Зміст. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СУДОВИХТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ (конспект лекцій АЦЗУ) Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. (Библия, книга пророка Исаии 55:6) Узнать больше о Боге
Главная Книги Статьи Реклама на сайте

ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Рецензенти: Васильєв С.В. - завідувач кафедри процесуального права юридичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, кандидат юридичних наук, професор; Мірошніченко Є.О. - старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди;

Конспект лекцій з дисципліни “Організація роботи судових та правоохоронних органів” / Укладачі: Ковалевська Т.М., Бєлан С.В.- АЦЗ України, 2005 р. - 96 с. 

У конспекті лекцій надається юридичне визначення основних понять курсу, висвітлюються питання про діяльність суду та правоохоронних органів України; структуру та організаційні питання діяльності суду, правоохоронних органів; розглянуто законодавство в цій сфері (акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністів України, міжвідомчі та відомчі акти, постанови Пленуму Верховного Суду України, накази Генерального прокурора України, міжнародно–правові документи). Докладно висвітлюється організація та гарантії діяльності суддів, прокурорів, слідчіх, дізнавачів, адвокатів, службових осіб органів юстиції. Надані в конспекті лекцій визначення засад діяльності держави із захисту прав людини, охорони правового порядку, державного впливу на негативні явища дуже важливі для формування фахового світогляду дізнавача. Для фахівців органів дізнання МНС України. Відповідальний за випуск Ковалевська Т.М.

© АЦЗУ, 2005

 

Зміст

 

Вступ


Тема 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА ТА ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУРСУ “ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ”
1. Правоохоронна діяльність: поняття, сутність та основні ознаки.
2. Органи, що здійснюють правоохоронну діяльність, їх загальна характеристика.
3. Предмет дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”, її місце серед інших юридичних дисциплін.
4. Законодавство про діяльність суду, правоохоронних і правозахисних органів.

Тема 2. СУДОВА ВЛАДА ТА ОРГАНИ, ЩО ЇЇ ЗДІЙСНЮЮТЬ.
1.Поняття судової влади та її співвідношення з іншими гілками влади.
2. Основні ознаки судової влади.
3. Суд як орган судової влади.
4. Поняття та ознаки правосуддя.

 

Тема 3. ЗАСАДИ СУДОЧИНСТВА. СУДОВА СИСТЕМА.
1. Загальна характеристика та зміст основних засад судочинства України.
1.1. Засада законності.
1.2. Здійснення правосуддя виключно судом.
1.3. Незалежність суддів.
1.4. Державна мова судочинства.
1.5. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами.
1.6. Колегіальність та одноособовість розгляду справ.
1.7. Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом.
1.8. Забезпечення доведеності вини.
1.9. Змагальність сторін.
1.10. Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень суду.
1.11. Обов`язковість рішень суду.
1.12. Участь народу у здійсненні правосуддя.
1.13. Підтримання державного обвинувачення в суді прокурором.
1.14. Забезпечення обвинуваченому право на захист.
2. Поняття судової системи України, її основні ознаки.

 

Тема 4. МІСЦЕВІ СУДИ
1. Місцеві суди в судовій системі України
2. Правовий статус апеляційних судів.
3. Верховний Суд України – найвищий судовий орган.

Тема 5. СТАТУС СУДДІВ
1. Суддя - носій судової влади. Гарантії незалежності суддів. Обрання суддів і припинення їх повноважень.
2. Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів.
3. Правовий та соціальний захист суддів.

Тема 6. ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
1. Прокуратура в системі органів державної влади. Основні принципи організації та діяльності прокуратури.
2. Система прокуратури України.
3. Акти прокурорського реагування.

 

Тема 7 АДВОКАТУРА УКРАЇНИ
1. Поняття, засади та гарантії адвокатської діяльності.
2. Статус адвоката.
3. Процесуально – правове положення та права адвоката у кримінальному процесі. 
4. Участь адвоката у цивільному процесі.

Тема 8. ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
1. Поняття та система органів внутрішніх справ.
2. Міліція України.
2.1. Поняття та ознаки міліції.
2.2. Основні засади діяльності міліції.
2.3. Структура міліції.
3. Обов’язки та права міліції.

Тема 9. ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.
1. Засади досудового розслідування злочинів. Органи досудового слідства.
2. Органи дізнання.
3. Виявлення та розслідування злочинів

Тема 10. ОРГАНИ ТА УСТАНОВИ ЮСТИЦІЇ 
1. Організація та завдання органів юстиції.
2. Функції Міністерства юстиції України.
3. Основні функції інших органів юстиції.

 

Экономико-правовая библиотека

 

polkaknig(at)narod.ru, ICQ - 474849132 © 2005-2009 Матеріали цього сайту можуть бути використані лише з посиланням на даний сайт.