ТЕМА 11 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ»

ТЕМА 11 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ»

1
0

ТЕМА 11 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
1. Структура податкових органів

2. Задачі податкових органів

3. Права та обов’язки податкових органів

4. Функції податкових органів

5. Податкова міліція


Система органів державної податкової служби
До системи органів державної податкової служби належать: ДПАУ, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах.
У складі органів ДПС знаходяться відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями — податкова міліція.
Структура ДПАУ затверджується КМУ.
ДПАУ залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об’єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
У ДПАУ та державних податкових адміністраціях в АРК, областях, містах Києві та Севастополі утворюються колегії. Колегії розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних ДПАУ.
Завданнями органів державної податкової служби є:
здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів);
внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
прийняття нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб;
роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
запобігання злочинам та іншим правопорушенням, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
1. виконує і організовує роботу ДПА та державних податкових інспекцій, пов’язану із:
здійсненням контролю за додержанням законодавства про податки, валютні операції, порядку розрахунків із споживачами з використанням комп’ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію СПД та ліцензій, патентів, інших дозволів на здійснення підприємницької діяльності;
обліком платників податків, інших платежів;
виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців;
2. видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
3. затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів;
4) роз’яснює через ЗМІ порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі та організовує виконання цієї роботи органами ДПС;
5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
7) організовує роботу по створенню інформаційної системи АРМ органів ДПС;
8) розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок додержання податкового та валютного законодавства;
9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю;
10) передає правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність.
11) подає Мінфіну та Головному управлінню Держказначейства України звіт про надходження податків;
12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує міжнародні договори з питань оподаткування;
13) надає фізичним особам — платникам податків ідентифікаційні номери і направляє до ДПІ за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об’єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номером та веде Єдиний банк даних про платників податків — ЮЛ;
14) прогнозує, аналізує надходження податків, вивчає вплив макроекономічних показників і податкового законодавства на надходження податків, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;
15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов’язану із здійсненням контролю за наявністю цих марок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації
16) вносить пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
17) організовує роботу щодо забезпечення охорони державної таємниці в органах ДПС.
ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ
Органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право:
1) здійснювати на підприємствах, в установах і організаціях перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, товарно-касових книг, показників комп’ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку із споживачами, наявності свідоцтв про державну реєстрацію СПД, ліцензій, патентів на її здійснення, а також одержувати від посадових осіб і громадян у письмовій формі пояснення, довідки і відомості з питань що виникають під час перевірок; перевіряти у посадових осіб, громадян документи, що посвідчують особу, під час проведення перевірок з питань оподаткування; викликати посадових осіб, громадян для пояснень щодо джерела отримання доходів, обчислення і сплати податків, інших платежів, а також проводити перевірки достовірності інформації, одержаної для внесення до Держреєстру ФЛ — платників податків.
2) одержувати безоплатно від підприємств, установ, організацій, включаючи НБУ та його установи, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності довідки, копії документів про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян про поточні та вкладні (депозитні) рахунки, інформацію про наявність та обіг коштів на цих рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від СПД, іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, входити інформаційні системи, зокрема комп’ютерні, для визначення об’єкта оподаткування;
одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб — платників податків від підприємств, НБУ та його установи, комерційні банки, та громадян — СПД — про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, інших платежів, від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію, а також видавати ліцензії, патенти на здійснення деяких видів підприємницької діяльності, — про видачу таких дозволів СПД, від органів внутрішніх справ — про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього, від органів реєстрації актів громадянського стану — про громадян, які померли;
одержувати безоплатно від митних органів щомісяця звітні дані про ввезення на митну територію України імпортних товарів і справляння при цьому податків, інших платежів та інформацію про експортно-імпортні операції, що здійснюють резиденти і нерезиденти, за формою, погодженою з ДПАУ, та від органів статистики — дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій;
3) обстежувати виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб’єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів.
4) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також від громадян, діяльність яких перевіряється, усунення виявлених порушень податкового законодавства і законодавства про підприємницьку діяльність, контролювати їх виконання, а також припинення дій, які перешкоджають здійсненню повноважень посадовими особами органів ДПС;
6) вилучати (із залишенням копій) у підприємств, установ та організацій документи, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів, та вилучати у громадян — СПД, які порушують порядок заняття підприємницькою діяльністю, реєстраційні посвідчення або ліцензії, патенти з наступною передачею матеріалів про порушення органам, що видали ці документи;
7) застосовувати до підприємств, установ, організацій і громадян фінансові санкції у розмірах:
до юридичних осіб, фізичних осіб — СПД, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у фінансових установах, а також до фінансових установ, що не подали відповідним органам ДПС в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків -СПД (крім банків) до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу ДПС про взяття рахунку на облік в органах ДПС, штрафні санкції у розмірі 20 НМДГ;
8) стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені та штрафних санкцій у порядку, передбаченому законом;
9) надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, а також приймати рішення про списання безнадійного боргу;
10) за несвоєчасне виконання установами банків та іншими фінансово-кредитними установами розпоряджень органів ДПС про безспірне стягнення податків, а також доручень підприємств, установ, організацій та громадян про сплату податків, стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за кожний день прострочення (включаючи день сплати);
11) накладати адміністративні штрафи:
на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у відсутності податкового обліку або веденні його з порушеннями, неподанні або несвоєчасному поданні аудиторських висновків, а також платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків, зборів, — від 5 до 10 НМДГ, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за відповідне правопорушення, — від 10 до 15 НМДГ;
на керівників та інших посадових осіб підприємств, НБУ, комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які не виконують вимог посадових осіб органів ДПС від 10 до 20 НМДГ;
на посадових осіб підприємств, а також на громадян — СПД, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи ФЛ, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств у перекрученні даних, у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні ДПІ відомостей про доходи громадян у розмірі 3 НМДГ, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень у розмірі 5 НМДГ;
на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов’язкову форму обліку, — від 1 до 5 НМДГ;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам органів ДПС — від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи ліцензії, якщо його отримання передбачено законодавством, — від 3 до 8 НМДГ;
на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії, чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, — від одного до 10 НМДГ, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, — від 10 до 20 НМДГ;
12) користуватися безперешкодно в службових справах засобами зв’язку, які належать підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності;
13) у разі виявлення зловживань під час здійснення контролю за надходженням валютної виручки, проведенням розрахунків із споживачами з використанням товарно-касових книг, а також за дотриманням лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи і послуги давати доручення органам державної контрольно-ревізійної служби на проведення ревізій;
14) вимагати від керівників підприємств, що перевіряються, проведення інвентаризації ОФ, ТМЦ, коштів і розрахунків; при проведенні адміністративного арешту опечатувати каси, касові приміщення, склади та архіви;
15) надавати інформацію з Держреєстру ФЛ — платників податків іншим державним органам;
16) заохочувати громадян, які подають допомогу в боротьбі з порушеннями податкового законодавства;
17) звертатися до суду з заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації СПД.
Обов’язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби
Посадові особи органів ДПС зобов’язані дотримувати Конституції і законів України, інших нормативних актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи ДПС функцій та повною мірою використовувати надані їм права.
За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів ДПС своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності. Збитки, завдані неправомірними діями посадових осіб органів ДПС, підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету. Посадові особи органів ДПС зобов’язані дотримувати комерційної та службової таємниці.
ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ
Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів ДПС, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.
Завданнями податкової міліції є:
запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;
розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів
запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
забезпечення безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків.
До складу податкової міліції належать:
Головне управління податкової міліції, Слідче управління податкової міліції, Управління по боротьбі з корупцією в органах державної податкової служби ДПАУ;
управління податкової міліції, слідчі відділи податкової міліції, відділи по боротьбі з корупцією в органах ДПС відповідних ДПА в АРК, областях, містах Києві та Севастополі;
відділи податкової міліції, слідчі відділення (групи) податкової міліції відповідних державних податкових інспекцій в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об’єднаних державних податкових інспекцій.
У складі податкової міліції діє спеціальний структурний підрозділ, який проводить роботу по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Податкову міліцію очолює начальник податкової міліції — Перший заступник Голови ДПАУ.
Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань:
1) приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів до відшкодування заподіяних державі збитків;
3) виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;
4) забезпечує безпеку працівників органів ДПС та їх захист від протиправних посягань;
5) запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників ДПС;
6) збира, аналізу, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов’язаних з оподаткуванням.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ