Зміст. Облiк та аудит в комерцiйних банках - Герасимович Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Облік та аудиту комерційних банках/А. М.Герасимович, Т.В. Кривов'яз, О. А. Мазур та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Герасимовича.—Львів: Видавництво «Фенікс», 1999. — 512с.

Зміст 

Глава 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним банком
1.1. Реформа обліку і звітності в Україні
1.2. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку
1.3. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України
2.1. Об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки
2.2. План рахунків і принципи його побудови

2.3. Баланс комерційного банку та інші форми синтетичного обліку
2.4. Параметри і форми аналітичного обліку
2.5. Банківська документація
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 3. Організація бухгалтерського процесу
3.1. Зміст обліково-операційної роботи і побудова бухгалтерського апарату
3.2. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 4. Облік операцій з формування статутного капіталу банку
4.1. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку
4.2. Облік операцій з формування статутного капіталу банку
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 5. Облік міжбанківських розрахунків
5.1. Загальні правила розрахунків між банками та класифікація кореспондентських рахунків
5.2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ
5.3. Касове обслуговування установ комерційних банків та облік цих операцій
5.4. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за прямими кореспондентськими угодами
5.5. Правила виконання та обліку НБУ операцій за кореспондентським рахунком комерційного банку при наявності ухвали судів України щодо арешту грошових коштів, а також безспірне списання коштів
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи 

Глава 6. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій
6.1. Характеристика платіжних розрахунків клієнтів банку
6.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями
6.3. Облік операцій при розрахунках гарантованими дорученнями
6.4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями
6.5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками
6.6. Облік операцій при розрахунках акредитивами
6.7. Розрахунки платіжними вимогами без акцепту платників та безспірне стягнення коштів
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 7. Облік кредитних операцій
7.1. Організація обліку кредитних операцій
7.2. Облік позичкових операцій і послуг кредитного характеру

7.3. Облік операцій з формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів
7.4. Облік операцій кредитного характеру
7.5. Облік операцій з нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за надання послуг кредитного характеру
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 8. Облік касових операцій
8.1. Організація касової роботи
8.2. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки
8.3. Облік операцій видаткових кас
8.4. Інкасація грошової виручки
8.5. Зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах
8.6. Ревізія цінностей
8.7. Синтетичний облік касових операцій
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 9. Касове виконання Державного бюджету України
9.1. Організація касового виконання Державного бюджету України
9.2. Облік операцій з касового обслуговування коштів Державного бюджету України
9.3. Касове виконання місцевих бюджетів
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 10. Облік депозитних і довірчих операцій
10.1. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій
10.2. Облік депозитних операцій
10.3. Облік довірчих операцій
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 11. Облік операцій з цінними паперами
11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними
11.2. Облік операцій банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу
11.3. Облік довгострокових вкладень банку в цінні папери
11.4. Облік вкладень банку в боргові цінні папери
11.5. Облік пасивних операцій з цінними паперами за власними борговими зобов'язаннями
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 12. Облік валютних операцій
12.1. Сутність валютних операцій
12.2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
12.3. Неторговельні операції з валютними цінностями

12.4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків
12.4.1. Запровадження кореспондентських відносин
12.4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів
12.5. Інші валютні операції
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 13. Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів
13.1. Документальне забезпечення обліку
13.2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів
13.3. Облік зношення основних засобів
13.4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна передача
13.5. Облік оперативного лізингу
13.6. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту
13.7. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів

13.8. Облік нематеріальних активів
13.9. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських матеріалів
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 14. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності комерційних
14.1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
14.2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх обліком
14.3. Облік доходів і витрат банку
14.4. Облік фінансового результату і розподілу прибутку
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 15. Облік податків, зборів і внесків до державних та недержавних цільових
15.1. Види податків, які сплачують комерційні банки
15.2. Облік прямих податків: з прибутку, за користування землею, з власників транспортних засобів, з громадян
15.3. Облік непрямих податків: податку на додану вартість, акцизного та митних зборів
15.4. Облік внесків до державних цільових фондів
15.5. Облік місцевих податків і зборів
15.6. Фінансові санкції та їх облік
15.7. Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Глава 16. Звітність комерційних банків
16.1. Необхідність та користувачі звітності комерційних банків
16.2. Класифікація звітності комерційних банків
16.3. Характеристика звітності комерційних банків
16.3.1. Основна фінансова звітність
16.3.2. Допоміжна фінансова звітність
16.3.3. Звітність про депозитну діяльність банку
Контрольні запитання

 

Глава 17. Внутрішній аудит комерційного банку
17.1. Внутрішньобанківський аудит у системі внутрішнього контролю
17.2. Внутрішній аудит касових операцій
17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій
17.4. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій
17.5. Внутрішньобанківський аудит валютних операцій
17.6. Внутрішньобанківський аудит операцій з цінними паперами
17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат
17.8. Внутрішній аудит оподаткування банку
Контрольні запитання
Вправи для самостійної роботи

 

Додатки

 

Список літератури

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.