передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного пооб'єктного обліку основних засобів.
Основні засоби можуть вибувати внаслідок безкоштовної передачі юридичній чи фізичній особі обладнання чи інвентаря, закінчення строку їх служби, повного зношення об'єкта обліку, реалізації через недоцільність подальшого використання, в результаті морального зношення, а також внаслідок крадіжки чи руйнування через аварії, стихійні лиха тощо. Записи в бухгалтерському обліку за вибуттям основних засобів здійснюються на підставі акта вибуття.
Для списання з балансу основних засобів створюється постійно діюча комісія в складі: заступника керівника (голова комісії), головного бухгалтера або його заступника, комірника та інших осіб.
Постійно діюча комісія:
— здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підлягають списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) та інше, а також дані бухгалтерського обліку, і визначає можливість його подальшого використання;
— виявляє причини списання основних засобів (зношення, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія тощо). Якщо втрата майна виявилася наслідком безгосподарності, безконтрольності, комісія вносить пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законом;
— визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, що списується, і здійснює їх оцінку;
— складає акт на списання. При огляді об'єктів, що списуються, і складанні актів на їх списання використовується необхідна технічна документація. Акти складаються за формами, які наведені у додатках 34, 35;
— здійснює контроль за вилученням з основних засобів, що списуються, придатних для використання вузлів, деталей, матеріалів, кольорових і дорогоцінних металів (за даними паспортів), визначає їх кількість, вагу і контролює завдання під матеріальну відповідальність певних осіб.
В актах на списання вказуються основні дані, що характеризують об'єкт: рік виготовлення чи побудови, дата його надходження в установу банку, період (час) введення в експлуатацію, первісна вартість об'єкта (для проіндексованих — відновлена), сума нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку, кількість капітальних ремонтів та інші дані. Докладно висвітлюються також причини вибуття об'єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, вузлів.
При списанні автотранспортних засобів, крім того, зазначається пробіг автомобіля і подається технічна характеристика основних агрегатів і деталей, можливість їх подальшого використання.
При списанні з балансу основних засобів, що вибули внаслідок аварій, до акта на списання додається копія акта про аварію, а також наводяться причини, що зумовили аварію, та заходи, вжиті щодо винних осіб.
Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів затверджуються керівником установи чи його заступником протягом 10 днів.
Непридатні деталі машин, повністю непридатні машини та інші предмети, інвентар, отримані при розбиранні будівель, споруд, устаткування, обчислювальної техніки, списаних з балансу за не придатністю, якщо вони можуть бути використані як брухт, паливо тощо, враховуються позасистемно. При цьому в книзі позасистемного обліку вказується інвентарний номер, балансова вартість списаних предметів, вартість предметів за цінами можливого використання, сума, отримана від реалізації брухту. Особа, якій доручено зберігання майна, списаного з балансу (комірник чи механік), розписується в акті про його приймання. Після використання чи реалізації предметів, врахованих позасистемно, їх списують у встановленому порядку.
Списання з балансу автомобілів здійснюється після зняття їх з обліку в місцевому органі Державтоінспекції.
При знищенні списаних основних засобів складається акт про їх знищення довільної форми.
Для виявлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю основних засобів у банках не менше одного разу на рік, перед складанням річного звіту, здійснюється інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.
Інвентаризація також потрібна у разі зміни матеріально відповідальних осіб (на день прийняття-передачі справ); при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей; у разі пожежі або стихійного лиха; реорганізації чи ліквідації установи банку.
Для проведення інвентаризації основних засобів створюється інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом керівника.
У разі неповного складу інвентаризаційних комісій та відсутності матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться.
Наявність основних засобів реєструється в інвентаризаційному описі, форма якого наведена у додатку 36. Після звіряння даних описів з даними обліку виявляються розбіжності, причиняких з'ясовуються.
Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за внесення до опису неправильних даних про інвентаризовані об'єкти.
До опису забороняється вносити дані про залишки цінностей зі слів матеріально відповідальних осіб або за даними обліку, але без перевірки їх фактичної наявності.
Під час інвентаризації основних засобів встановлюється не лише їх наявність, але й фактичний стан (міра спрацювання), правильність зарахування до відповідної групи активів установи (основних засобів чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Якщо в процесі інвентаризації виявлено факти віднесення основних засобів до розряду малоцінних і швидкозношуваних предметів чи навпаки, а також наявність предметів, стосовно яких немає записів у облікових регістрах, то комісія з'ясовує, коли і за чиїм розпорядженням побудовано (придбано, оплачено) такі об'єкти (роботи), за рахунок яких джерел списано відповідні затрати, із відображенням цих даних у протоколі засідання комісії та пропозицією про внесення змін до облікових даних. Дооцінка об'єктів, виявлених інвентаризацією як не взятих на облік, здійснюється згідно із сучасною вартістю їх відтворення, а спрацювання відповідно визначається за технічним станом з оформленням акта оцінки їх спрацювання.
Основні засоби, що перебувають в оренді, у ремонті тощо, заносяться до інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших документів, які засвідчують приймання зазначеного майна ремонтними, обслуговуючими та іншими підприємствами. На основні засоби, не придатні для використання, інвентаризаційні комісії складають акти на списання.
Основні засоби, що надходять під час інвентаризації, приймаються матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії та заносяться до окремого інвентаризаційного опису.
При тривалій інвентаризації, у виняткових випадках, матеріальні цінності можуть відпускатися матеріально відповідальними особами в присутності членів інвентаризаційної комісії. Такі цінності відносять до окремого інвентаризаційного опису.
При інвентаризації основних засобів встановлюється, коли і за чиїм розпорядженням прийняті невраховані об'єкти, виявлені при інвентаризації, за рахунок яких джерел списані затрати на їх придбання, з відображенням цих даних у протоколі засідання інвентаризаційної комісії.
Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у п'ятиденний термін розглянутий і затверджений керівником установи банку.
Результати інвентаризації мають бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому закінчено інвентаризацію.

13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
Придбання об'єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі та виробничих підприємств, а покривається за рахунок власного прибутку. Розглянемо ці операції на конкретному прикладі.
Банк придбав меблі для операційного залу. В рахунку-фактурі зазначено, що:
Відпускна ціна — 10 000 грн.
Витрати на доставку — 1000 грн.
Разом до оплати—11 000 грн.
На придбання в обліку відображають:
а) здійснення постачальнику попередньої оплати, згідно з угодою, наприклад, за меблі:
Д-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 11 000 грн.
б) при надходженні від постачальника комп'ютерного обладнання, згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану вартість:
Д-т рахунків:
№ 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 1 000 грн.
або
№ 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційнилш основними засобами» 11 000 грн.
К-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн.
в) обладнання вводиться в експлуатацію і зараховується до складу основних засобів:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» 11 000 грн.
або
№ 1500 «Неопераційні основні засоби» І 000 грн.
К-т рахунків:
№ 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 11 000 грн.
або
№ 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами» 11 000 грн.
Виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації, добудови та капітального ремонту підрядним або господарським сопсобом відображається в тій же послідовності і на тих же бухгалтерських рахунках розділу 4 «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи», на яких ми вище відобразили придбання об'єкта, тільки з додатковим використанням рахунків на використані будівельні матеріали, оплату праці та нарахування на неї в різні бюджетні та позабюджетні фонди, які списуються з кредитів цих рахунків у дебет рахунку № 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» або рахунку № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами».
Облік поточного ремонту. Витрати на виконання поточного ремонту операційних основних засобів відносять на собівартість банківських послуг. Якщо з підрядником укладено угоду на виконання поточного ремонту основних засобів кошторисною вартістю 7000 грн., то банк складає такі проводки:
а) на передоплату:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 7000 грн.
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 7000 грн.
б) на виконані роботи згідно з актом приймання-передачі робіт:
Д-т рахунку
№ 7420 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів» 7000 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 7000 грн.
Якщо підрядно здійснено поточний ремонт не операційних основних засобів, то його вартість відноситься за рахунок власного прибутку (спецфондів) банку, що залишаються в його розпорядженні.
Безоплатне одержання основних засобів. Основні засоби можуть надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юридичних осіб. Безоплатно отримані основні засоби враховуються за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за документами прийманняпередачі.
На підставі акта приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих основних засобів відображається проводкою:
Д-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби»
К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»
або
Д-т рахунку
№ 4500 «Неопераційні основні засоби»;
К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів».
При отриманні основних засобів за цінами, визначеними експертним шляхом, проводки щодо зношення не здійснюються.
Операції з безкоштовного отримання основних засобів оподатковуються згідно з чинним законодавством.
Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. З метою приведення балансової вартості основних засобів у відповідність з ринковими цінами і умовами відтворення банки мають право здійснювати їх переоцінку.
Ринкова вартість основних засобів визначається експертним шляхом. При цьому балансова вартість об'єкта може збільшуватися (дооцінка) або зменшуватися (уцінка).
У випадку дооцінки складають бухгалтерську проводку:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
К-т рахунку
№ 5] 00 «Результати переоцінки основних засобів».
У випадку уцінки вона здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а при недостачі останньої — за рахунок витрат банку з відображенням бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 5100 «Результати переоцінки основних засобів»;
№ 7499 «Інші небанківські операційні витрати», субрахунок «Переоцінка основних засобів».
К-т рахунків:
№ 1100 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
Якщо ж під час наступної переоцінки вартість основних засобів зростає, то величина дооцінки враховується у складі доходів у розмірі раніше віднесеної на витрати суми оцінки конкретного об'єкта, а різниця — на кредит рахунку № 5100 «Результати переоцінки основних засобів». У подальшому за об'єктами, які цілком замортизовані або реалізуються, зазначена різниця дооцінки зараховується до складу прибутків бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 5100 «Результат переоцінки основних засобів»;
К-т рахунку
№ 5030 «Прибутки минулих років».

13.3. Облік зношення основних засобів
Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації.
Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою:
АВ = ЦП-Л В ,
            N
де АВ — амортизаційні відрахування; ЦП — ціна придбання (або спорудження) об'єкта; ЛВ — ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи продаж); N — визначений строк корисного використання в місяцях.
На нарахування амортизації за об'єктами виробничого призначення складається бухгалтерська проводка:
Д-т рахунку
№ 742 «Витрати па утримання власних основних засобів та нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку
№ 7423 «Амортизація»;
К-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів».
Нарахування амортизації за об'єктами невиробничого призначення відноситься за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні банку:
Д-т рахунку
№ 5020 «Загальні резерви»;
К-т рахунку
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів».

13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача
Облік ліквідації основних засобів. На їх списання з балансу складають бухгалтерські проводки:
а) на суму зношення:
Д-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів»:
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби»,
або
Д-т рахунку
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів»;
К-т рахунку
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
б) на балансову вартість:
Д-т рахунків:
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів»
або
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Не операційні основні засоби».
Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин обліковуються поза балансом, а при їх реалізації виручка зараховується до непередбачених доходів бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи безоплатної передачі.
Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів.
У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об'єкта сума перевищення зараховується на кредит рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів», а при перевищенні балансової вартості над виручкою різниця відноситься на дебет рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів». Розглянемо це на прикладах.
1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю об'єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн. при його первісній вартості 10 000 грн. і зношенні 2 000 грн. складають бухгалтерські проводки:
а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації:
Д-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів» 2000 грн.
К-т рахунку
№ 1100 «Операційні основні засоби» 2000 грн.
б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об'єкта основних засобів (10 000 - 2000 = 8000 грн.) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн.), визначається сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів»:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
К-т рахунків:
№ 1100 «Операційні основні засоби» 8000 грн.
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» 7000 грн.
в) на надходження грошей від дебітора-покупця:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 15 000 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 15 000 грн.
При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалізації об'єкта різниця відноситься на рахунок № 7490 такою бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10 000 грн.
№ 4409 «Знос операційних основних засобів» (або
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів») 1000 грн.
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» 1000 грн.
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби») 15 000 грн.
Безоплатна передача основних засобів відображається такими ж бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація.

13.5. Облік оперативного лізингу
Оперативний лізинг передбачає передачу (без списання з балансу) в оренду за плату, що є доходом, об'єкта основних засобів на певний період часу з поверненням лізингодавцю, тоді як при фінансовому лізингу об'єкт передається з метою викупу лізингоодержувачем після закінчення строку користування, обумовленого угодою. Останній обліковує одержаний об'єкт на позабалансових рахунках і здійснює оплату за його користування, яка складається із суми амортизації, винагороди та податку на додану вартість, які включаються в склад
витрат.
Розглянемо облік зазначених операцій на прикладі передачі в оперативний лізинг об'єкта операційних основних засобів.

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

Дебет

Кредит

1.

Передача об'єкта в оренду

У лізингодавця

5000

№4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Оперативний лізинг»

№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби»

2.

Щомісячне нарахування амортизації та віднесення й на витрати банку

№ 7423 «Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок «Амортизація»

№ 4409 «Знос операційних основних засобів», субрахунок «Оперативний лізинг»

100

3.

Отримання з орендаря:

а) амортизація + винагорода

б) ПДВ

№ 3578 «Інші нараховані доходи»

№ 6395 «Доходи від оперативного лізингу»

№6395 «Доходи від оперативного лізингу»

№3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»

120

24

4.

Надходження орендної плати

№ 1200 «Кореспондентський рахунок»

№ 3578 «Інші нараховані доходи»

144

5.

Перерахування ПДВ бюджету з орендної плати

№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами»

№ 1200 «Кореспондентський рахунок»

21

6.

Повернення орендарем основних засобів після закінчення строку оренди

№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Власні основні засоби»

№ 4400 «Операційні основні засоби», субрахунок «Оперативний лізинг»

5000

 

У лізингоодержувача

 

1.

Зарахування на позабалансові рахунки прийнятих в оренду основних засобів

№ 9840 «Орендовані основні засоби»

№ 9910 «Контр-рахунки для рахунків розділів 96—98»

5000

2.

Відображення орендної плати згідно з угодою

№ 7395 «Витрати на оперативний лізинг»

№ 3679 «Інші нараховані витрати»

144

3.

Перерахування орендних платежів Одночасно на позабалансових рахунках

№ 3678 «Інші нараховані витрати»

№ 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98»

№1200 «Кореспондентський рахунок»

№9819 «Інші цінності і документи», субрахунок «Зобов'язання за основними засобами, що використовуються
на правах оперативного лізингу»

144

144

4.

Накопичення витрат на капітальний ремонт, добудову, реконструкцію об'єкта на рахунку № 1138 із нього через амортизацію списування на витрати

№ 7423 (витрати) «Амортизація», субрахунок «Капітальні вкладення за основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг»

№4438 «Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в оперативний лізинг»

1000

5.

Передача лізингодавцю об'єкта після закінчення строку лізингу

№ 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98»

№ 9840

«Орендовані основні засоби»

5000

13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту
Відповідно до Закону України «Про заставу» від 02.10.92 р. Банки можуть надавати кредити під заставу майна. Запровадження Закону повинно забезпечувати своєчасне повернення наданих банками кредитів.
Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні активи.
Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодавця чи заставотримача, експлуатується чи зберігається, до моменту реалізації застави облік його та нарахування амортизації (зношення) здійснюється заставодавцем.
Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заставу основних засобів.
Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставотримач обліковує на позабалансових рахунках бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95» 500 000 грн.
К-т рахунку
№ 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку» 50 000 грн.
Видано короткостроковий кредит заставодавцю під заставлене ним майно:
Д-т рахунку
«Позичковий рахунок заставодавця» 50 000 грн.
К-т рахунку
«Кредиторський рахунок у Національному банку України», поточний рахунок заставодавця 50 000 грн.
У випадку неплатоспроможності заставодавця погасити кредит, банк-заставотримач майна реалізує його, відображаючи операцію надходження грошей і погашення виданого кредиту бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
«Коррахунок у Національному банку України» 45 000 грн.
К-т рахунку
«Позичковий рахунок заставодавця» 45 000 грн.
Недостатньо виручена сума від продажу майна може бути компенсована реалізацією іншого майна боржника. Різниця може бути списана також за рахунок спеціальних резервів бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунків:
№ 1590 «Резерви під заборгованість інших банків» (або № 2400 «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам») 5 000 грн.
К-т рахунку
«Позичковий рахунок (клієнта)» 5 000 грн.
Після цього з позабалансового обліку списується вартість об'єкта, одержаного під заставу:
Д-т рахунку
№ 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку» 50 000 грн.
К-т рахунку
№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95» 50 000 грн.
Якщо заставлене майно згідно з угодою переходить у власність банка-заставотримача за ринковою ціною, то в обліку цю операцію відображають таким чином:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 1500 «Неопераційні основні засоби»).
К-т рахунків:
«Позичковий рахунок клієнта»;
«Відсоткові доходи банку».
І одночасно:
Д-т рахунків
№ 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника» (або № 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку»).
К-т рахунку
№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95».
Передача банком основних засобів під заставу відображається бухгалтерськими проводками:
1) на передачу під заставу:
Д-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераційні основні засоби»), субрахунок «Надана застава».
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераціині основні засоби»);
2) одночасно сума застави відображається на позабалансових рахунках:
Д-т рахунку
№ 9510 «Надана застава».
К-т рахунку
№ 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95».
Якщо заборгованість за одержаний кредит погашена банком, то вище наведені проводки складаються у зворотному напрямку.
Якщо операції застави здійснюються з нематеріальними активами, то в обліку вони відображаються на тих же методичних принципах, що і з основними засобами, які розглянуті вище.
Витрати, пов'язані зі збереженням, ремонтом, реалізацією заставленого майна, відносять на операційні витрати заставотримача.

13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі основних засобів.
Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їхнього зарахування на баланс складається бухгалтерська проводка:
Д-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби»;
№ 4300 «Нематеріальні активи».
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
1. Для списання з балансу виявленої нестачі, її відносять, за мінусом зношення, на рахунок № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» з метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами бухгалтерськими проводками:
Д-т рахунків:
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
№ 4309 «Знос нематеріальних активів»;
№ 1109 «Знос операційних основних засобів»;
№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів».
К-т рахунків:
№ 4300 «Нематеріальні активи»;
№ 4400 «Операційні основні засоби»;
№ 4500 «Неопераційні основні засоби».
На відшкодування нестачі:
Д-т рахунку
«Кореспондентський рахунок, рахунок готівкових коштів»;
К-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку». За відсутності винних чи відмови судом:
Д-т рахунку
№ 7800 «Непередбачені витрати»;
К-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
Д-т рахунку
№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи»;
К-т рахунку
№ 4400 «Операційні основні засоби (відповідний субрахунок)».
б) як зношення по вибутку:
Д-т рахунку
№ 4409 «Знос операційних основних засобів»;
К-т рахунку
№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості нестачі:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей»);
К-т рахунку
№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи».
2. Суму нестачі основних засобів з окремого рахунку переносять на конкретні рахунки матеріально відповідальних осіб:
Д-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей».
3. Додатково покладається на винного в нестачі різниця між обліковими і роздрібними цінами:
Д-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунку
№ 6199 «Інші небанківські операційні доходи».
4. Додатково на винних нараховується податок на додану вартість на різницю між обліковими і роздрібними цінами для відшкодування нестачі:
Д-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунку
№ 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами».
5. Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою нестачею з винних осіб:
Д-т рахунку
№ 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок № 120 «Коррахунок у Національному банку України»);
К-т рахунку
№ 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку».
У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в утриманні з них відмовлено судом, виявлені нестачі основних засобів списуються за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (його фонду розвитку або інших спецфондів):
Д-т рахунку
№ 502 «Загальні резерви банку» (відповідно за рахунок фонду розвитку або інших спецфондів);
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі товарноматеріальних цінностей»).

13.8. Облік нематеріальних активів
Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 р., у складі нематеріальних активів відображаються придбані банком права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на фондовій біржі, об'єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові права, програмне забезпечення ЕОМ тощо.
Характерною особливістю об'єктів нематеріальних активів є тривалий період їх використання і поступова передача вартості через нарахування зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком експертним шляхом, враховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на десять років (але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку передбачено активний рахунок № 4300 «Нематеріальні активи».
Аналітичний облік ведеться в книзі пооб'єктного обліку нематеріальних активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного використання, суми щомісячно зараховуваного зношення і залишкової вартості об'єкта.
Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається відповідними бухгалтерськими проводками. Розглянемо їх.
Придбання об'єктів нематеріальних активів. В їх вартість входить і податок на додану вартість, який згідно з чинним законодавством не відшкодовується банкам, як це здійснюється для торговлі й виробничих підприємств, з бюджету, а покривається за рахунок власного прибутку. Тому:
— якщо це об'єкт виробничого призначення, то на його величину зменшується вартість об'єкта, що включається до складу основних засобів, щоб не завищувати в подальшому нарахування зношення, які відносять на собівартість банківських послуг;
— якщо це об'єкт невиробничого характеру, призначений для культурно-побутового і соціального обслуговування працівників банку, то ПДВ включається у вартість об'єкту цих основних засобів. При цьому нараховувана в подальшому амортизація буде віднесена за рахунок власного прибутку (ФЕС). Придбання в обліку відображають наступним чином:
а) наприклад, продавцю здійснено попередню оплату згідно з угодою за програмне забезпечення ЕОМ:
Д-т рахунку
№3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) при надходженні від продавця програмного забезпечення ЕОМ згідно з рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає в себе і податок на додану вартість:
Д-т рахунку
№ 4310 «Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»;
К-т рахунку
№ 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;
в) програмне забезпечення вводиться в експлуатацію і зараховується до складу нематеріальних активів (оприбуткування в межах основних засобів):
Д-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи»;
К-т рахунку
№ 4310 «Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами».
Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріальні активи можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. Безоплатне отримання їх враховується за цінами, визначеними експертним шляхом, чи за даними документів приймання-передачі.
На підставі акту приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих нематеріальних активів відображається проводкою:
Д-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок);
К-т рахунку
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів).
Облік зношення нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку. Протягом терміну експлуатації об'єктів нематеріальних активів банк щомісяця розраховує суму їх амортизації (зношення) і відносить її на витрати банку. Нарахування зношення не припиняється, якщо об'єкти перебувають у запасі. Для розрахунку зношення повинна бути відома вартість об'єктів і визначена для неї норма у відсотках. Нарахування зношення припиняється при досягненні її рівня до балансової вартості об'єкта нематеріальних активів. Для нарахування зношення складають проводку:
Д-т рахунку
№ 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів», субрахунок № 7423 «Амортизація»;
К-т рахунку
№ 4309 «Знос нематеріальних активів».
Облік вибуття об'єктів нематеріальних активів. Вибуває повністю амортизований (зношений) об'єкт, розмір зношення якого досяг балансової вартості об'єкта:
К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок).
Списання з балансу неповністю зношеного об'єкта нематеріальних активів (наприклад, будівлі виробничого призначення):
а) на суму зношення:
Д-т рахунку
№ 4309 «Зношення нематеріальних активів»;
К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи»;
б) на балансову вартість:
Д-т рахунку
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів)
або № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»;
К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи».
Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації на перевищення виручки (як доходу). Наприклад, реалізовано об'єкт за 1500 грн. при балансовій вартості 1000 грн. і зношенні 200 грн., складається бухгалтерська проводка:
а) на суму зношення:
Д-т рахунку
№ 4309 «Знос нематеріальних активів» 200 грн.
К-т рахунку
№ 4300 «Нематеріальні активи» 200 грн.
б) на суму перевищення:
Д-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 1 500 грн.
К-т рахунків:
№ 4300 «Нематеріальні активи» 800 грн.
№ 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 700 грн.
в) на надходження оплати:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному бачку України» 1 500 грн.
К-т рахунку
№ 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» 1 500 грн.
Якщо ж виручка нижча балансової вартості, то вона відображається на рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів». Наприклад, якщо балансова вартість об'єкта становить 1 500 грн., зношення — 400 грн., а виручка — 1 000 грн., то складається бухгалтерська проводка такого змісту:
Д-т рахунків:
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 1 000 грн.,
№ 4309 «Зношення нематеріальних активів» 400 грн.,
№ 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 100 грн.
К-т рахунку:
№ 4300 «Нематеріальні активи» 1 500 грн.
Безоплатна передача нематеріальних активів відображається такими ж бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація.
При безкоштовній передачі нематеріальних активів операції відображаються через реалізацію з нарахуванням, згідно з чинним законодавством, податку на додану вартість із залишкової вартості.
При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають матеріально-фізичних ознак, їх наявність встановлюється за документами, що були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими підтверджуються майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій щодо їх застосування, а також експлуатаційним випробуванням у роботі. За усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження термінів використання нематеріальних активів і норми їх зношення (амортизації).
Принципи методичного відображення в обліку результатів інвентаризації нематеріальних активів аналогічні методиці з основними засобами (див. п. 13.7).

13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
Малоцінними вважаються предмети, вартість яких за одиницю складає 15 неоподатковуваних мінімумів заробітної плати (17 грн.), тобто 255 грн., незалежно від строку служби. До швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує одного року незалежно від вартості. Вони обліковуються на рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП), до якого рекомендуємо відкрити такі субрахунки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб та в переробці»;
«МШП в дорозі»;
«Результати переоцінки вартості МШП»;
«Знос МШП».
Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками, по місцю їх знаходження і матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами).
Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22.05.96 р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів» передбачено такі форми:
МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів (пристосувань)»;
МШ-2 «Картка обліку МШП»;
МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)»;
МШ-4 «Акт вибуття МШП»;
МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні»;
МШ-6 «Персональна картка № — обліку спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;
МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань»;
МШ-8 «Акт на списання МШП».
В установі банку необхідно забезпечити контроль за збереженням малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності й руху за місцями збереження і використання — на складі, у коморах, у матеріально-відповідальних осіб.
Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для обліку МШП (інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під розписку працівнику або бригадиру із комори для тривалого користування. Вона заповнюється в одному примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети.
Облік переданого в експлуатацію інвентаря здійснюється в «Відомісті обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань» (форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентаря по кожній особі, яка відповідає за збереження малоцінного інвентаря.
Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних господарських операцій щодо надходження від постачальників, безкоштовно, як лишків при інвентаризації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, безкоштовно і виявлених нестач при інвентаризації) МШП.
1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку.
У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх оприбуткуванням на склад відображаються таким чином.
Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП:
Д-т рахунку
№3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП»;
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України».
Аналогічною бухгалтерською проводкою відображається також оплата послуг за доставку закуплених у постачальника МШП.
Одержані МШП прибуткуються на склад (разом з витратами на доставку):
Д-т рахунку
№ 3410 «МШП на складі»;
К-т рахунку
№ 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та МШП».
Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з податком на додану вартість.
2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються фонди банку бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 3410 «МШП па складі»;
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватись у відповідності з чинними нормативними документами Кабінету Міністрів України, в обліку складають бухгалтерський запис:
Д-т рахунку
№ 3410 «МШП на складі»;
К-т рахунку
№ 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».
4. У банківській системі, за діючою методикою Мінфіну України, при передачі МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських послуг (якщо це пов'язано з основною діяльністю установи), або за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, якщо МШП призначені для забезпечення культурних і соціально-побутових потреб працівників банку. Розглянемо це на прикладі бухгалтерських проводок.
Приклад 1. Передано в експлуатацію МШП для основної діяльності:

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано МШП зі складу в експлуатацію

341 (в експлуатації)

3410 (на складі)

1000

2.

Нараховано зношення МШП в розмірі 100 % вартості й віднесено на господарські витрати

7431 (господарські витрати)

341 (знос МШП)

1000

3.

Списано з балансу МШП через непридатність для експлуатації

3419 (знос МШП)

341 (в експлуатації)

1000

4.

Оприбутковано господарські матеріали за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо)

3400 (господарські матеріали)

341 (в експлуатації)

150

5.

Одночасно методом «сторно» зменшено господарські витрати на вартість оприбуткованих матеріалів

7431 (господарські витрати)

341 (МШП в експлуатації)

150

Приклад 2. Передано в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-побутових і культурних потреб працівників банку:

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Передано МШП зі складу в експлуатацію власній соцкультпобут-сфері

341 (в експлуатації)

3410 (на складі)

500

2.

Нараховано зношення МШП при передачі в розмірі 100 % їх вартості (за рахунок спецфондів)

7493 (витрати на неопераційні підрозділи банку)

341 (знос МШП)

500

3.

Списано МШП у зв'язку з непридатністю для подальшого використання

3419 (знос МШП)

341 (МШП вексплуатації)

500

4.

Оприбутковано товарно-матеріальні цінності за ціною можливого використання (металобрухт, вторсировина тощо)

3400 (господарські матеріали)

341 (МШП в експлуатації)

80

5.

Одночасно методом «сторно» зменшено витрати, віднесені раніше (див. операцію 2) за рахунок спецфондів банку

7493 (витрати на неопераційні під розділи банку)

341 (МШП в експлуатації)

80

5. При поверненні МШП після експлуатації на склад вони прибутковуються за цінами можливого використання або реалізації, наприклад, на 400 грн., порівняно із переданими з початковою вартістю 1000 грн. При цьому на суму оприбуткування зменшуються витрати за відповідними рахунками, на які раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в бухгалтерському обліку таким записом.
На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн.:
Д-т рахунку
№ 3410 «МШП на складі» 400 грн.
К-т рахунку
№ 743 «Інші експлуатаційні витрати» субрахунок
№ 7431 «Господарські витрати» 400 грн.
На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже повернутих на склад з початковою вартістю і нарахованим при цьому 100 % зношенням у сумі 1000 грн.:
Д-т рахунку
№ 341, субрахунок «Знос МШП» 1 000 грн.
К-т рахунку
№ 341, субрахунок «МШП в експлуатації» І 000 грн.
6. Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, відображається такими бухгалтерськими проводками:

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1.

Оприбуткування на склад МШП із експлуатації за ціною можливої реалізації або іншою (облікова ціна передачі в експлуатацію 800 грн, оцінкова — 600 грн.

3410 (МШП на складі)

7431 витрати

600

2.

Зменшення облікової вартості МШП у складі експлуатаційних і нарахування зношення

341 Субрахунок «Знос»

341 субрахунок в експлуатації

800

3.

Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, за рахунок власного прибутку (спецфондів)

5020 (загальні резерви)

3410 на складі

600

7. При реалізації надлишкових МШП для визначення фінансового результату від таких операцій використовують рахунок № 6499 «Інші небанківські операційні доходи». Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за договірною ціною 5000 грн., якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 грн.:
а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фактичною собівартістю):
Д-т рахунку
№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 3 000 грн.
К-т рахунку
№ 3410 «МШП па складі» 3 000 грн.;
б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною:
Д-т рахунку
№ 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»5 000 грн.
К-т рахунку
№ 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 5 000 грн.;
в) надходження оплати від дебітора за МШП:
Д-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 5 000 грн.
К-т рахунку
№3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і МШП»5 000 грн.
8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження.
Виявлені надлишки прибуткуються бухгалтерською проводкою:
Д-т рахунку
№ 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунки:
«МШП на складі»;
«МШП в експлуатації»;
«МШП у підзвітних осіб».
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподаткуванню, згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %.
Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у складі дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з винних або списуються згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. за рахунок власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи.
Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з'ясовують, що низка об'єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Переведення відображають такими бухгалтерськими проводками:
а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів:
Д-т рахунку
№ 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (відповідний субрахунок);
К-т рахунків:
№ 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний субрахунок);
або
№ 4500 «Неопераційні основні засоби»;
б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються із складу основних засобів:
Д-т рахунків:
№ 4409 «Зношення операційних основних засобів»;
№ 4509 «Зношення неопераційних основних засобів».
К-т рахунку
№ 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів»;
в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби):
Д-т рахунку
№ 5020 «Загальні резерви» (за рахунок спецфондів банку);
К-т рахунку
№ 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Зношення МШП»;
г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні засоби):
Д-т рахунку
№ 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок «Знос МШП»;
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
Облік господарських матеріалів. Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, матеріали для поточного ремонту приміщень і інвентаря, запасні частини до автомобілів, спецодяг, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються на рахунку третього порядку № 340 «Господарські матеріали» (на відповідних субрахунках — на складі, в підзвіті, в дорозі).
Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капітального ремонту також обліковуються на рахунку № 340. Аналітичний облік матеріалів здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; в ремонті чи переробці; тимчасові пристосування і обладнання на будові; в дорозі.
На складі ведеться сортовий кількісний облік у картках або в книзі складського обліку.
Наказом керівника банку призначається матеріально відповідальна особа (завідувач складу, завідувач господарством, заступник керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відповідає за збереження матеріалів.
Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповноважених на це керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про видачу і розпискою про отримання надходить у бухгалтерію, другий — залишається у завскладом, а третій — видається одержувачу. В бухгалтерії видані матеріали розцінюються, і вартість їх списується за кредитом рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок) і дебетом відповідного рахунку (за напрямком використання матеріалів).
В установах банку, де запаси господарських матеріалів невеликі й передаються на збереження особам, які їх використовують, складський облік не ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямками їх використання і кредит рахунку № 340 «Господарські матеріали» (з відповідного субрахунку).
Збереження матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших місцях зберігання, виходячи із фактичних їх залишків і даних обліку. Так, бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щокварталу звіряє їх кількісні залишки на складі по картонках з даними залишків за обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквартально.
Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб, при крадіжках, пожежах і обов'язково станом на кінець звітного року на складі проводиться інвентаризація матеріалів.
У системі рахунків облік надходження і використання господарських матеріалів відображають таким чином:
На придбання господарських матеріалів:
а) на здійснення попередньої оплати постачальнику:
Д-т рахунку
№ 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів»;
К-т рахунку
№ 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;
б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на додану вартість):
Д-т рахунку
№ 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т рахунку
№ 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів».
2. На безкоштовне одержання і оприбуткування надлишків, виявлених під час інвентаризації:
Д-т рахунку
№ 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т рахунку
№ 6800 «Непередбачені доходи».
3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами:
Д-т рахунку
№ 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок);
К-т рахунку
№ 3408 «Результати переоцінки вартості господарських матеріалів».
4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на виконання робіт і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість) :
Д-т рахунків:
№ 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів» (відповідний субрахунок);
№ 743 «Інші експлуатаційні витрати» (відповідний субрахунок);
№ 350 «Витрати майбутніх періодів»;
К-т рахунку
№ 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок).
Методика відображення в бухгалтерському обліку операцій з реалізації господарських матеріалів, а також результатів їх інвентаризації подібна до методики з малоцінними і швидкозношуваними предметами розглянутій вище в цьому ж параграфі.

Контрольні запитання
1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування?
2. У чому суть нематеріальних активів?
3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних предметів як товарно-матеріальних цінностей довгострокового користування?
4. У чому суть господарських матеріалів щодо передачі їхньої вартості на витрати банку?
5. За якою вартістю всі види товарно-матеріальних цінностей відображаються в балансі банку?
6. Що таке об'єкт витрат? Навести приклад.
7. Наведіть принцип складання бухгалтерських проводок на віднесення амортизації до витрат банку.
8. У чому методичні принципи облікового віднесення до витрат банку малоцінних та швидкозношуваних предметів?
9. Пригадайте методику облікового відображення використання різних господарських матеріалів.
10. За рахунок яких джерел списуються результати від реалізації або ліквідації основних засобів та нематеріальних активів?
11. Які бухгалтерські проводки складаються у випадку виявлення при інвентаризації надлишків як основних засобів, так і нематеріальних активів? Чи є це об'єктом оподаткування?
12. У чому полягають особливості відображення в обліку виявлених інвентаризацією надлишків малооцінки і господарських матеріалів?
13. Наведіть методику облікового відображення нестач усіх видів товарно-матеріальних цінностей.

Вправи для самостійної роботи
Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.

№ з/п

Зміст операцій

Сума грош. од.

Вправа 1. Облік придбання та безкоштовного одержання основних засобів

1                    Сплачено постачальнику за комплект ЕОМ і                                    150,0

оргтехніки

2                     Одержано комплект ЕОМ і оргтехніки                                              150,0

3                     Нараховано підряднику за монтаж і установку                                  50,0

зазначеного обладнання

4                     ЕОМ і оргтехніка вводяться в експлуатацію і зараховуються до

основних засобів

5                    3 метою фінансування відображається джерело                               200,0

придбання основних засобів

6                     На основі акта приймання-передачі основних                                    100,0

засобів (або на основі акта експертної оцінки)

одержано безкоштовно комп'ютери на суму

 

Вправа 2. Облік результатів переоцінки основних засобів
7 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України здійснено:
7.1 Дооцінку:
а) основних засобів 420,0
б) незакінчених капвкладень 60,0
7.2 Уцінку:
а) основних засобів 80,0
б) незакінчених капвкладень 10,0
Вправа 3. Облік зношення та вибуття
8 Нараховано амортизацію за об'єктами основних засобів 5000,0
9 Відображається в обліку зношення основних засобів 5000,0
10 Вибувають повністю амортизовані основні засоби 3000,0
11 Вибувають неповністю амортизовані основні засоби з балансовою вартістю
100,0 грош. од. І зношенням на 90 грош. од.:
а) на суму зношення 90,0
б) на недоамортизовану частину 10,0
12 Реалізовані непотрібні основні засоби балансовою вартістю 200 грош. од. 
плюс 20 % ПДВ, із зношенням 150 грош. од.:
а) на суму виручки від реалізації 240,0
б) на ПДВ 40,0
в) на списання з балансу в межах зношення 150,0
г) на залишкову вартість 50,0
Вправа 4. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів
13 Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП 320,0
14 Одержано від постачальника і оприбутковано на склад МШП 320,0
15 Передано в експлуатацію МШП понад встановлену нормою вартості за одиницю:
а) передача на суму 140,0
б) нараховано зношення в розмірі 50 % 70,0
в) списується через рік на витрати по акту вибуття ще 50 % з урахуванням оприбуткування придатних матеріалів:
— оприбутковано матеріали, одержані при ліквідації 10,0
— донараховано зношення 60,0
— списано з балансу МШП, які ще обліковані на 130,0
рахунку № 942
Вправа 5. Облік матеріалів
16 Здійснено попередню оплату постачальнику 250,0
17 Оприбутковано одержані від постачальника матеріали
18 Витрачено і списано на поточні ремонти приміщень 250,0 
банку різні види матеріалів 170,0
Вправа 6. Відображення в обліку результатів інвентаризації
19 Оприбутковуються виявлені лишки: 80,0
а) основних засобів 30,0
б) матеріалів 40,0
в) МШП 50,0
20 Виявлені недостачі матеріалів відображаються в системі рахунків обліку всього на у т. ч.
а) у межах природних норм витрат 10,0
б) з вини матеріально відповідальних осіб 40,0

 

<< попередня     зміст     наступна >>

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.