Оглавление Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Загрузка...

Зміст

 

Частина І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Розділ 1. Предмет і функції економічної теорії

§ 1. Предмет економічної теорії

§ 2. функції економічної теорії

§ 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"

 

Розділ 2. Основні методи пізнання соціально-економічних процесів

§ 1. Загальнонаукові методи

§ 2. Спеціальні методи 

 

Частина II. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори, зміст і результативність

§ 1. Виробництво як процес суспільної праці

§ 2. фактори виробництва: види, типи, функції 

§ 3. Поєднання факторів виробництва 

§ 4. Результативність виробництва 

§ 5. Науково-технічна революція і зміни у змісті й характері праці

§6. Ефективність суспільної праці і розширення джерел багатства суспільства

 

Розділ 4. Матеріальні основи розвитку сучасної цивілізації

§ 1. Об`єктивні основи і етапи цивілізаційного процесу 

§ 2. формування основ постіндустріальної цивілізації

 

Розділ 5. Економічна система суспільства і власність  

§ 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи

§ 2. Основи аналізу відносин власності

§ 3. Новітні тенденції у розвитку відносин власності

 

Розділ 6. Економічні потреби та інтереси - головна рушійна сила соціально-економічного прогресу

§ 1. Сутність потреб і особливості розвитку їх

§ 2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність виробництва

§ 3. Взаємозв`язок потреб, виробництва і попиту

§ 4. Економічні інтереси - рушійна сила соціально-економічного розвитку

 

Розділ 7. Суспільний поділ праці - джерело соціально-економічного розвитку

§ 1. Зміст суспільного поділу

§ 2. Поділ праці та організація управління

 

Розділ 8. Людина - основне джерело і критерій соціально-економічного

§ 1. Людина як елемент продуктивних сил, суб`єкт суспільних відносин і кінцева мета виробництва

§ 2. Зміна місця й ролі людини у виробництві в процесі науково-технічного прогресу

§ 3. Гуманізація виробництва і мотивація праці

 

Розділ 9. Багатство людського суспільства як результат і умова соціально-економічного розвитку

§ 1. Сутність суспільного багатства

§ 2. Структура і використання національного багатства

 

Частина III. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА І РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Розділ 10. Сутність і генезис товарного виробництва. Товар і його властивості

§ 1. Характеристика товарного виробництва

§ 2. Товар і його властивості

§ 3. Теорії вартості

 

Розділ 11. Гроші як економічна категорія

§ 1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей

§ 2. Функції грошей як загального еквівалента

§ 3. Концепції грошей

§ 4. Сучасні зміни в грошовому обігу

 

Розділ 12. Основні рушійні сили та економічні закони товарного виробництва

§ 1. Суперечності - джерело та рушійна сила розвитку товарного вироб-ництва

§ 2. Економічні закони і категорії товарного виробництва

 

Розділ 13. Ринкове господарство і його основні суб`єкти

§ 1, Ринкове господарство як невід`ємний компонент товарного виробництва

§ 2. Суб`єкти ринкового господарства

 

Розділ 14. Сучасний ринок, його структура і функції

§ 1. Ринок як полісистемне утворення

§ 2. Ринкова інфраструктура

§ 3. Функції ринку

 

Розділ 15. Конкуренція і монополія в ринковій системі

§ 1. Ринкові форми і способи ринкової поведінки економічних суб`єктів

§ 2. Модифікація конкурентно-ринкового механізму

§ 3. Позаринкові форми зв`язку господарських одиниць

§ 4. Держава як організатор конкурентних відносин

 

Частина IV. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ

 

Розділ 16. Мікроекономічний рівень господарювання і форми його організації

§ 1. Поняття мікроекономічного рівня і суб`єктів господарювання

§ 2. Форми організації господарювання на мікрорівні

 

Розділ 17. Співвідношення попиту та пропозиції і ціноутворення

§ 1. Економічна природа попиту та пропозиції

§ 2. Діалектична залежність попиту і пропозиції, співвідношення їх

§ 3. Фактори, що визначають попит і пропозицію

§ 4. Еластичність попиту і пропозиції, їхнє графічне вираження

§ 5. Кон`юнктура ринку, випадки якісної визначеності її

§ 6. Коливання цін, ціна рівноваги

§ 7, Фактори і методи ринкового ціноутворення

 

Розділ 18. Витрати виробництва і прибуток

§ 1. Витрати виробництва

§ 2. Прибуток як економічна категорія

§ 3. Ефективність використання факторів виробництва

 

Розділ 19. Капітал і підприємництво

§ 1. Стимули і механізм підприємницької діяльності. Сутність капіталу

§ 2. Структура і функціонування капіталу підприємства нефінансової сфери

§ 3. Особливості підприємницької діяльності і функціонування капіталу в різних сферах економіки

 

Розділ 20. Підприємство в умовах ринкового господарювання

§ 1. Маркетинг і менеджмент. Функціонування підприємства як товаро-виробника

§ 2. Форма індивідуального відтворення підприємства в ринковій економіці. Роль маркетингу

§ 3. Сутність і функції менеджменту підприємства

 

Розділ 21. Теоретичні основи економіки домогосподарства

§ 1. Можливості вибору домогосподарства і обмеженість їх

§ 2. Переваги домогосподарства

§ 3. Оптимальний план споживання домогосподарства

§ 4. Основні фактори, які впливають на попит домогосподарства

§ 5. Пропозиція домогосподарства

 

Частина V. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ І СУСПІЛЬНЕ ВІДТВОРЕННЯ

 

Розділ 22. Відтворення і економічне зростання на макрорівні

§ 1. Зміст процесу суспільного відтворення

§ 2. Економічне зростання і його типи

 

Розділ 23. Макроекономічний рівень господарювання і система національних рахунків

§ 1. Система вимірів господарювання на макрорівні

§ 2, Регулювання річного потоку товарів, послуг і доходів на макроекономічному рівні

 

Розділ 24. Економічна рівновага і циклічність суспільного виробництва

§ 1. Економічна рівновага і циклічність

§ 2. Середні і малі цикли

§ 3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва

 

Розділ 25. Зайнятість і безробіття. Принципи функціонування та тенденції розвитку ринку робочої сили

§ 1. Умови формування, сутність і тенденції розвитку сукупного працівника

§ 2. Зайнятість населення та регулювання й в сучасних умовах

§ 3. Ринок робочої сили

§ 4. Макроекономічна нестабільність і безробіття

§ 5. Інфляція та зайнятість населення

 

Розділ 26. Особливості відтворення в аграрній сфері економіки

§ 1. Роль природних умов

§ 2. Земельна рента

§ 3. Агробізнес

§ 4, Особливості переходу до ринкових відносин в аграрному секторі України

 

Розділ 27. Фінансово-грошова система

§ 1. Сутність і структура фінансової системи у суспільному відтворенні

§ 2. Бюджетна система

§ 3. Грошова система

§ 4. Кредитна система

§ 5. Валютна система

 

Розділ 28. Система розподілу доходів

§1. Сутність і механізм розподілу доходів

§2.Заробітна плата і доходи від кооперативно-колективної і індивідуальної трудової діяльності

§ 3. Доходи підприємців

§ 4. Суспільні фонди споживання

§ 5. Доходи від власності. Рентні доходи

§ 6. Сімейні доходи і структура використання їх

 

Частина VI. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКИ ПЕРЕХІДНОГО ТИПУ

 

Розділ 29. Особливості економічних відносин і різноманітність форм еволюції країн, що розвиваються

§ 1. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються

§ 2. Диференціація країн, що розвиваються

§ 3. Різноманітність форм соціально-економічного прогресу

 

Розділ 30. Економічний устрій в умовах переходу від командно-адміністративної системи господарювання до ринкових відносин

§ 1. Об`єктивна необхідність і реальні можливості переходу

§ 2. Становлення різних форм власності

§ 3. Становлення підприємництва

 

Частина VII. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ЯК СИСТЕМА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

Розділ 31. Сутність світового господарства, його структура і суперечності розвитку

§ 1. Загальнолюдські соціально-економічні цінності та розвиток світових економічних зв`язків

§ 2. Ступені генезису і об`єктивні основи розвитку світового господарства

§ 3. Соціально-економічна сутність системи сучасного світового господарства. Особливості дії економічних законів

§ 4. Характеристика сучасної організаційно-економічної структури світового господарства

§ 5. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність

 

Розділ 32. Традиційні та стратегічні міжнародні економічні відносини. Платіжний баланс

§ 1. Сутність міжнародних економічних відносин, трансформація їх

§ 2. Характеристика основних форм міжнародних економічних відносин

§ 3. Регулювання світових господарських зв`язків

§ 4. Платіжний баланс як відображення економічного стану країни

 

Розділ 33. Зовнішньоекономічні відносини і проблеми інтеграції України у світове господарство

§ 1. Об`єктивні основи зовнішньоекономічних зв`язків України

§ 2. Основні напрями, форми і суб`єкти зовнішньоекономічних відносин України

§ 3. Роль економічної реформи в інтеграції України у світову економічну систему

Розділ 34. Економічні аспекти глобальних проблем

§ 1. Сутність глобальних проблем сучасності

§ 2. Сучасні форми вияву та можливості розв`язання глобальних проблем людства

 

Частина VIII. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

 

Розділ 35. Економічна теорія як підґрунтя економічної політики

§ 1. Сутність і цілі економічної політики

$ 2. Взаємозв`язок економічної теорії і економічної політики

§ 3. Національно-економічні інтереси - вихідний пункт визначення національної економічної політики

§ 4. Моделі ринку і економічної політики

 

Розділ 36. Економічна роль держави

§ 1. Економічні функції держави

§ 2. Становлення економічних функцій Української держави

§ 3. Економічна політика держави

§ 4. Держава і ринок

§ 5. Основи державного регулювання економіки

§ 6. Економічні функції місцевих органів влади

 

Розділ 37. Політика державного регулювання економіки

§ 1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи

§ 2. Концепції макроекономічної рівноваги в системі ринкового господарства як підґрунтя економічної політики

§ 3. Основні функції державного регулювання

§ 4. Національні особливості державного регулювання

§ 5. Основні форми державного регулювання

§ 6. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства

§ 7. Зовнішньоекономічна політика держави

 

Розділ 38. Податково-бюджетна політика держави

§1. Сутність і функції податків. Оптимальне оподаткування

§ 2. Класифікація податків

§ 3. Податкова політика держави

§ 4. Особливості податкової політики в Україні

§ 5. Бюджетна політика держави

 

Розділ 39. Кредитно-грошова політика держави

§ 1. Сутність і основні напрями кредитно-грошової політики

§ 2. Методи кредитно-грошової політики

§ 3. Кредитно-грошова політика в Україні

 

Розділ 40. Інноваційна політика держави

§ 1. Сутність і основні методи інноваційної політики держави

§ 2. Система управління державною інноваційною політикою

§ 3. Малий інноваційний бізнес

 

Розділ 41. Особливості сучасної економічної політики в Україні

 

Частина IX. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ В КРАЇНАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Розділ 42. Становлення та еволюція економічної теорії

§ 1. Становлення економічної теорії як самостійної науки

§ 2. Марксова концепція розвитку політичної економії. Сучасні оцінки

§ 3. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях

§ 4. Класична ситуація та її зміни - методологічний ключ адекватного розкриття розвитку економічної теорії в країнах ринкової економіки

§ 5. Плюралізм і класифікація теорій та напрямів світової економічної думки

 

Розділ 43. Перша класична ситуація як розквіт політичної економії

§ 1. Становлення першої класичної ситуації: шлях від монетаризму до англійської класичної школи

§ 2. Варіанти класичної економічної теорії

 

Розділ 44. Друга класична ситуація: епоха мікроекономічної

§ 1. Теоретичні засади неокласичної доктрини

§ 2. А. Маршалл і початок неокласичного аналізу

§ 3. Розробка Л. Вальрасом теорії загальної економічної рівноваги

 

Розділ 45. Кейнсіансько-неокласичний синтез - визначальна характеристика третьої класичної ситуації

§ 1. Економічна теорія Дж. М. Кейнса

§ 2. Кейнсіансько-неокласичний синтез як наслідок перегляду теорії Дж. М. Кейнса

§ 3. Посткейнсіанство: новітня критика кейнсіансько-неокласичного синтезу

 

Розділ 46. Четверта класична ситуація: формування новітніх напрямів світової економічної теорії

§ 1. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст,: загальне і специфічне

§ 2. "Неокласичне відродження" і монетаризм

§ 3. Теорія раціональних сподівань - радикальний варіант "неокласичної революції"

§ 4. Економіка пропозиції

§ 5. Неоінституціоналізм - пошуки альтернативи пануючої ортодоксії

 

 

Экономико-правовая библиотека

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.